TARGET2-Securities (T2S)

 1. Решение на ЕЦБ от 20 април 2011 година относно подбора на доставчици на мрежови услуги на TARGET2-Securities (ЕЦБ/2011/5), OВ L 134, 21.5.2011 г., стр. 22..
 2. Решение на ЕЦБ от 16 ноември 2011 година за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — Securities (ЕЦБ/2011/20), OВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 117..
 3. Решение на ЕЦБ от 29 март 2012 година относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities и за отмяна на Решение ЕЦБ/2009/6 (ЕЦБ/2012/6), OВ L 117, 1.5.2012 г., стр. 13..Допълнителна информация
  1. Решение (ЕС) 2017/1403 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20), OВ L 199, 29.7.2017 г., стр. 24..Допълнителна информация
  2. Решение ЕЦБ/2012/6. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 23.6.2017 г., стр. ..
 4. Насоки на ЕЦБ от 18 юли 2012 година относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2012/13), OВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19..Допълнителна информация
  1. Насоки (ЕС) 2017/1404 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2017/19), OВ L 199, 17.7.2017 г., стр. 26..
  2. Насоки ЕЦБ/2012/13. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 29.7.2017 г., стр. ..