Защита на еврото

 1. Насоки на ЕЦБ от 7 юли 1998 година относно някои разпоредби, свързани с евробанкнотите, изменени на 26 август 1999 година  (ЕЦБ/1999/3), OВ L 258, 5.10.1999 г., стр. 32..
 2. Решение на ЕЦБ от 8 ноември 2001 година за някои условия относно достъпа до Системата за следене на фалшификати (ССФ) (ЕЦБ/2001/11), OВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 49..
 3. Споразумение между Европейската полицейска служба (Европол) и ЕЦБ OВ C 123, 17.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
 4. Споразумение за сътрудничество между ЕЦБ (ЕЦБ) и Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) OВ C 134, 12.5.2004 г., стр. 6..
 5. Решение на ЕЦБ от 16 септември 2010 година относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2010/14), OВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1..
  1. Решение на ЕЦБ от 7 септември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2012/19), OВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19..
  2. Решение (ЕС) 2019/2195 на ЕЦБ от 5 декември 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2019/39), OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 91..
  3. Решение ЕЦБ/2010/14. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 25.3.2020 г., стр. ..