Relaterade ECB-yttranden

 1. Yttrande om översyn av betalningssystem och operatörer av betalningssystem (CON/2020/9), Cypern, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Yttrande om återhämtning och resolution av centrala motparter (CON/2020/3), Tyskland, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Yttrande om betaltjänster och betalningssystem (CON/2019/45), Bulgarien, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2019/38), Spanien, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Yttrande om att utse samhällsviktiga tjänster och leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom ramen för säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Yttrande om en översyn av den finska lagen om skyldigheter att vidta förberedelser inom finanssektorn (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Yttrande om kritisk infrastruktur, IT-säkerhet och säkerställda obligationer (CON/2018/39), Slovakien, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Yttrande om ett förslag till förordning om vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (CON/2018/38), EUT C 382, 23.10.2018, s. 7.Ytterligare information
 10. Yttrande om olika finansrättsliga bestämmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
 11. Yttrande om att inrätta ett ramverk för nätverks- och datasäkerhet avseende system av allmänt intresse (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Yttrande om att identifiera och övervaka kritisk infrastruktur för att skydda IT-system (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Yttrande om säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Yttrande om ändringar av unionens krishanteringssystem (CON/2017/47), EUT C 34, 31.1.2018, s. 17.Ytterligare information
 15. Yttrande om ändringar av unionens ramverk för kapitalkrav avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2017/46), EUT C 34, 31.1.2018, s. 5.Ytterligare information
 16. ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), EUT C 372, 1.11.2017, s. 6.Ytterligare information
 17. Yttrande om interbank clearing och avveckling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 19. Yttrande om lagen om betaltjänster, utgivning av elektroniska pengar samt betalningssystem (CON/2017/15), Slovenien, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Yttrande om identifieringen av infrastruktur som har avgörande betydelse för IT-säkerheten (CON/2017/10), Tyskland, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Yttrande om ett belgiskt lagförslag om tillsynen över enheter som hanterar betalningstransaktioner (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
 23. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (CON/2016/49), 12.10.2016.Ytterligare information
 24. Yttrande om ändringar av lagen om kontoföring (CON/2016/46), Slovenien, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Yttrande om översynen av betalsystem (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Yttrande om förbud mot kvittning avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet hos en centralbank i Europeiska centralbankssystemet (CON/2016/37), Frankrike, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Yttrande om obligatoriska krav för betalningar och autogireringar (CON/2016/13), Rumänien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Yttrande om ett förslag till lagen om marknaden för finansiella instrument (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Yttrande om publikationen av dokument och användning av pensionsreserven (CON/2014/91), Österrike, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Yttrande om kontobaserade värdepapper (CON/2014/81), Slovenien, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen  (CON/2014/58), EUT C 352, 7.10.2014, s. 4.Ytterligare information
 32. Yttrande om godkännande av betalningssystem (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 33. Yttrande om tillsynen över avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2014/33), Litauen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Yttrande om transaktioner som avser statspapper (CON/2014/26), Rumänien, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Yttrande om finansiell tillsyn, makrotillsyn och tillsynen över betalningssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Yttrande om tillsynen över betalningar och autogireringar i euro (CON/2014/20), Rumänien, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Yttrande om status för, och tillsyn över, kreditinstitut (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
 38. Yttrande om dematerialiserade värdepapperskonton i utländsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
 39. Yttrande om överföring av uppgifter som behövs för att definiera penningpolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner  (CON/2014/10), EUT C 193, 5.2.2014, s. 2.Ytterligare information
 41. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EU och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG (CON/2014/9), 5.2.2014.Ytterligare information
 42. Yttrande om ett förslag till förordning om senareläggning av datumet för övergången till SEPA  (CON/2014/3), EUT C 80, 19.3.2014, s. 1.Ytterligare information
 43. Yttrande om betalningsmedel och betalningssystem (CON/2013/84), Frankrike, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Yttrande om tillsynen av kreditinstitut och makrotillsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Yttrande om stabiliseringsåtgärder och insättningsgarantifonden (CON/2013/80), Rumänien, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. ECB:s yttrande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner  (CON/2013/77), EUT C 51, 22.2.2014, s. 3.Ytterligare information
 47. Yttrande om ställande av säkerhet till Danmarks Nationalbank genom automatiska säkerheter (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Yttrande om OTC-derivat, centrala motparter och förvaringsinstitut (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 49. Yttrande om nya tillsynsuppgifter för Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Ungern, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Yttrande om den ändrade beräkningen av det årliga bidraget till den finansiella stabiliteten (CON/2013/13), Belgien, 18.2.2013.
