Емитиране на монети

 1. Решение на ЕЦБ от 24 ноември 2006 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2007 г.  (ЕЦБ/2006/19), OВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 52..
 2. Решение на ЕЦБ от 23 ноември 2007 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2008 г. (ЕЦБ/2007/16), OВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 81..
 3. Решение на ЕЦБ от 11 декември 2008 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2009 г.  (ЕЦБ/2008/20), OВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 58..
  1. Решение на ЕЦБ от 25 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/20 по отношение на обема на евромонетите, които Австрия може да емитира през 2009 г. (ЕЦБ/2009/15), OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 35..
  2. Решение ЕЦБ/2008/20. Неофициален консолидиран текст [3a)-b)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 2.7.2009.
 4. Решение на ЕЦБ от 10 декември 2009 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2010 г. (ЕЦБ/2009/25), OВ L 7, 12.1.2010 г., стр. 21..
  1. Решение на ЕЦБ от 22 декември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2009/25 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2010 г. (ЕЦБ/2010/32), OВ L 343, 29.12.2010 г., стр. 78..
  2. Решение ЕЦБ/2009/25. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 29.12.2010.
 5. Решение на ЕЦБ от 29 ноември 2010 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2011 г. (ЕЦБ/2010/25), OВ L 318, 4.12.2010 г., стр. 52..
 6. Решение на ЕЦБ от 1 декември 2011 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2012 г. (ЕЦБ/2011/21), OВ L 324, 7.12.2011 г., стр. 37..
 7. Решение на ЕЦБ от 29 ноември 2012 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2013 г. (ЕЦБ/2012/26), OВ L 334, 6.12.2012 г., стр. 50..
 8. Решение на ЕЦБ от 6 декември 2013 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2014 година (ЕЦБ/2013/46), OВ L 349, 21.12.2013 г., стр. 109..
  1. Решение на ЕЦБ от 24 ноември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/46 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2014 година  (ЕЦБ/2014/47), OВ L 344, 29.11.2014 г., стр. 27..
 9. Решение на ЕЦБ от 11 декември 2014 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2015 година  (ЕЦБ/2014/53), OВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 163..
  1. Решение (ЕС) 2015/2330 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/53 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2015 година  (ЕЦБ/2015/41), OВ L 328, 14.12.2015 г., стр. 119..
 10. Решение (ЕС) 2015/2331 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2016 година  (ЕЦБ/2015/42), OВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 121..
 11. Решение (ЕС) 2015/2332 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират  (ЕЦБ/2015/43), OВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 123..
  1. Решение (ЕС) 2017/2444 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/2332 относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират  (ЕЦБ/2017/41), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 63..
 12. Решение (ЕС) 2016/2164 на ЕЦБ от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43), OВ L 333, 30.11.2016 г., стр. 73..
  1. Решение (ЕС) 2017/2442 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2164 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година  (ЕЦБ/2017/39), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 59..
 13. Решение (ЕС) 2017/2443 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2018 година  (ЕЦБ/2017/40), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 61..
 14. Решение (ЕС) 2018/2049 на ЕЦБ от 12 декември 2018 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2019 година  (ЕЦБ/2018/35), OВ L 327, 21.12.2018 г., стр. 87..
 15. Решение (ЕС) 2019/2231 на ЕЦБ от 10 декември 2019 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2020 година  (ЕЦБ/2019/40), OВ L 333, 27.12.2019 г., стр. 149..