ECB/2012/13

  1. Usmernenie ECB z 18. júla 2012 o TARGET2-Securities (prepracované znenie)  (ECB/2012/13), Ú. v. EÚ L 215, 11. 8. 2012, s. 19.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 21. apríla 2010 o TARGET2-Securities  (ECB/2010/2), Ú. v. EÚ L 118, 12. 5. 2010, s. 65.