Súvisiace stanoviská ECB

 1. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami a prevádzkovateľmi platobných systémov (CON/2020/9), Cyprus, 19. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií centrálnych protistrán (CON/2020/3), Nemecko, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k platobným službám a platobným systémom (CON/2019/45), Bulharsko, 17. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/38), Španielsko, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/17), Cyprus, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k určeniu základných služieb a prevádzkovateľov základných služieb na účely bezpečnosti sietí a informačných systémov  (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k revízii fínskeho zákona o požiadavkách na pripravenosť platných vo finančnom sektore (CON/2018/46), Fínsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko ku kritickej infraštruktúre, kybernetickej bezpečnosti a krytým dlhopisom (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 9. Stanovisko k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu (CON/2018/38), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 7.Dodatočné informácie
 10. Stanovisko k viacerým ustanoveniam finančného práva (CON/2018/29), Belgicko, 8. 6. 2018.
 11. Stanovisko k vytvoreniu rámca pre bezpečnosť sietí a informačných systémov všeobecného záujmu (CON/2018/27), Belgicko, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Stanovisko k identifikácii a dohľadu nad kritickými infraštruktúrami na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2018/22), Estónsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k bezpečnosti a ochrane kritických infraštruktúr (CON/2018/15), Belgicko, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Stanovisko k úpravám rámca Únie pre krízové riadenie (CON/2017/47), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatočné informácie
 15. Stanovisko k zmenám rámca Únie pre kapitálové požiadavky úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2017/46), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
 16. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (CON/2017/38), Ú. v. EÚ C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatočné informácie
 17. Stanovisko k medzibankovému zúčtovaniu a vyrovnaniu (CON/2017/37), Poľsko, 20. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
 19. Stanovisko k zákonu o platobných službách, službách vydávania elektronických peňazí a platobných systémoch (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k identifikácii kritických infraštruktúr na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2017/10), Nemecko, 6. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k poskytovaniu informácií a údajov platobnými systémami, platobnými režimami, depozitármi cenných papierov a systémami zúčtovania a vyrovnania (CON/2017/5), Poľsko, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií (CON/2016/61), Belgicko, 28. 12. 2016.
 23. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatočné informácie
 24. Stanovisko k zmenám zákona o zaknihovaných cenných papieroch (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k dohľadu nad platobnými schémami (CON/2016/38), Poľsko, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k vylúčeniu práv na započítanie pohľadávok, ktoré boli centrálnej banke Európskeho systému centrálnych bánk poskytnuté ako zábezpeka  (CON/2016/37), Francúzsko, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k záväzným požiadavkám na úhrady a inkasá (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k návrhu zákona o trhu s finančnými nástrojmi  (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k uverejňovaniu dokumentov a používaniu penzijnej rezervy (CON/2014/91), Rakúsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k zaknihovaným cenným papierom (CON/2014/81), Slovinsko, 13. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii  (CON/2014/58), Ú. v. EÚ C 352, 7. 10. 2014, s. 4.Dodatočné informácie
 32. Stanovisko k schvaľovaniu platobných systémov  (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
 33. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami a systémami vyrovnania cenných papierov (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k operáciám so štátnymi cennými papiermi (CON/2014/26), Rumunsko, 14. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Stanovisko k finančnému dohľadu, makroprudenciálnemu dohľadu a dohľadu nad platobnými systémami (CON/2014/21), Estónsko, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k dohľadu nad úhradami a inkasami v eurách (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko k postaveniu úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi  (CON/2014/17), Belgicko, 14. 2. 2014.
 38. Stanovisko k účtom zaknihovaných cenných papierov denominovaných v cudzej mene (CON/2014/13), Belgicko, 12. 2. 2014.
 39. Stanovisko k prenosu údajov potrebných na definovanie menovej politiky  (CON/2014/11), Poľsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2014/10), Ú. v. EÚ C 193, 5. 2. 2014, s. 2.Dodatočné informácie
 41. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (CON/2014/9), 5. 2. 2014.Dodatočné informácie
 42. Stanovisko k návrhu nariadenia o odklade termínu prechodu na systém SEPA  (CON/2014/3), Ú. v. EÚ C 80, 19. 3. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
 43. Stanovisko k platobným prostriedkom a platobným systémom (CON/2013/84), Francúzsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Stanovisko k prudenciálnemu dohľadu nad úverovými inštitúciami a k mackroprudenciálnemu dohľadu (CON/2013/82), Fínsko, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k stabilizačným opatreniam a k fondu poistenia vkladov (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (CON/2013/77), Ú. v. EÚ C 51, 22. 2. 2014, s. 3.Dodatočné informácie
 47. Stanovisko k poskytnutiu kolaterálu Danmarks Nationalbank prostredníctvom automatickej kolateralizácie (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k mimoburzovým derivátom, centrálnym protistranám a archívom obchodných údajov (CON/2013/59), Belgicko, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 49. Stanovisko k novým úlohám Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohľadu (CON/2013/40), Maďarsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k zmene výpočtu ročného príspevku na účely finančnej stability (CON/2013/13), Belgicko, 18. 2. 2013.
