Povezana mnenja ECB

 1. Mnenje o pregledu plačilnih sistemov in upravljavcev plačilnih sistemov (CON/2020/9), Ciper, 19. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mnenje o sanaciji in reševanju centralnih nasprotnih strank (CON/2020/3), Nemčija, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mnenje o plačilnih storitvah in plačilnih sistemih (CON/2019/45), Bolgarija, 17. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/38), Španija, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/17), Ciper, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mnenje o določitvi bistvenih storitev in izvajalcev bistvenih storitev za potrebe varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2018/47), Slovenija, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 7. Mnenje o pregledu finske zakonodaje, ki se nanaša na obveznosti zagotavljanja pripravljenosti v finančnem sektorju (CON/2018/46), Finska, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mnenje o kritični infrastrukturi, kibernetski varnosti in kritih obveznicah (CON/2018/39), Slovaška, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mnenje o predlogu uredbe o nekaterih nadomestilih za čezmejna plačila v Uniji in nadomestilih za pretvorbo valut (CON/2018/38), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 7.Dodatne informacije
 10. Mnenje o raznih določbah finančnega prava (CON/2018/29), Belgija, 8. 6. 2018.
 11. Mnenje o vzpostavitvi okvira za varnost omrežij in informacijskih sistemov splošnega pomena (CON/2018/27), Belgija, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Mnenje o ugotavljanju in nadzoru kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mnenje o varnosti in zaščiti kritične infrastrukture (CON/2018/15), Belgija, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Mnenje o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje (CON/2017/47), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 17.Dodatne informacije
 15. Mnenje o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2017/46), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 5.Dodatne informacije
 16. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), UL C 372, 1. 11. 2017, str. 6.Dodatne informacije
 17. Mnenje o medbančnem kliringu in poravnavah (CON/2017/37), Poljska, 20. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Mnenje o novi kategoriji dolžniških instrumentov, novem makrobonitetnem instrumentu, vzpostavitvi nove kategorije poravnalnih institucij in izključitvi pravic do pobota (CON/2017/23), Belgija, 8. 6. 2017.
 19. Mnenje o zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (CON/2017/15), Slovenija, 24. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 20. Mnenje o določitvi kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2017/10), Nemčija, 6. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mnenje o zagotavljanju informacij in podatkov s strani plačilnih sistemov, plačilnih shem, depotnih družb ter klirinških in poravnalnih sistemov  (CON/2017/5), Poljska, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mnenje o predlogu zakona o nadzoru obdelovalcev plačilnih transakcij (CON/2016/61), Belgija, 28. 12. 2016.
 23. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in o spremembah Direktive 2009/101/ES (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatne informacije
 24. Mnenje o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2016/46), Slovenija, 26. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 25. Mnenje o pregledu plačilnih shem (CON/2016/38), Poljska, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mnenje o izključitvi pravic do pobota v zvezi s terjatvami, mobiliziranimi kot zavarovanje pri centralni banki Evropskega sistema centralnih bank (CON/2016/37), Francija, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Mnenje o obveznih zahtevah za kreditna plačila in direktne obremenitve (CON/2016/13), Romunija, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mnenje o predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov (CON/2015/34), Slovenija, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 29. Mnenje o objavi dokumentov in uporabi pokojninskih rezerv (CON/2014/91), Avstrija, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Mnenje o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2014/81), Slovenija, 13. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 31. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji (CON/2014/58), UL C 352, 7. 10. 2014, str. 4.Dodatne informacije
 32. Mnenje o dovoljenju za plačilne sisteme (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
 33. Mnenje o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov poravnave vrednostnih papirjev (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Mnenje o poslih v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji (CON/2014/26), Romunija, 14. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Mnenje o finančnem nadzoru, makrobonitetnem nadzoru in pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov (CON/2014/21), Estonija, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Mnenje o pregledu nad kreditnimi plačili in direktnimi obremenitvami v eurih (CON/2014/20), Romunija, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Mnenje o statusu in nadzoru kreditnih institucij (CON/2014/17), Belgija, 14. 2. 2014.
 38. Mnenje o računih nematerializiranih vrednostnih papirjev, denominiranih v tuji valuti (CON/2014/13), Belgija, 12. 2. 2014.
