TARGET2-Securities (T2S)

  1. Решение на ЕЦБ от 20 април 2011 година относно подбора на доставчици на мрежови услуги на TARGET2-Securities (ЕЦБ/2011/5), OВ L 134, 21.5.2011 г., стр. 22..
  2. Решение на ЕЦБ от 16 ноември 2011 година за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — Securities (ЕЦБ/2011/20), OВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 117..
  3. Решение на ЕЦБ от 29 март 2012 година относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities и за отмяна на Решение ЕЦБ/2009/6 (ЕЦБ/2012/6), OВ L 117, 1.5.2012 г., стр. 13..Допълнителна информация
  4. Насоки на ЕЦБ от 18 юли 2012 година относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2012/13), OВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19..Допълнителна информация