Προστασία του ευρώ

 1. Σύσταση της EKT της 7ης Ιουλίου 1998 σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων για την ενίσχυση της νομικής προστασίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ (EKT/1998/7), EE  C 11 της 15.1.1999, σ. 13.
 2. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 7ης Ιουλίου 1998 σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν τα τραπεζογραµµάτια ευρώ, όπως τροποποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 1999 [η αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία της 26ης Αυγούστου 1998 διορθώθηκε με δημοσίευση σχετικού διορθωτικού (ΕΕ L 287 της 14.11.2000, σ.68)] (EKT/1999/3), EE  L 258 της 5.10.1999, σ. 32.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [όπως διορθώνεται με διορθωτικό δημοσιευόμενο στην ΕΕ L 287 της 14.11.2000, σ. 68, και τροποποιείται με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 26.3.2003.
 3. Απόφαση της EKT της 8ης Νοεµβρίου 2001 σχετικά µε ορισµένες προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση στο σύστηµα παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων (ΣΠΠΝ) (EKT/2001/11), EE  L 337 της 20.12.2001, σ. 49.
 4. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της EKT  EE  C 123 της 17.4.2015, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 5. Πρότυπο συμφωνίας μεταξύ της EKT και της (εθνική κεντρική τράπεζα της χώρας που θα προσχωρήσει) EE  C 160 της 9.7.2003, σ. 7.
 6. Συμφωνία συνεργασίας µεταξύ της EKT και της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας - ΙΝΤΕΡΠΟΛ EE  C 134 της 12.5.2004, σ. 6.
 7. Σύσταση της EKT, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία των τραπεζογραμματίων ευρώ από την παραχάραξη (EKT/2006/13), EE  C 257 της 25.10.2006, σ. 16.
 8. Απόφαση της EKT της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (EKT/2010/14), EE  L 267 της 9.10.2010, σ. 1.
  1. Απόφαση της EKT, της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (EKT/2012/19), EE  L 253 της 20.9.2012, σ. 19.
  2. Απόφαση (ΕΕ) 2019/2195 της EKT, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία  (EKT/2019/39), EE  L 330 της 20.12.2019, σ. 91.
  3. Απόφαση ΕΚΤ/2010/14. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 25.3.2020, σ. .