 39. Mnenje o posredovanju podatkov, ki so potrebni za opredelitev denarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije  (CON/2014/10), UL C 193, 5. 2. 2014, str. 2.Dodatne informacije
 41. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (CON/2014/9), 5. 2. 2014.Dodatne informacije
 42. Mnenje o predlogu uredbe o preložitvi datuma prehoda na SEPA  (CON/2014/3), UL C 80, 19. 3. 2014, str. 1.Dodatne informacije
 43. Mnenje o plačilnih sredstvih in plačilnih sistemih (CON/2013/84), Francija, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Mnenje o bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in makrobonitetnem nadzoru (CON/2013/82), Finska, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Mnenje o ukrepih za stabilizacijo in skladu za zajamčene vloge (CON/2013/80), Romunija, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (CON/2013/77), UL C 51, 22. 2. 2014, str. 3.Dodatne informacije
 47. Mnenje o zagotavljanju premoženja za zavarovanje centralni banki Danmarks Nationalbank prek samodejnega zavarovanja (CON/2013/60), Danska, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Mnenje o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (CON/2013/59), Belgija, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 49. Mnenje o novih nadzornih nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Madžarska, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Mnenje o spremenjenem izračunu letnega prispevka za finančno stabilnost (CON/2013/13), Belgija, 18. 2. 2013.
 51. Mnenje o transakcijah s kreditnimi plačili in direktnimi obremenitvami (CON/2013/7), Italija, 30. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Mnenje o različnih osnutkih regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji v sprejetje v obliki delegiranih in izvedbenih uredb Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov  (CON/2012/95), UL C 60, 1. 3. 2013, str. 1.
 53. Mnenje o konsolidiranem pravnem okviru za plačilne storitve (CON/2012/72), Poljska, 21. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mnenje o predlogu uredbe o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in centralnih depotnih družbah (CON/2012/62), UL C 310, 13. 10. 2012, str. 12.
 55. Mnenje o uvedbi pravnega okvira za delovanje centralnih nasprotnih strank (CON/2012/41), Poljska, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Mnenje o pregledu nad storitvami in sistemi za plačila manjših vrednosti (CON/2012/38), Italija, 21. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Mnenje o omejitvah plačil v gotovini (CON/2012/37), Danska, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Mnenje o omejitvah poravnavanja v gotovini (CON/2012/36), Litva, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Mnenje o omejitvah plačil v gotovini (CON/2012/33), Španija, 8. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Mnenje o belgijskih kritih obveznicah in ukrepih za olajšanje mobilizacije bančnih posojil  (CON/2012/28), Belgija, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 61. Mnenje o sistemu za spremljanje transakcij z nematerializiranimi vrednostnimi papirji (CON/2012/8), Grčija, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Mnenje o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2012/3), Luksemburg, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Mnenje o zakonodaji o trgih vrednostnih papirjev (CON/2011/101), Finska, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Mnenje o uvedbi zbirnih računov v pravni okvir za klirinške in poravnalne sisteme (CON/2011/63), Poljska, 17. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Mnenje o spremembah pravnega okvira za plačilne ter klirinške in poravnalne sisteme  (CON/2011/62), Poljska, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Mnenje o harmonizaciji zakonodaje v zvezi s sistemom TARGET2-Securities in o pooblastilu Banke Slovenije za izrekanje sankcij v zvezi z investicijskimi storitvami (CON/2011/55), Slovenija, 30. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 67. Mnenje o kapitalski in upravljavski strukturi centralnega depozitarja (CON/2011/50), Bolgarija, 20. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska v zvezi s finančnim nadzorom in potrošniškimi krediti (CON/2011/49), Slovaška, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Mnenje o raznih spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 70. Mnenje o spremembah zakonodaje o dokoncnosti poravnave in dogovorih o financnem zavarovanju (CON/2011/41), Belgija, 29. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Mnenje o spremembah ureditve registra finančnega premoženja (CON/2011/40), Slovenija, 27. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 72. Mnenje o postopku upravljanja tveganja poravnave za neto sisteme poravnave (CON/2011/35), Romunija, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Mnenje o predlogu uredbe o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih (CON/2011/32), UL C 155, 25. 5. 2011, str. 1.Dodatne informacije
 74. Mnenje o zakonodaji v zvezi s kritimi obveznicami (CON/2011/27), Ciper, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Mnenje o spremembah predpisov o dokončnosti poravnave in dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2011/26), Romunija, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Mnenje o plačilnih storitvah  (CON/2011/23), Poljska, 15. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Mnenje o spremembah zakonodaje o dokončnosti poravnave in dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Mnenje o izvajanju načel za razvoj strukture finančnega nadzora v Belgiji  (CON/2011/5), Belgija, 28. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 79. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (CON/2011/1), UL C 57, 23. 2. 2011, str. 1.Dodatne informacije
