Έκδοση κερμάτων

 1. Απόφαση της EKT της 23ης Δεκεµβρίου 1999 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2000 (EKT/1999/11), EE  L 4 της 7.1.2000, σ. 18.
 2. Απόφαση της EKT της 14ης Δεκεµβρίου 2000 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2001 (EKT/2000/17), EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 118.
 3. Απόφαση της EKT της 20ής Δεκεµβρίου 2001 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2002 (EKT/2001/19), EE  L 344 της 28.12.2001, σ. 89.Πρόσθετες πληροφορίες
 4. Απόφαση της EKT της 19ης Δεκεµβρίου 2002 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2003 (EKT/2002/12), EE  L 358 της 31.12.2002, σ. 144.
  1. Απόφαση της ΕΚΤ της 23ης Οκτωβρίου 2003 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2002/12 της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2003 (EKT/2003/13), EE  L 283 της 31.10.2003, σ. 87.
 5. Απόφαση της ΕΚΤ της 28ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2004 (EKT/2003/15), EE  L 324 της 11.12.2003, σ. 57.
  1. Απόφαση της EKT της 9ης Ιουλίου 2004 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2003/15 της 28ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2004  (EKT/2004/14), EE  L 248 της 22.7.2004, σ. 14.
  2. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [5 a) - b)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.7.2004.
 6. Απόφαση της ΕKT της 14ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2005 (EKT/2004/19), EE  L 379 της 24.12.2004, σ. 107.
 7. Απόφαση της ΕΚΤ της 9ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2006 (EKT/2005/14), EE  L 333 της 20.12.2005, σ. 55.
 8. Απόφαση της EKT, της 24ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2007 (EKT/2006/19), EE  L 348 της 11.12.2006, σ. 52.
 9. Απόφαση της EKT, της 23ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2008 (EKT/2007/16), EE  L 317 της 5.12.2007, σ. 81.
 10. Απόφαση της EKT της 11ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2009  (EKT/2008/20), EE  L 352 της 31.12.2008, σ. 58.
  1. Απόφαση της EKT της 25ης Ιουνίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2008/20 όσον αφορά την ποσότητα των κερμάτων ευρώ που η Αυστρία δύναται να εκδώσει το 2009 (EKT/2009/15), EE  L 172 της 2.7.2009, σ. 35.
  2. Απόφαση ΕΚΤ/2008/20. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [10a)-b)] της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  2.7.2009.
 11. Απόφαση της ΕΚΤ της 10ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2010 (EKT/2009/25), EE  L 7 της 12.1.2010, σ. 21.
  1. Απόφαση της EKT, της 22ας Δεκεμβρίου 2010, για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2009/25 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2010  (EKT/2010/32), EE  L 343 της 29.12.2010, σ. 78.
  2. Απόφαση ΕΚΤ/2009/25. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010.
 12. Απόφαση της ΕΚΤ της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2011 (EKT/2010/25), EE  L 318 της 4.12.2010, σ. 52.
 13. Απόφαση της EKT, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2012 (EKT/2011/21), EE  L 324 της 7.12.2011, σ. 37.
 14. Απόφαση της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2013 (EKT/2012/26), EE  L 334 της 6.12.2012, σ. 50.
 15. Απόφαση της EKT, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2014 (EKT/2013/46), EE  L 349 της 21.12.2013, σ. 109.
  1. Απόφαση της ΕΚΤ της 24ης Νοεμβρίου 2014 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/46 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2014 (EKT/2014/47), EE  L 344 της 29.11.2014, σ. 27.
 16. Απόφαση της EKT της 11ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2015 (EKT/2014/53), EE  L 365 της 19.12.2014, σ. 163.
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2015/2330 της EKT, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/53 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2015 (EKT/2015/41), EE  L 328 της 14.12.2015, σ. 119.
 17. Απόφαση (ΕΕ) 2015/2331 της EKT, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2016 (EKT/2015/42), EE  L 328 της 12.12.2015, σ. 121.
 18. Απόφαση (ΕΕ) 2015/2332 της EKT, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το διαδικαστικό πλαίσιο για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων ευρώ προς έκδοση  (EKT/2015/43), EE  L 328 της 12.12.2015, σ. 123.
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2017/2444 της EKT, της 8ης Δεκεμβρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/2332 σχετικά με το διαδικαστικό πλαίσιο για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων ευρώ προς έκδοση  (EKT/2017/41), EE  L 344 της 23.12.2017, σ. 63.
 19. Απόφαση (ΕΕ) 2016/2164 της ΕΚΤ, της 30ής Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2017 (EKT/2016/43), EE  L 333 της 30.11.2016, σ. 73.
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2017/2442 της EKT, της 8ης Δεκεμβρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/2164 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2017  (EKT/2017/39), EE  L 344 της 23.12.2017, σ. 59.
 20. Απόφαση (ΕΕ) 2017/2443 της EKT, της 8ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2018  (EKT/2017/40), EE  L 344 της 23.12.2017, σ. 61.
 21. Απόφαση (ΕΕ) 2018/2049 της EKT, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2019  (EKT/2018/35), EE  L 327 της 21.12.2018, σ. 87.
 22. Απόφαση (ΕΕ) 2019/2231 της EKT, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2020  (EKT/2019/40), EE  L 333 της 27.12.2019, σ. 149.