TARGET2-Securities (T2S)

 1. Decyzja EBC z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru dostawcy usług sieciowych dla TARGET2-Securities  (EBC/2011/5), Dz.U. L 134 z 21.5.2011, str. 22.
 2. Decyzja EBC z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities  (EBC/2011/20), Dz.U. L 319 z 2.12.2011, str. 117.
  1. Decyzja EBC (UE) 2019/1006 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/20 ustanawiającą szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities  (EBC/2019/15), Dz.U. L 163 z 20.6.2019, str. 103.
 3. Wytyczne EBC z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (wersja przekształcona) (EBC/2012/13), Dz.U. L 215 z 11.8.2012, str. 19.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC (UE) 2017/1404 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2017/19), Dz.U. L 199 z 17.7.2017, str. 26.
  2. Wytyczne (EBC/2012/13). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 29.7.2017, str. .
  3. Wytyczne EBC (UE) 2019/1007 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2019/16), Dz.U. L 163 z 20.6.2019, str. 108.
 4. Decyzja EBC (UE) 2019/166 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku i uchylająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities  (EBC/2019/3), Dz.U. L 32 z 4.2.2019, str. 14.Dodatkowe informacje