Priežiūra

  1. Europos policijos biuro (Europolo) ir ECB susitarimas  OL C 123, 2015 4 17, p. 1.Papildoma informacija
  2. 2014 m. liepos 3 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (ECB/2014/28), OL L 217, 2014 7 23, p. 16.
    1. 2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2094, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (ECB/2017/32), OL L 299, 2017 11 16, p. 11.
    2. ECB reglamentas ECB/2014/28. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2014 7 23, p. .
  3. 2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2098 dėl koreguojamųjų priemonių už Reglamento (ES) Nr. 795/2014 nevykdymą taikymo procedūrinių aspektų (ECB/2017/33), OL L 299, 2017 11 16, p. 34.
  4. 2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2095, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. (EB) Nr. 2157/1999 dėl ECB teisių taikyti sankcijas (ECB/2017/34), OL L 299, 2017 11 16, p. 22.
  5. 2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2097 dėl sankcijų, taikomų pažeidus priežiūros reikalavimus sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, dydžio apskaičiavimo metodikos (ECB/2017/35), OL L 299, 2017 11 16, p. 31.
  6. 2019 m. liepos 26 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1349 dėl tam tikrų kompetentingos institucijos įgaliojimų, susijusių su sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūra, įgyvendinimo procedūros ir sąlygų (ECB/2019/25), OL L 214, 2019 8 16, p. 16.