Pregled

  1. Sporazum med Evropskim policijskim uradom (Europol) in Evropsko centralno banko  UL C 123, 17. 4. 2015, str. 1.Dodatne informacije
  2. Uredba ECB (EU) št. 795/2014 z dne 3. julija 2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2014/28), UL L 217, 23. 7. 2014, str. 16.
  3. Mnenje o novi kategoriji dolžniških instrumentov, novem makrobonitetnem instrumentu, vzpostavitvi nove kategorije poravnalnih institucij in izključitvi pravic do pobota (CON/2017/23), Belgija, 8. 6. 2017.