 80. Mnenje o ratifikaciji ali izvajanju Sporazuma o poštnoplačilnih storitvah (CON/2010/85), 1. 12. 2010.
 81. Mnenje o omejitvah pri gotovinskih plačilih (CON/2010/79), Bolgarija, 10. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Mnenje o zakonodajnem okviru, ki kreditnim institucijam dovoljuje, da izdajajo krite obveznice (CON/2010/73), Ciper, 14. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Mnenje o nekaterih pristojnostih sveta centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2010/61), Bolgarija, 3. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Mnenje o zagotavljanju informacij in drugih obveznostih Banke Slovenije kot ponudnika plačilnih storitev za proračunske uporabnike (CON/2010/55), Slovenija, 9. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 85. Mnenje o spremembah zakona o kritih obveznicah (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Nemčija, 14. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Mnenje o predlogu zakona o ponovni vzpostavitvi poštenosti davčnega sistema in o reševanju vprašanja davčnih utaj (CON/2010/36), Grčija, 30. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Mnenje o pripravah za uvedbo eura (CON/2010/16), Estonija, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Mnenje o postopku posebne uprave, ki ga sproži centralna banka Banca Naţională a României za kreditne institucije v težavah (CON/2010/12), Romunija, 27. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Mnenje o sanacijskih ukrepih za podjetja v bančnem in finančnem sektorju, o nadzoru finančnega sektorja in finančnih storitev ter o statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgija, 11. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 90. Mnenje o podaljšanju avstrijskih državnih jamstev za medbančni trg (CON/2009/99), Avstrija, 10. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Mnenje o splošnih pogojih ter operativnih in tehničnih zahtevah ponudnikov klirinških storitev za plačilni sistem na Madžarskem (CON/2009/98), Madžarska, 7. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Mnenje o nadzoru centralne banke De Nederlandsche Bank nad storitvami obračuna in poravnave (CON/2009/84), Nizozemska, 26. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2009/75), Slovaška, 29. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2009/72), Romunija, 15. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Mnenje o spremembi pravnega okvira za operacije kliringa (CON/2009/66), Finska, 7. 8. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Mnenje o spremembah pravil o centralni depotni družbi (CON/2009/55), Poljska, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Mnenje o razširitvi vloge pregleda nad delovanjem, ki jo opravlja centralna banka Banque Centrale du Luxembourg, s predlogom zakona o plačilnih storitvah, institucijah za izdajo elektronskega denarja in dokončnosti poravnave v plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo vrednostnih papirjev (CON/2009/46), Luksemburg, 14. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Mnenje o liberalizaciji storitev korespondenčnega bančništva za plačila v nacionalni valuti in s tem povezanih zahtevah za statistično poročanje (CON/2009/43), Romunija, 5. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Mnenje o nadzoru centralne banke Lietuvos bankas nad plačilnimi institucijami (CON/2009/40), Litva, 24. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Mnenje o plačilnih storitvah in sistemih (CON/2009/36), Ciper, 16. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Mnenje o plačilnih storitvah in sistemih  (CON/2009/27), Slovenija, 24. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 102. Mnenje o pogojih in pravilih poslovanja centralne depotne družbe, klirinške hiše in centralne nasprotne stranke (CON/2009/9), Madžarska, 4. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Mnenje o novi uredbi o čezmejnih plačilih v Skupnosti (CON/2009/1), UL C 21, 28. 1. 2009, str. 1.Dodatne informacije
 104. Mnenje o spremembah Zakona o plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji  (CON/2008/87), Španija, 12. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Mnenje o posodobitvi pravnega okvira za finančne instrumente (CON/2008/85), Francija, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Mnenje o uskladitvi statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank s pravom Skupnosti (CON/2008/83), Madžarska, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Mnenje o vlogi centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) v zvezi s plačilnimi institucijami in upravljavci plačilnih sistemov ter pregledom nad delovanjem plačilnih in poravnalnih sistemov (CON/2008/78), Bolgarija, 26. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Mnenje o vzpostavitvi registra finančnih institucij, ki ga bo vodila centralna banka Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2008/71), Bolgarija, 18. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Mnenje o upravljanju z informacijami o izdajateljih v kontekstu dematerializacije njihovih vrednostnih papirjev (CON/2008/64), Belgija, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Mnenje o državnem jamstvu za posojilo, ki ga je centralna banka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique odobrila v kontekstu prispevanja k finančni stabilnosti (CON/2008/46), Belgija, 8. 10. 2008.
