Nadzór

  1. Umowa pomiędzy Europejskim Urzędem Policji (Europol) a Europejskim Bankiem Centralnym  Dz.U. C 123 z 17.4.2015, str. 1.Dodatkowe informacje
  2. Rozporządzenie EBC (UE) nr 795/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2014/28), Dz.U. L 217 z 23.7.2014, str. 16.
    1. Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2094 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/32), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 11.
  3. Opinia w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
  4. Decyzja EBC (UE) 2017/2098 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie aspektów proceduralnych dotyczących nakładania środków korygujących w związku z niezastosowaniem się do rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2017/33), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 34.
  5. Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2095 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/2017/34), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 22.
  6. Decyzja EBC (UE) 2017/2097 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie metodologii obliczania wysokości sankcji za naruszenia wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/35), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 31.