 51. Yttrande om kredittransfereringar och direktdebiteringar (CON/2013/7), Italien, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Yttrande om olika förslag till tekniska tillsynsstandarder och genomförande som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämnat till kommissionen så att de kan antas som kommissionens delegerade genomförandeförordningar om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister  (CON/2012/95), EUT C 60, 1.3.2013, s. 1.
 53. Yttrande om ett konsoliderat rättsligt ramverk för betalningstjänster (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Yttrande om ett förslag till förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (CON/2012/62), EUT C 310, 13.10.2012, s. 12.
 55. Yttrande om nya rättsliga regler för driften av centrala motparter (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Yttrande om tillsynen över tjänster och system avseende massbetalningar (CON/2012/38), Italien, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar  (CON/2012/37), Danmark, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/36), Litauen, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/33), Spanien, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Yttrande om säkerställda obligationer i Belgien och åtgärder för att underlätta ställandet av kreditfordringar (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 61. Yttrande om systemet för övervakning av transaktioner med kontoförda värdepapper (CON/2012/8), Grekland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Yttrande om dematerialiserade värdepapper (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Yttrande om lagstiftning för värdepappersmarknaderna (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Yttrande om införandet av omnibuskonton i regelverket för clearing- och avvecklingssystem (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Yttrande om ändringar av regelverket för betalnings-, clearing- och avvecklingssystem (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Yttrande om harmoniseringen av lagstiftning med betydelse för TARGET2-Securities och de sanktionsmöjligheter som Banka Slovenije har avseende investeringstjänster (CON/2011/55), Slovenien, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Yttrande om värdepapperscentralens kapital- och ledningsstruktur (CON/2011/50), Bulgarien, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgifter inom områdena finansiell tillsyn och konsumentkredit (CON/2011/49), Slovakien, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Yttrande om flera ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 70. Yttrande om ändringar av lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/41), Belgien, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Yttrande om ändringar av regelverket för registret över finansiella tillgångar (CON/2011/40), Slovenien, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Yttrande om förfarandet för att hantera avvecklingsrisken i nettoavvecklingssystem  (CON/2011/35), Rumänien, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. ECB:s yttrande av den 7 april 2011 om ett förslag till förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro  (CON/2011/32), EUT C 155, 25.5.2011, s. 1.Ytterligare information
 74. Yttrande om lagstiftning som berör täckta obligationer (CON/2011/27), Cypern, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Yttrande om ändringar av lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/26), Rumänien, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Yttrande om betaltjänster  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/14), Litauen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Yttrande om genomförandet av principerna för att utveckla finansiella tillsynsstrukturer i Belgien (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 79. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (CON/2011/1), EUT C 57, 23.2.2011, s. 1.Ytterligare information
 80. Yttrande om ratificering eller genomförande av Postal Payment Services Agreement [yttrandet ej antaget på svenska] (CON/2010/85), 1.12.2010.
 81. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2010/79), Bulgarien, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Yttrande om lagstiftning som gör det möjligt för kreditinstitut att emittera täckta obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Yttrande om vissa behörigheter för rådet för Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Bulgarien, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Yttrande om Banka Slovenijes tillhandahållande av information och andra åtaganden i egenskap av betalningsleverantör för budgetanvändare (CON/2010/55), Slovenien, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Yttrande om ändringar i lagen om säkerställda obligationer (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Yttrande om ett lagförslag om ett rättvist skattesystem och minskad skatteflykt (CON/2010/36), Grekland, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Yttrande om förberedelser inför införandet av euron (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Yttrande om det särskilda förvaltningsförfarande som inrättats av Banca Naţională a României för kreditinstitut i trångmål (CON/2010/12), Rumänien, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Yttrande om åtgärder som berör avtal som ingåtts av företag inom bank- och finanssektorn, tillsynen över finanssektorn och finansiella tjänster samt stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 90. Yttrande om en förlängning av Österrikes garantier till förmån för interbankmarknaden (CON/2009/99), Österrike, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Yttrande om de allmänna affärsvillkoren samt de driftstekniska förutsättningarna för leverantörer av clearingtjänster i ungerska betalningssystem (CON/2009/98), Ungern, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Yttrande om De Nederlandsche Banks tillsyn över clearing- och avvecklingstjänster (CON/2009/84), Nederländerna, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Yttrande om betalningstjänster (CON/2009/75), Slovakien, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Yttrande om betalningstjänster (CON/2009/72), Rumänien, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Yttrande om en föreslagen ändring av regelverket för clearingverksamhet (CON/2009/66), Finland, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Yttrande om ändringar av regelverket avseende värdepapperscentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Yttrande om en utvidgning av Banque centrale du Luxembourgs tillsynsarbete genom ett utkast till lag om betalningstjänster, institut för elektroniska pengar samt slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Yttrande om liberaliseringen av korrespondentbankstjänster avseende betalningar i nationell valuta och om statistiska rapporteringskrav i samband med detta (CON/2009/43), Rumänien, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Yttrande om Lietuvos bankas tillsyn över betalinstitut (CON/2009/40), Litauen, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Yttrande om betalningstjänster och betalningssystem (CON/2009/36), Cypern, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Yttrande om betaltjänster och betalsystem  (CON/2009/27), Slovenien, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Yttrande om affärsvillkoren samt reglerna för verksamheten hos värdepapperscentraler, clearingcentraler och den centrala motparten (CON/2009/9), Ungern, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Yttrande om en ny förordning om gränsöverskridande betalningar inom gemenskapen (CON/2009/1), EUT C 21, 28.1.2009, s. 1.Ytterligare information
 104. Yttrande om ändringar i lagen om avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2008/87), Spanien, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Yttrande om en modernisering av regelverket för finansiella instrument (CON/2008/85), Frankrike, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Yttrande om åtgärder för att göra stadgan för Magyar Nemzeti Bank förenlig med gemenskapsrätten (CON/2008/83), Ungern, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Yttrande om Българска народна банка (Bulgarian National Bank) relation till betalningsinstitut och operatörer av betalningssystem samt tillsynen över betalnings- och avvecklingssystemen  (CON/2008/78), Bulgarien, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Yttrande om upprättandet av ett register över finansinstitut som drivs av Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Bulgarien, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Yttrande om sådan information som ges om emittenten i samband med dematerialisering av dennes värdepapper (CON/2008/64), Belgien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Yttrande om en statlig garanti för krediter som beviljats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique för att värna den finansiella stabiliteten (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 111. Yttrande om finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 112. Yttrande över ändringar i direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktivet om ställande av finansiell säkerhet när det gäller länkade system och kreditfordringar  (CON/2008/37), EUT C 216, 23.8.2008, s. 1.Ytterligare information
 113. Yttrande om ett undantag från bolagslagen för vissa transaktioner som utförs av kreditinstitut (CON/2008/24), Grekland, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Yttrande över Narodowy Bank Polski’s roll vid clearing- och avveckling av värdepapper samt bankens roll i samband med ett system för central förvaring av värdepapper (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Yttrande över lagstiftningen om betalningssystem för att säkerställa att denna är förenlig med fördraget samt för att underlätta det inhemska betalningssystemets övergång till TARGET2 (CON/2008/18), Slovakien, 25.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Yttrande över ändringar i lagarna om checkar, finansväxlar och egna växlar (CON/2008/7), Rumänien, 11.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Yttrande över Banca Naţională a Românieis tillsyn över betalningssystem, avvecklingssystem för värdepapper och betalningsinstrument (CON/2007/27), Rumänien, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Yttrande över lagstiftningsändringar som anpassar systemen för överföring av betalningar och värdepapper till TARGET2 (CON/2007/25), Spanien, 23.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Yttrande om ändringar av lagen om betalningstransaktioner avseende tillgången till uppgifter från registret över transaktionskonton (CON/2007/18), Slovenien, 20.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Yttrande om tillsynen över kredit- och finansinstitut samt om godtagbar säkerhet för penningpolitiska transaktioner (CON/2007/15), Grekland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Yttrande om kartläggning och klassificering av europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behoven att stärka skyddet av denna mot driftstörning eller förstörelse  (CON/2007/11), EUT C 116, 26.5.2007, s. 1.Ytterligare information
 122. Yttrande om ändringar av lagen om förebyggande och bekämpning av penningtvätt avseende sanktioner och tillsynsregler och deras tillämpningsområde i avseende på den nationella centralbanken (CON/2007/10), Ungern, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Yttrande om tillsynen av operatörer av clearing- och avvecklingssystem (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Yttrande om Latvijas Bankas värdepappersavvecklingssystem (CON/2006/52), Lettland, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Yttrande om ett utkast till ungersk lagstiftning om betalningstransaktioner, samt betalningstjänster och elektroniska betalningsinstrument (CON/2006/46), Ungern, 30.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Yttrande om utökning av listan av direktdeltagare i värdepappersavvecklingssystem (CON/2006/34), Belgien, 5.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Yttrande om ändringar av lagen om finansiella säkerheter (CON/2006/24), Slovenien, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Yttrande om betaltjänster på den inre marknaden (CON/2006/21), EUT C 109, 9.5.2006, s. 10.Ytterligare information
