TARGET2-Securities (T2S)

  1. 2011 m. balandžio 20 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-Securities tinklo paslaugų teikėjų atrankos  (ECB/2011/5), OL L 134, 2011 5 21, p. 22.
  2. 2011 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka  (ECB/2011/20), OL L 319, 2011 12 2, p. 117.
  3. 2012 m. liepos 18 d. ECB gairės dėl TARGET2-Securities (nauja redakcija) (ECB/2012/13), OL L 215, 2012 8 11, p. 19.Papildoma informacija
    1. 2017 m. birželio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/1404, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), OL L 199, 2017 7 17, p. 26.
    2. Gairės (ECB/2012/13). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 7 29, p. .
  4. 2019 m. sausio 25 d. ECB sprendimas (ES) 2019/166 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo  (ECB/2019/3), OL L 32, 2019 2 4, p. 14.Papildoma informacija