Надзор

  1. Споразумение между Европейската полицейска служба (Европол) и ЕЦБ OВ C 123, 17.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
  2. Регламент (ЕС) № 795/2014 на ЕЦБ от 3 юли 2014 година относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/28), OВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 16..
    1. Регламент (ЕС) 2017/2094 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2017/32), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 11..
    2. Регламент ЕЦБ/2014/28. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 23.7.2014 г., стр. ..
  3. Решение (ЕС) 2017/2098 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година относно процедурните аспекти във връзка с налагането на корективни мерки за неизпълнение на Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2017/33), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 34..
  4. Регламент (ЕС) 2017/2095 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции (ЕЦБ/2017/34), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 22..
  5. Решение (ЕС) 2017/2097 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година относно методологията за изчисляване на санкциите за нарушения на надзорните изисквания за системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2017/35), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 31..
  6. Решение (ЕС) 2019/1349 на ЕЦБ от 26 юли 2019 година относно процедурата и условията за упражняване от страна на компетентен орган на определени правомощия във връзка с надзора върху системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2019/25), OВ L 214, 16.8.2019 г., стр. 16..