Overvågning

  1. Aftale mellem Den Europæiske Politienhed (Europol) og ECB EUT C 123 af 17.4.2015, s. 1.Læs mere
  2. ECB's forordning (EU) nr. 795/2014 af 3. juli 2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2014/28), EUT L 217 af 23.7.2014, s. 16.
  3. Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.