 51. Stanovisko k úhradám a inkasám (CON/2013/7), Taliansko, 30. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Stanovisko k rôznym návrhom regulačných a vykonávacích technických noriem, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii na prijatie formou delegovaných a vykonávacích nariadení Komisie, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov  (CON/2012/95), Ú. v. EÚ C 60, 1. 3. 2013, s. 1.
 53. Stanovisko ku konsolidovanému právnemu rámcu pre platobné služby (CON/2012/72), Poľsko, 21. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k návrhu nariadenia o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CON/2012/62), Ú. v. EÚ C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
 55. Stanovisko k zavedeniu právneho rámca pre fungovanie centrálnych protistrán (CON/2012/41), Poľsko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Stanovisko k dohľadu nad retailovými platobnými službami a systémami (CON/2012/38), Taliansko, 21. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa platieb v hotovosti  (CON/2012/37), Dánsko, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa vyrovnania v hotovosti (CON/2012/36), Litva, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Stanovisko k obmedzeniam týkajúcim sa platieb v hotovosti (CON/2012/33), Španielsko, 8. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k belgickým krytým dlhopisom a k opatreniam na umožnenie mobilizácie úverových pohľadávok (CON/2012/28), Belgicko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 61. Stanovisko k systému sledovania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi (CON/2012/8), Grécko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k zaknihovaným cenným papierom (CON/2012/3), Luxembursko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k právnej úprave o trhoch s cennými papiermi (CON/2011/101), Fínsko, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Stanovisko k zavedeniu súhrných účtov do právneho rámca pre zúčtovacie systémy a systémy vyrovnania (CON/2011/63), Poľsko, 17. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania (CON/2011/62), Poľsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k harmonizácii právnej úpravy týkajúcej sa TARGET2-Securities a sankčných právomocí Banka Slovenije, pokiaľ ide o investičné služby  (CON/2011/55), Slovinsko, 30. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko ku kapitálovej a riadiacej štruktúre centrálneho depozitára (CON/2011/50), Bulharsko, 20. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko o úlohe Národnej banky Slovenska, pokiaľ ide o finančný dohľad a spotrebiteľské úvery (CON/2011/49), Slovensko, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 69. Stanovisko k rôznym zmenám a doplneniam zákona o Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 70. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnych predpisov o konečnom zúčtovaní a o dohodách o finančných zárukách  (CON/2011/41), Belgicko, 29. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel o registri finančných aktív (CON/2011/40), Slovinsko, 27. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Stanovisko k postupu riadenia rizík pri vyrovnaní v systémoch čistého vyrovnania (CON/2011/35), Rumunsko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky pre prevodové príkazy a priame inkasá v eurách  (CON/2011/32), Ú. v. EÚ C 155, 25. 5. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
 74. Stanovisko k legislatíve týkajúcej sa krytých dlhopisov (CON/2011/27), Cyprus, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy o konečnom zúčtovaní a o dojednaniach o finančných zábezpekách (CON/2011/26), Rumunsko, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k platobným službám  (CON/2011/23), Poľsko, 15. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o konečnom zúčtovaní a zákona o dohodách o finančných zárukách (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Stanovisko k implementácii zásad vývoja štruktúr finančného dohľadu v Belgicku  (CON/2011/5), Belgicko, 28. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 79. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (CON/2011/1), Ú. v. EÚ C 57, 23. 2. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