 130. Yttrande om etablerandet av en rättslig grund för att Lietuvos bankas skall kunna sluta sig till korrespondentcentralbanksmodellen (CON/2006/16), Litauen, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Yttrande om integration av tillsynen över banker, kapitalmarknader, försäkringar och pensionsfonder (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Yttrande om ändringar i det regelverk som styr central förvaring och registrering av värdepapper (CON/2006/9), Cypern, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Yttrande om allmänna villkor och interna bestämmelser för clearingcentraler verksamma för kreditinstitut (CON/2006/7), Ungern, 20.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Yttrande om en utvidgning av tillämpningen av lagstiftningen om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2006/5), Litauen, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Yttrande om allmänna villkor och operativa regler för organisationer som har clearingcentralsverksamhet (CON/2006/1), Ungern, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Yttrande om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (CON/2005/56), EUT C 336, 31.12.2005, s. 109.Ytterligare information
 137. Yttrande om kraven på material, teknik, säkerhet och kontinuitetsskydd för clearingtransaktioner (CON/2005/42), Ungern, 1.11.2005.
 138. Yttrande om tillsynen av betalningssystem för små belopp  (CON/2005/41), Italien, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Yttrande om genomförandet av regler om överföring av äganderätten till finansiella instrument (CON/2005/40), Frankrike, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Yttrande om ändringar i lagen om genomförande av direktiv 98/26/EC om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling) (CON/2005/28), Cypern, 10.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Yttrande om reorganisationen av övervakningen av den finansiella marknaden och om tillsynen över betalnings-och värdepappersavvecklingssystem (CON/2005/24), Tjeckien, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Yttrande om Haagkonventionen om finansiella instrument som förvaltas av en förmedlare (CON/2005/7), EUT C 81, 2.4.2005, s. 10.Ytterligare information
 143. Yttrande om ny förvaltningsstruktur för clearingsystem för detaljistbetalningar (CON/2004/39), Spanien, 23.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Yttrande om införande av institut för e-pengar (CON/2004/37), Tjeckien, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Yttrande om regleringen av institut för e-pengar  (CON/2004/25), Estland, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Yttrande om överföring av äganderätten till finansiella instrument (CON/2004/22), Frankrike, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Yttrande om åtgärder med betydelse för Suomen Pankkis finansiella ställning och bestämmelser relaterade till dess normgivningsmakt  (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Yttrande om ändringar i lagen om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och ändringar i andra lagar (CON/2003/25), Belgien, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Yttrande om ändringar av stadgan för Suomen Pankki och av akter som hör samman med den (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2003/15), Sverige, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 151. Yttrande om betalningssystem, betalningsinfrastruktur och betalningsinstrument (CON/2003/14), Italien, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Yttrande om reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (CON/2003/10), Sverige, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 153. Yttrande om valutalagen 2003 och om ändringar av lagen om gränsöverskridande transfereringar (CON/2003/8), Österrike, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Yttrande om ett kungligt dekret om marknaden för linjära obligationer, strips och statsobligationer utanför börsen (CON/2003/7), Belgien, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Yttrande om ersättande av lagen om finansiell verksamhet och lagen om hypotekslån och bostadsobligationer (CON/2003/2), Danmark, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Yttrande om förhindrande av att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt (CON/2002/24), Belgien, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Yttrande om genomförande av FATF:s särskilda rekommendationer rörande penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. (CON/2002/19), Österrike, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Yttrande om ändring i lagen om handel med värdepapper beträffande säkerheter samt förtydligande av vissa befogenheter när det gäller aktiebörser, uppgiftsskydd och insiderhandel (CON/2002/8), Danmark, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Yttrande om ändringar i lagen om penningtvätt för att motverka finansiering av terrorism (CON/2002/4), Danmark, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Yttrande om ändring av lagen om kreditinstitut så att den även omfattar e-pengar (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i euro (CON/2001/34), EGT C 308, 1.11.2001, s. 17.Ytterligare information
 162. Yttrande om ett lagdekret om införande av brådskande bestämmelser rörande införandet och skyddet av euron (CON/2001/22), Italien, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Yttrande om ändringar i flera lagar rörande den spanska finansmarknaden (CON/2001/12), Spanien, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Yttrande om vissa bestämmelser i ett lagförslag från 2001 om övergången till euro (belopp) (CON/2001/5), Irland, 20.4.2001.