 111. Mnenje o ukrepih finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/44), Irska, 3. 10. 2008.
 112. Mnenje o spremembi direktive o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev ter direktive o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in kreditnih zahtevkov (CON/2008/37), UL C 216, 23. 8. 2008, str. 1.Dodatne informacije
 113. Mnenje o odstopanju od zakona o delniških družbah glede nekaterih transakcij kreditnih institucij (CON/2008/24), Grčija, 4. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Mnenje o vlogi centralne banke Narodowy Bank Polski glede sistema obračuna in poravnave vrednostnih papirjev ter centralnega depozitnega sistema za vrednostne papirje (CON/2008/20), Poljska, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Mnenje o zakonodajni ureditvi glede plačilnih sistemov za zagotovitev združljivosti s Pogodbo in olajšanje nemotene migracije domačega plačilnega sistema na sistem TARGET2 (CON/2008/18), Slovaška, 25. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Mnenje o spremembah zakonov o čekih, menicah in zadolžnicah (CON/2008/7), Romunija, 11. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Mnenje o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev ter nad plačilnimi instrumenti, ki ga opravlja centralna banka Banca Naţională a României (CON/2007/27), Romunija, 21. 9. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Mnenje o spremembah zakonodaje o plačilnih sistemih in sistemih poravnave poslov z vrednostnimi papirji v pripravah na sistem TARGET2 (CON/2007/25), Španija, 23. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Mnenje o dopolnitvah zakona o plačilnem prometu v zvezi z dostopom do podatkov iz registra transakcijskih računov (CON/2007/18), Slovenija, 20. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 120. Mnenje o nadzoru kreditnih in finančnih institucij in o primernem zavarovanju za operacije denarne politike (CON/2007/15), Grčija, 15. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Mnenje o ugotavljanju in določanju evropske ključne infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njenega varovanja pred okvaro ali uničenjem  (CON/2007/11), UL C 116, 26. 5. 2007, str. 1.Dodatne informacije
 122. Mnenje o spremembah zakona o preprečevanju pranja denarja in boju proti njemu v zvezi s sistemom sankcij in nadzora ter področjem njihove uporabe za nacionalno centralno banko (CON/2007/10), Madžarska, 16. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2006/56), Luksemburg, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Mnenje o nadzoru subjektov na področju kliringa in poravnave (CON/2006/53), Poljska, 16. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Mnenje o sistemu za poravnavo vrednostnih papirjev centralne banke Latvijas Banka (CON/2006/52), Latvija, 14. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Mnenje o predlogu madžarske zakonodaje o plačilnem prometu, plačilnih storitvah in elektronskih plačilnih instrumentih  (CON/2006/46), Madžarska, 30. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Mnenje o razširitvi seznama neposrednih udeležencev v sistemih poravnave poslov z vrednostnimi papirji (CON/2006/34), Belgija, 5. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Mnenje o spremembah Zakona o finančnih zavarovanjih (CON/2006/24), Slovenija, 22. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 129. Mnenje o plačilnih storitvah na notranjem trgu (CON/2006/21), UL C 109, 9. 5. 2006, str. 10.Dodatne informacije
 130. Mnenje o vzpostavitvi pravne podlage za pridružitev Lietuvos bankas korespondenčnemu centralnobančnemu modelu (CON/2006/16), Litva, 10. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Mnenje o integraciji nadzora bank, kapitalskih trgov, zavarovalnic in pokojninskih skladov (CON/2006/15), Poljska, 9. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Mnenje o spremembah normativnega okvirja glede centralne depozitne družbe in centralnega registra za vrednostne papirje (CON/2006/9), Ciper, 22. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Mnenje o splošnih pogojih in notranjih predpisih klirinških družb za kreditne institucije (CON/2006/7), Madžarska, 20. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Mnenje o razširitvi področja uporabe predpisov o dokončnosti poravnave v plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji (CON/2006/5), Litva, 16. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Mnenje o splošnih pogojih in pravilih delovanja organizacij, ki opravljajo dejavnost klirinške družbe (CON/2006/1), Madžarska, 4. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Mnenje o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev (CON/2005/56), UL C 336, 31. 12. 2005, str. 109.Dodatne informacije
 137. Mnenje o materialnih, tehničnih in varnostnih zahtevah ter zahtevah glede neprekinjenosti poslovanja v zvezi s klirinškimi transakcijami (CON/2005/42), Madžarska, 1. 11. 2005.