 80. Stanovisko k ratifikácii alebo implementácii Dohody o poštových platobných službách (CON/2010/85), 1. 12. 2010.
 81. Stanovisko k obmedzeniam hotovostných platieb (CON/2010/79), Bulharsko, 10. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Stanovisko k legislatívnemu rámcu, ktorý umožňuje úverovým inštitúciám emitovať kryté dlhopisy (CON/2010/73), Cyprus, 14. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k určitým právomociam Riadiacej rady Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) (CON/2010/61), Bulharsko, 3. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Stanovisko k poskytovaniu informácií a k iným povinnostiam Banka Slovenije ako poskytovateľa platobných služieb pre verejnoprávne subjekty financované z verejných rozpočtov (CON/2010/55), Slovinsko, 9. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o krytých dlhopisoch (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Nemecko, 14. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Stanovisko k návrhu zákona o obnovení spravodlivosti pri zdaňovaní a riešení daňových únikov (CON/2010/36), Grécko, 30. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k prípravám na zavedenie eura  (CON/2010/16), Estónsko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Stanovisko k osobitnému právnemu konaniu, ktoré začala Banca Naţională a României voči úverovým inštitúciám v ťažkostiach (CON/2010/12), Rumunsko, 27. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Stanovisko k ozdravným opatreniam, ktoré sa vzťahujú na podniky v bankovom a finančnom sektore, k dohľadu nad finančným sektorom a finančnými službami a k zákonu o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgicko, 11. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 90. Stanovisko k predĺženiu platnosti rakúskych štátnych záruk pre medzibankový trh  (CON/2009/99), Rakúsko, 10. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Stanovisko k všeobecným podmienkam a prevádzkovým a technickým požiadavkám poskytovateľov zúčtovacích služieb, ktoré sa týkajú platobného systému v Maďarsku (CON/2009/98), Maďarsko, 7. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Stanovisko k dohľadu De Nederlandsche Bank nad klíringovými službami a službami vyrovnania (CON/2009/84), Holandsko, 26. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Stanovisko o platobných službách (CON/2009/75), Slovensko, 29. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 94. Stanovisko k platobným službám (CON/2009/72), Rumunsko, 15. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Stanovisko k zmene a doplneniu právneho rámca pre klíringové operácie (CON/2009/66), Fínsko, 7. 8. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel o centrálnom depozitárovi cenných papierov (CON/2009/55), Poľsko, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Stanovisko k rozšíreniu pôsobnosti Banque Centrale du Luxembourg v oblasti dohľadu v súvislosti s návrhom zákona o platobných službách, inštitúciách elektronických peňazí a konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a systémoch zúčtovania cenných papierov (CON/2009/46), Luxembursko, 14. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Stanovisko k liberalizácii služieb korešpondenčného bankovníctva s ohľadom na platby v národnej mene a k súvisiacim požiadavkám na štatistické vykazovanie (CON/2009/43), Rumunsko, 5. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Stanovisko k dohľadu Lietuvos bankas nad platobnými inštitúciami (CON/2009/40), Litva, 24. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Stanovisko k platobným službám a platobným systémom (CON/2009/36), Cyprus, 16. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Stanovisko k platobným službám a platobným systémom  (CON/2009/27), Slovinsko, 24. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Stanovisko k podmienkam a prevádzkovým pravidlám centrálneho depozitára cenných papierov, zúčtovacieho centra a centrálnej protistrany (CON/2009/9), Maďarsko, 4. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Stanovisko k návrhu nariadenia o cezhraničných platbách v Spoločenstve (CON/2009/1), Ú. v. EÚ C 21, 28. 1. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
 104. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (CON/2008/87), Španielsko, 12. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko o modernizácii právneho rámca o finančných nástrojoch  (CON/2008/85), Francúzsko, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Stanovisko k zosúladeniu zákona o Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Stanovisko k úlohe Bulharskej národnej banky (Българска народна банка), ktoré sa týka platobných inštitúcií a prevádzkovateľov platobných systémov a dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami  (CON/2008/78), Bulharsko, 26. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko k založeniu registra finančných inštitúcií vedeného Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2008/71), Bulharsko, 18. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Stanovisko k riadeniu informácií o emitentoch v súvislosti s dematerializáciou ich cenných papierov (CON/2008/64), Belgicko, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Stanovisko k štátnej záruke, ktorá sa týka úveru poskytnutého Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v súvislosti s jej príspevkom k finančnej stabilite  (CON/2008/46), Belgicko, 8. 10. 2008.