 165. Yttrande om ändringar i den monetära och finansiella lagen avseende betalningssystem (CON/2001/2), Frankrike, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Yttrande om lagen om handel med värdepapper (CON/2000/24), Danmark, 1.11.2000.
 167. Yttrande om omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument samt säkerhetsöverlåtelse (jämte ändring och komplettering av flera andra lagar) (CON/2000/18), Luxemburg, 9.10.2000.
 168. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 såvitt avser omklassificering av betalningar som grundar sig på swappavtal och framtida räntesäkringsavtal (CON/2000/10), EGT C 103, 3.4.2001, s. 8.Ytterligare information
 169. Yttrande om centralisering av elektronisk registrering hos en värdepapperscentral (CON/2000/8), Finland, 5.5.2000.
 170. Yttrande om stängning av De Nederlandsche Bank den 5 maj 2000 (CON/2000/5), Nederländerna, 24.2.2000.
 171. Yttrande om genomförande av direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2000/4), Portugal, 30.3.2000.
 172. Yttrande om genomförandet av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling) (CON/1999/19), Luxemburg, 20.1.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Yttrande om avtalsenliga skyldigheter för den finansiella sektorn som förfaller den 31 december 1999 (CON/1999/17), Luxemburg, 25.11.1999.
 174. Yttrande om skydd för kreditinstitut och andra finansinstitut mot skulder som uppstår till följd av stängningen av betalnings- och värdepappersavvecklingssystemen den 31 december 1999 (CON/1999/13), Nederländerna, 14.9.1999.
 175. Yttrande om genomförandet av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling)  (CON/1999/9), Sverige, 26.8.1999.Ytterligare information
 176. Yttrande om genomförandet av direktiv 97/5/EG om gränsöverskridande betalningar och av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper  (CON/1999/7), Österrike, 23.7.1999.
 177. Yttrande om genomförandet av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling) (CON/1999/1), Spanien, 26.5.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Yttrande om Finansmarknadsrådet (CON/1998/52), Frankrike, 18.11.1998.
 179. Yttrande om clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
 180. Yttrande om inregistrering av finansiella instrument (CON/1998/26), Sverige, 10.6.1998.Ytterligare information
 181. Yttrande om tilläggssäkerhet i samband med clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner (CON/1998/20), Danmark, 22.6.1998.
 182. När ECB upprättades den 1 juni 1998, övertog den EMI:s rådgivande funktioner.
 183. Yttrande om utgivning och sättande i omlopp av sedlar och mynt i de utomeuropeiska territorierna Mayotte samt Saint-Pierre och Miquelon, och skyddet för betalnings- och värdepappersavvecklingssystem (CON/1998/9), Frankrike, 19.2.1998.
 184. Yttrande om den kodifierade finanslagen (CON/1998/3), Italien, 26.2.1998.
 185. Yttrande om clearing och avveckling av värdepappersöverföringar (CON/1997/29), Finland, 3.12.1997.
 186. Yttrande om definitionen av penningmarknadskontrakt (CON/1997/28), Storbritannien, 6.2.1998.
 187. Yttrande om insolvens hos deltagare i betalnings- och värdepappersavvecklingssystem (CON/1997/11), Nederländerna, 11.11.1997.
 188. Yttrande om nettning av värdepappers- och valutatransaktioner (CON/1997/6), Finland, 30.4.1997.
 189. Yttrande om finansiella instrument och clearingsystem för värdepapper (CON/1997/5), Belgien, 17.6.1997.
 190. Yttrande om tilläggssäkerheter (CON/1996/15), Sverige, 20.11.1996.Ytterligare information
 191. Yttrande om finality- och säkerhetsdirektivet (CON/1996/9), EGT C 156, 21.5.1998, s. 17.Ytterligare information
 192. Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irland, 28.5.1996.
 193. Yttrande om clearing-och avvecklingstransaktioner (CON/1995/18), Sverige, 30.1.1996.Ytterligare information
 194. Yttrande om ändringar av stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgien, 30.8.1995.
 195. Yttrande om förordningar om finansmarknaderna och insolvens (penningmarknaden) (CON/1995/10), Storbritannien, 21.7.1995.
 196. Yttrande om gränsöverskridande betalningar (CON/1995/3), 20.3.1995.