TARGET2-Securities (T2S)

 1. Decyzja EBC z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru dostawcy usług sieciowych dla TARGET2-Securities  (EBC/2011/5), Dz.U. L 134 z 21.5.2011, str. 22.
 2. Decyzja EBC z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities  (EBC/2011/20), Dz.U. L 319 z 2.12.2011, str. 117.
 3. Decyzja EBC z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities oraz uchylająca decyzję EBC/2009/6 (EBC/2012/6), Dz.U. L 117 z 1.5.2012, str. 13.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC (UE) 2017/1403 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2017/20), Dz.U. L 199 z 29.7.2017, str. 24.
  2. Decyzja EBC/2012/6. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 23.6.2017, str. .
 4. Wytyczne EBC z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (wersja przekształcona) (EBC/2012/13), Dz.U. L 215 z 11.8.2012, str. 19.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC (UE) 2017/1404 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2017/19), Dz.U. L 199 z 17.7.2017, str. 26.
  2. Wytyczne (EBC/2012/13). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 29.7.2017, str. .