Övervakning

  1. Avtal mellan Europeiska polisbyrån (Europol) och ECB (ECB) EUT C 123, 17.4.2015, s. 1.Ytterligare information
  2. ECB:s förordning (EU) nr 795/2014 av den 3 juli 2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem (ECB/2014/28), EUT L 217, 23.7.2014, s. 16.
    1. ECB:s förordning (EU) 2017/2094 av den 3 november 2017 om ändring av förordning (EU) nr 795/2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem  (ECB/2017/32), EUT L 299, 16.11.2017, s. 11.
    2. Förordning ECB/2014/28. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 23.7.2014, s. .
  3. ECB:s beslut (EU) 2017/2098 av den 3 november 2017 om förfarandetekniska aspekter för förelägganden om korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad av förordning (EU) nr 795/2014 (ECB/2017/33), EUT L 299, 16.11.2017, s. 34.
  4. ECB:s förordning (EU) 2017/2095 av den 3 november 2017 om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/2017/34), EUT L 299, 16.11.2017, s. 22.
  5. ECB:s beslut (EU) 2017/2097 av den 3 november 2017 om en metod för att beräkna de sanktioner som utgår om övervakningskraven avseende systemviktiga betalningssystem åsidosätts  (ECB/2017/35), EUT L 299, 16.11.2017, s. 31.
  6. ECB:s beslut (EU) 2019/1349 av den 26 juli 2019 om förfarandet och förutsättningarna för att en behörig myndighet utövar vissa befogenheter i samband med övervakningen av systemviktiga betalningssystem  (ECB/2019/25), EUT L 214, 16.8.2019, s. 16.