 138. Mnenje o pregledu nad delovanjem sistemov plačil nizkih vrednosti (CON/2005/41), Italija, 1. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Mnenje o izvedbi pravil glede prenosa imetništva nad finančnimi instrumenti (CON/2005/40), Francija, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Mnenje o spremembah zakona o izvedbi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave) (CON/2005/28), Ciper, 10. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Mnenje o reorganizaciji nadzora finančnega trga ter o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji (CON/2005/24), Češka, 15. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Mnenje o Haaški konvenciji o vrednostnih papirjih, ki se nahajajo pri posredniku (CON/2005/7), UL C 81, 2. 4. 2005, str. 10.
 143. Mnenje o novi strukturi upravljanja klirinškega sistema za plačila manjših vrednosti (CON/2004/39), Španija, 23. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Mnenje o uvedbi institucij za izdajanje elektronskega denarja (CON/2004/37), Češka, 3. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Mnenje o ureditvi institucij za izdajanje elektronskega denarja (CON/2004/25), Estonija, 30. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Mnenje o prenosu lastništva nad finančnimi instrumenti (CON/2004/22), Francija, 15. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Mnenje o ukrepih, ki vplivajo na finančni položaj centralne banke Soumen Pankki, in določbah o njenih normativnih pooblastilih (CON/2004/1), Finska, 20. 1. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in drugih zakonov (CON/2003/25), Belgija, 25. 11. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Soumen Pankki in sorodnih aktov (CON/2003/22), Finska, 15. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Švedska, 8. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Mnenje v zvezi s plačilnimi sistemi, plačilno infrastrukturo in plačilnimi instrumenti (CON/2003/14), Italija, 7. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Mnenje v zvezi z zakonodajno reformo bančnega in finančnega prava (CON/2003/10), Švedska, 20. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Mnenje o Deviznem zakonu iz leta 2003 in v zvezi s spremembami Zakona o čezmejnih nakazilih (CON/2003/8), Avstrija, 5. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Mnenje o kraljevi uredbi o zunajborznem trgu za linearne obveznice, obveznice vrste strip in zakladniške certificate (CON/2003/7), Belgija, 7. 5. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Mnenje v zvezi z nadomestitvijo Zakona o finančnih poslih ter o Zakonu o hipotekarnih posojilih in hipotekarnih obveznicah (CON/2003/2), Danska, 28. 2. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Mnenje v zvezi s preprečevanjem uporabe finančnega sistema za pranje denarja (CON/2002/24), Belgija, 30. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Mnenje v zvezi z izvajanjem posebnih priporočil FATF glede pranja denarja in boja proti financiranju terorizma (CON/2002/19), Avstrija, 18. 7. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji glede zavarovanja, pojasnila nekaterih pristojnosti v zvezi z borzo, varstva podatkov in trgovanja na podlagi notranjih informacij (CON/2002/8), Danska, 8. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o pranju denarja z namenom preprečevanja financiranja terorizma (CON/2002/4), Danska, 18. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o kreditnih institucijah za vključitev elektronskega denarja (CON/2002/1), Finska, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Mnenje o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v eurih (CON/2001/34), UL C 308, 1. 11. 2001, str. 17.
 162. Mnenje o uredbi z zakonsko močjo o uvedbi nujnih ukrepov za uvedbo in varovanje eura (CON/2001/22), Italija, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Mnenje v zvezi s spremembami nekaterih zakonov, ki urejajo španski finančni trg (CON/2001/12), Španija, 31. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Mnenje o nekaterih določbah zakona o prehodu na eure (zneski) iz leta 2001 (CON/2001/5), Irska, 20. 4. 2001.
 165. Mnenje v zvezi s spremembo denarnega in finančnega zakonika glede plačilnih sistemov (CON/2001/2), Francija, 11. 4. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Mnenje o Zakonu o trgovanju z vrednostnimi papirji (CON/2000/24), Danska, 1. 11. 2000.
