Menu

Pārraudzība

  1. Nolīgums starp Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un Eiropas Centrālo banku  OV C 123, 17.4.2015, 1. lpp..Papildus informācija
  2. ECB Regula (ES) Nr. 795/2014 (2014. gada 3. jūlijs) par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (ECB/2014/28), OV L 217, 23.7.2014, 16. lpp..
    1. ECB Regula (ES) 2017/2094 (2017. gada 3. novembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību  (ECB/2017/32), OV L 299, 16.11.2017, 11. lpp..
    2. Regula ECB/2014/28. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 23.7.2014, . lpp..
  3. ECB Lēmums (ES) 2017/2098 (2017. gada 3. novembris) par procedūru, kuru ievēro, nosakot koriģējošus pasākumus par neatbilstību Regulas (ES) Nr. 795/2014 noteikumiem (ECB/2017/33), OV L 299, 16.11.2017, 34. lpp..
  4. ECB Regula (ES) 2017/2095 (2017. gada 3. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/2017/34), OV L 299, 16.11.2017, 22. lpp..
  5. ECB Lēmums (ES) 2017/2097 (2017. gada 3. novembris) par metodoloģiju, saskaņā ar kuru aprēķina sankcijas par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzības prasību pārkāpumiem  (ECB/2017/35), OV L 299, 16.11.2017, 31. lpp..
  6. ECB Lēmums (ES) 2019/1349 (2019. gada 26. jūlijs) par procedūru un nosacījumiem, ar kādiem kompetentā iestāde īsteno noteiktas pilnvaras attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību  (ECB/2019/25), OV L 214, 16.8.2019, 16. lpp..