TARGET2-Securities (T2S)

 1. Решение на ЕЦБ от 20 април 2011 година относно подбора на доставчици на мрежови услуги на TARGET2-Securities (ЕЦБ/2011/5), OВ L 134, 21.5.2011 г., стр. 22..
 2. Решение на ЕЦБ от 16 ноември 2011 година за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — Securities (ЕЦБ/2011/20), OВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 117..
  1. Решение (ЕС) 2019/1006 на ЕЦБ от 7 юни 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/20 за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — Securities  (ЕЦБ/2019/15), OВ L 163, 20.6.2019 г., стр. 103..
 3. Насоки на ЕЦБ от 18 юли 2012 година относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2012/13), OВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19..Допълнителна информация
  1. Насоки (ЕС) 2017/1404 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2017/19), OВ L 199, 17.7.2017 г., стр. 26..
  2. Насоки ЕЦБ/2012/13. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 29.7.2017 г., стр. ..
  3. Насоки (ЕС) 2019/1007 на Eвропейската централна банка от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2019/16), OВ L 163, 20.6.2019 г., стр. 108..
 4. Решение (ЕС) 2019/166 на ЕЦБ от 25 януари 2019 година относно Съвета за пазарна инфраструктура и за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2019/3), OВ L 32, 4.2.2019 г., стр. 14..Допълнителна информация