TARGET2-Effecten (T2S)

  1. Besluit van de ECB van 20 april 2011 inzake de selectie van netwerkdienstverleners voor TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), PB L 134 van 21.5.2011, blz. 22.
  2. Besluit van de ECB van 16 november 2011 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de geschiktheidscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2-Securities-diensten  (ECB/2011/20), PB L 319 van 2.12.2011, blz. 117.
  3. Besluit van de ECB van 29 maart 2012 houdende de instelling van de TARGET2-Effectenraad en tot intrekking van Besluit ECB/2009/6  (ECB/2012/6), PB L 117 van 1.5.2012, blz. 13.Aanvullende informatie
  4. Richtsnoer van de ECB van 18 juli 2012 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2012/13), PB L 215 van 11.8.2012, blz. 19.Aanvullende informatie