Dozor

  1. Dohoda mezi Evropským policejním úřadem (EUROPOL) a Evropskou centrální bankou  Úř. věst. C 123, 17. 4. 2015, s. 1.Dodatečné informace
  2. Nařízení ECB (EU) č. 795/2014 ze dne 3. července 2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2014/28), Úř. věst. L 217, 23. 7. 2014, s. 16.