 111. Stanovisko o podporných finančných opatreniach pre úverové inštitúcie (CON/2008/44), Írsko, 3. 10. 2008.
 112. Stanovisko k návrhu na zmenu a doplnenie smernice o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernice o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (CON/2008/37), Ú. v. EÚ C 216, 23. 8. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
 113. Stanovisko k výnimke z práva obchodných spoločností v súvislosti s niektorými obchodmi úverových inštitúcií (CON/2008/24), Grécko, 4. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Stanovisko k úlohe Narodowy Bank Polski pri zúčtovaní a klíringu cenných papierov a v rámci systému centrálneho depozitára cenných papierov (CON/2008/20), Poľsko, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Stanovisko k právnej úprave platobného styku s cieľom zabezpečiť súlad so zmluvou a uľahčiť prechod domáceho platobného systému na TARGET2 (CON/2008/18), Slovensko, 25. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 116. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákonov o šekoch, vlastných zmenkách a cudzích zmenkách (CON/2008/7), Rumunsko, 11. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami, zúčtovacími systémami a platobnými nástrojmi zo strany Banca Naţională a României (CON/2007/27), Rumunsko, 21. 9. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy platobných systémov a zúčtovacích systémov cenných papierov v súvislosti s prípravou na TARGET2 (CON/2007/25), Španielsko, 23. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o platobných transakciách, ktoré sa týkajú prístupu k údajom z registra transakčných účtov (CON/2007/18), Slovinsko, 20. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko k dohľadu nad úverovými a finančnými inštitúciami a k akceptovateľnému kolaterálu pre operácie menovej politiky (CON/2007/15), Grécko, 15. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Stanovisko k identifikácii a označeniu európskej kritickej infraštruktúry a zhodnoteniu potreby zlepšiť jej ochranu pred narušením alebo zničením (CON/2007/11), Ú. v. EÚ C 116, 26. 5. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
 122. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní a boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa vzťahujú na režimy sankcií a dohľadu a rozsah ich pôsobnosti na národné centrálne banky (CON/2007/10), Maďarsko, 16. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2006/56), Luxembursko, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Stanovisko k dohľadu nad subjektami vykonávajúcimi zúčtovanie a vyrovnanie obchodov (CON/2006/53), Poľsko, 16. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k systému zúčtovania obchodov s cennými papiermi prevádzkovaným Latvijas Banka (CON/2006/52), Lotyšsko, 14. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Stanovisko k návrhom maďarských právnych predpisov o platobných transakciách a platobných službách a elektronických platobných prostriedkoch (CON/2006/46), Maďarsko, 30. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Stanovisko k rozšíreniu zoznamu priamych účastníkov systémov zúčtovania obchodov s cennými papiermi  (CON/2006/34), Belgicko, 5. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o finančných zárukách (CON/2006/24), Slovinsko, 22. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Stanovisko k platobným službám na vnútornom trhu (CON/2006/21), Ú. v. EÚ C 109, 9. 5. 2006, s. 10.Dodatočné informácie
 130. Stanovisko k vytvoreniu právneho základu pre pristúpenie Lietuvos bankas k modelu korešpondenčného centrálneho bankovníctva (CON/2006/16), Litva, 10. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Stanovisko k zjednoteniu dohľadu nad bankovníctvom, kapitálovými trhmi, poisťovníctvom a penzijnými fondmi (CON/2006/15), Poľsko, 9. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca centrálneho depozitára a centrálnej evidencie cenných papierov (CON/2006/9), Cyprus, 22. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko k všeobecným podmienkam a vnútorným predpisom zúčtovacích stredísk pre úverové inštitúcie (CON/2006/7), Maďarsko, 20. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Stanovisko k rozšíreniu rozsahu právnych predpisov o konečnosti vysporiadania v platobných systémoch a systémoch vysporiadania obchodov s cennými papiermi (CON/2006/5), Litva, 16. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k všeobecným podmienkam a prevádzkovým pravidlám organizácií, ktoré vykonávajú činnosti zúčtovacích centier (CON/2006/1), Maďarsko, 4. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Stanovisko k údajom o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (CON/2005/56), Ú. v. EÚ C 336, 31. 12. 2005, s. 109.Dodatočné informácie
 137. Stanovisko k materiálnym, technickým a bezpečnostným požiadavkám a požiadavkám na nepretržitú prevádzku pre zúčtovacie transakcie (CON/2005/42), Maďarsko, 1. 11. 2005.