 167. Mnenje o zakonu o prometu z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti ter o prenosu pravice v zavarovanje (spremembe in dopolnitve nekaterih drugih predpisov) (CON/2000/18), Luksemburg, 9. 10. 2000.
 168. Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede reklasifikacije poravnav v okviru poslov zamenjave (swap) in nestandardiziranih terminskih pogodb (CON/2000/10), UL C 103, 3. 4. 2001, str. 8.
 169. Mnenje v zvezi s centralizacijo registrov nematerializiranih vrednostnih papirjev pri centralnem depozitarju vrednostnih papirjev (CON/2000/8), Finska, 5. 5. 2000.
 170. Mnenje v zvezi z zaprtjem centralne banke De Nederlandsche Bank na 5. maj 2000 (CON/2000/5), Nizozemska, 24. 2. 2000.
 171. Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave)  (CON/2000/4), Portugalska, 30. 3. 2000.
 172. Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave) (CON/1999/19), Luksemburg, 20. 1. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Mnenje v zvezi s pogodbenimi obveznostmi finančnega sektorja, ki zapadejo na 31. december 1999 (CON/1999/17), Luksemburg, 25. 11. 1999.
 174. Mnenje v zvezi z varstvom kreditnih in drugih finančnih institucij pred odgovornostjo zaradi nedelovanja plačilnih sistemov in sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji na 31. december 1999  (CON/1999/13), Nizozemska, 14. 9. 1999.
 175. Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave)  (CON/1999/9), Švedska, 26. 8. 1999.
 176. Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 97/5/ES o čezmejnih nakazilih in Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave) (CON/1999/7), Avstrija, 23. 7. 1999.
 177. Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave) (CON/1999/1), Španija, 26. 5. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Mnenje v zvezi s Svetom za finančne trge (CON/1998/52), Francija, 18. 11. 1998.
 179. Mnenje v zvezi z obračunom in poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji  (CON/1998/49), Finska, 2. 11. 1998.
 180. Mnenje v zvezi z registracijo finančnih instrumentov (CON/1998/26), Švedska, 10. 6. 1998.
 181. Mnenje v zvezi z zavarovanjem za doplačilo v povezavi z obračunom in poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji (CON/1998/20), Danska, 22. 6. 1998.
 182. ECB je ob ustanovitvi 1. junija 1998 prevzela svetovalne funkcije EMI.
 183. Mnenje o izdajanju in dajanju v obtok denarja v čezmorskih ozemljih Mayotte ter Saint Pierre in Miquelon ter o varstvu plačilnih sistemov in sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji (CON/1998/9), Francija, 19. 2. 1998.
 184. Mnenje o kodificiranem zakonu o financah (CON/1998/3), Italija, 26. 2. 1998.
 185. Mnenje v zvezi z obračunom in poravnavo prenosov vrednostnih papirjev (CON/1997/29), Finska, 3. 12. 1997.
 186. Mnenje v zvezi z opredelitvijo pogodbe denarnega trga (CON/1997/28), Velika Britanija, 6. 2. 1998.
 187. Mnenje v zvezi z insolventnostjo udeležencev v plačilnih sistemih in sistemih poravnave poslov z vrednostnimi papirji (CON/1997/11), Nizozemska, 11. 11. 1997.
 188. Mnenje v zvezi z neto izravnavo pri transakcijah z vrednostnimi papirji in deviznih transakcijah (CON/1997/6), Finska, 30. 4. 1997.
 189. Mnenje v zvezi s finančnimi instrumenti in sistemi poravnave poslov z vrednostnimi papirji (CON/1997/5), Belgija, 17. 6. 1997.
 190. Mnenje v zvezi z zavarovanjem (CON/1996/15), Švedska, 20. 11. 1996.
 191. Mnenje o Direktivi o dokončnosti poravnave in dodatnem jamstvu (CON/1996/9), UL C 156, 21. 5. 1998, str. 17.
 192. Mnenje o Statutu centralne banke Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irska, 28. 5. 1996.
 193. Mnenje v zvezi z operacijami obračuna in poravnave (CON/1995/18), Švedska, 30. 1. 1996.
 194. Mnenje o Statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgija, 30. 8. 1995.
 195. Mnenje o predpisih o finančnih trgih in insolventnosti (denarni trg) (CON/1995/10), Velika Britanija, 21. 7. 1995.
 196. Mnenje v zvezi s čezmejnimi nakazili (CON/1995/3), 20. 3. 1995.