Надзор

  1. Споразумение между Европейската полицейска служба (Европол) и ЕЦБ OВ C 123, 17.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
  2. Регламент (ЕС) № 795/2014 на ЕЦБ от 3 юли 2014 година относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/28), OВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 16..
  3. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), 8.6.2017.