Övervakning

  1. Avtal mellan Europeiska polisbyrån (Europol) och ECB (ECB) EUT C 123, 17.4.2015, s. 1.Ytterligare information
  2. ECB:s förordning (EU) nr 795/2014 av den 3 juli 2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem (ECB/2014/28), EUT L 217, 23.7.2014, s. 16.
  3. Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.