Защита на еврото

  1. Насоки на ЕЦБ от 7 юли 1998 година относно някои разпоредби, свързани с евробанкнотите, изменени на 26 август 1999 година  (ЕЦБ/1999/3), OВ L 258, 5.10.1999 г., стр. 32..
  2. Решение на ЕЦБ от 8 ноември 2001 година за някои условия относно достъпа до Системата за следене на фалшификати (ССФ) (ЕЦБ/2001/11), OВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 49..
  3. Споразумение между Европейската полицейска служба (Европол) и ЕЦБ OВ C 123, 17.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
  4. Споразумение за сътрудничество между ЕЦБ (ЕЦБ) и Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) OВ C 134, 12.5.2004 г., стр. 6..
  5. Решение на ЕЦБ от 16 септември 2010 година относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2010/14), OВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1..
    1. Решение на ЕЦБ от 7 септември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2012/19), OВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19..
    2. Решение ЕЦБ/2010/14.Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 21.9.2012.