TARGET2-Securities (T2S)

  1. EKP:n päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011, TARGET2-Securities-verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta  (EKP/2011/5), EUVL L 134, 21.5.2011, s. 22.
  2. EKP:n päätös, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi  (EKP/2011/20), EUVL L 319, 2.12.2011, s. 117.
  3. EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, TARGET2-Securities-hankkeesta (uudelleenlaadittu teksti) (EKP/2012/13), EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19.Lisätietoja
    1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2017/1404, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, TARGET2-Securities-hankkeesta annettujen suuntaviivojen EKP/2012/13 muuttamisesta (EKP/2017/19), EUVL L 199, 17.7.2017, s. 26.
    2. Suuntaviivat (EKP/2012/13). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 29.7.2017, s. .
  4. EKP:n päätös (EU) 2019/166, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, markkinainfrastruktuurilautakunnasta sekä TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta  (EKP/2019/3), EUVL L 32, 4.2.2019, s. 14.Lisätietoja