TARGET2-Securities (T2S)

  1. Rozhodnutie ECB z 20. apríla 2011 o výbere poskytovateľov sieťových služieb v rámci TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), Ú. v. EÚ L 134, 21. 5. 2011, s. 22.
  2. Rozhodnutie ECB zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011, s. 117.
  3. Rozhodnutie ECB z 29. marca 2012 o zriadení Rady TARGET2-Securities, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2009/6  (ECB/2012/6), Ú. v. EÚ L 117, 1. 5. 2012, s. 13.Dodatočné informácie
  4. Usmernenie ECB z 18. júla 2012 o TARGET2-Securities (prepracované znenie)  (ECB/2012/13), Ú. v. EÚ L 215, 11. 8. 2012, s. 19.Dodatočné informácie