TARGET2-Securities (T2S)

 1. Rozhodnutie ECB z 20. apríla 2011 o výbere poskytovateľov sieťových služieb v rámci TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), Ú. v. EÚ L 134, 21. 5. 2011, s. 22.
 2. Rozhodnutie ECB zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011, s. 117.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1006 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2011/20, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities  (ECB/2019/15), Ú. v. EÚ L 163, 20. 6. 2019, s. 103.
 3. Usmernenie ECB z 18. júla 2012 o TARGET2-Securities (prepracované znenie)  (ECB/2012/13), Ú. v. EÚ L 215, 11. 8. 2012, s. 19.Dodatočné informácie
  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1404 z 23. júna 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Ú. v. EÚ L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
  2. Usmernenie (ECB/2012/13). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 29. 7. 2017, s. .
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1007 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), Ú. v. EÚ L 163, 20. 6. 2019, s. 108.
 4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/166 z 25. januára 2019 o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Ú. v. EÚ L 32, 4. 2. 2019, s. 14.Dodatočné informácie