Menu

Dohľad

  1. Dohoda medzi Európskym policajným úradom (Europolom) a Európskou centrálnou bankou Ú. v. EÚ C 123, 17. 4. 2015, s. 1.Dodatočné informácie
  2. Nariadenie ECB (EÚ) č. 795/2014 z 3. júla 2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2014/28), Ú. v. EÚ L 217, 23. 7. 2014, s. 16.
    1. Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2094 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/32), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 11.
    2. Nariadenie ECB/2014/28. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 23. 7. 2014, s. .
  3. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2098 z 3. novembra 2017 o procesných aspektoch ukladania opatrení na nápravu v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2017/33), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 34.
  4. Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2095 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve ECB ukladať sankcie (ECB/2017/34), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 22.
  5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2097 z 3. novembra 2017 o metodike výpočtu výšky sankcií za porušenie požiadaviek v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/35), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 31.
  6. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1349 z 26. júla 2019 o postupoch a podmienkach pre vykonávanie určitých právomocí príslušného orgánu v súvislosti s dohľadom nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2019/25), Ú. v. EÚ L 214, 16. 8. 2019, s. 16.