Järelevaatamine

  1. Euroopa Politseiameti (Europol) ja EKP leping  ELT C 123, 17.4.2015, lk 1.Täiendav teave
  2. EKP määrus (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta, 3. juuli 2014 (EKP/2014/28), ELT L 217, 23.7.2014, lk 16.
  3. Arvamus võlainstrumentide uue liigi, makrotasandi usaldatavusjärelevalve uue instrumendi, uut liiki arveldusasutuse loomise ja tasaarvestusõiguste välistamise kohta (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.