Εποπτεία

  1. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της EKT  EE  C 123 της 17.4.2015, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Κανονισμός της EKT (ΕΕ) αριθ. 795/2014, της 3ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών (EKT/2014/28), EE  L 217 της 23.7.2014, σ. 16.