 138. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami pre nízkoobjemové platby (CON/2005/41), Taliansko, 1. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Stanovisko k vykonávaniu pravidiel o prevode vlastníckeho práva k finančným nástrojom  (CON/2005/40), Francúzsko, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona, ktorým sa vykonáva smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o konečnom zúčtovaní) (CON/2005/28), Cyprus, 10. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Stanovisko k reorganizácii dohľadu nad finančným trhom a k dohľadu nad platobnými systémami a systémami zúčtovania cenných papierov (CON/2005/24), Česká republika, 15. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Stanovisko k Haagskemu dohovoru týkajúcemu sa cenných papierov držaných sprostredkovateľom (CON/2005/7), Ú. v. EÚ C 81, 2. 4. 2005, s. 10.
 143. Nová riadiaca štruktúra zúčtovacieho systému pre platby nízkej hodnoty (CON/2004/39), Španielsko, 23. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Stanovisko k zavedeniu inštitúcií elektronických peňazí (CON/2004/37), Česká republika, 3. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Stanovisko k regulácii inštitúcií elektronických peňazí (CON/2004/25), Estónsko, 30. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Stanovisko k prevodu vlastníctva finančných nástrojov (CON/2004/22), Francúzsko, 15. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Stanovisko k opatreniam ovplyvňujúcim finančnú pozíciu Suomen Pankki a ustanoveniam týkajúcim sa jej právomoci vydávať normy (CON/2004/1), Fínsko, 20. 1. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a ďalších zákonov (CON/2003/25), Belgicko, 25. 11. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Suomen Pankki a súvisiacich zákonov (CON/2003/22), Fínsko, 15. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Švédsko, 8. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Stanovisko k platobným systémom, platobným infraštruktúram a platobným nástrojom (CON/2003/14), Taliansko, 7. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Stanovisko k legislatívnej reforme bankového a finančného práva (CON/2003/10), Švédsko, 20. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k devízovému zákonu z roku 2003 a k zmene a doplneniu zákona o cezhraničných prevodoch (CON/2003/8), Rakúsko, 5. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Stanovisko ku kráľovskému dekrétu o mimoburzovom trhu pre lineárne dlhopisy, dlhopisy, ktorých istina a kupón sú obchodované oddelene, a štátne pokladničné certifikáty (CON/2003/7), Belgicko, 7. 5. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Stanovisko k nahradeniu zákona o finančnom podnikaní a k zákonu o hypotekárnych úveroch a hypotekárnych záložných listoch (CON/2003/2), Dánsko, 28. 2. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Stanovisko k predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania peňazí (CON/2002/24), Belgicko, 30. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Stanovisko k vykonávaniu osobitných odporúčaní pracovnej skupiny pre finančné opatrenia týkajúcich sa prania peňazí a boja proti financovaniu terorizmu (CON/2002/19), Rakúsko, 18. 7. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o obchodovaní s cennými papiermi, ktoré sa týkajú kolaterálu a vyjasnenia určitých právomocí vo vzťahu k burzám cenných papierov, ochrane údajov a obchodovaniu zasvätených osôb (CON/2002/8), Dánsko, 8. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o praní peňazí s cieľom bojovať proti financovaniu terorizmu (CON/2002/4), Dánsko, 18. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o úverových inštitúciách s cieľom zahrnúť oblasť elektronických peňazí (CON/2002/1), Fínsko, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v eurách (CON/2001/34), Ú. v. ES C 308, 1. 11. 2001, s. 17.
 162. Stanovisko k zákonu, ktorým sa zavádzajú nevyhnutné ustanovenia pre zavedenie a ochranu eura (CON/2001/22), Taliansko, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Stanovisko k zmenám a doplneniam niekoľkých zákonov upravujúcich španielsky finančný trh (CON/2001/12), Španielsko, 31. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Stanovisko k určitým ustanoveniam návrhu zákona o prechode na euro z roku 2001 (CON/2001/5), Írsko, 20. 4. 2001.
 165. Stanovisko k zmene a doplneniu menového a finančného zákonníka v oblasti platobných systémov (CON/2001/2), Francúzsko, 11. 4. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Stanovisko k zákonu o obchodovaní s cennými papiermi (CON/2000/24), Dánsko, 1. 11. 2000.
 167. Stanovisko k zákonu o pohybe cenných papierov a iných finančných nástrojov a zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva (ktorým sa mení a dopĺňa niekoľko ďalších zákonov) (CON/2000/18), Luxembursko, 9. 10. 2000.
 168. Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o reklasifikáciu vysporiadania dojednaní o swapoch a na základe dohôd o termínovaných sadzbách (CON/2000/10), Ú. v. ES C 103, 3. 4. 2001, s. 8.
 169. Stanovisko k centralizácii evidencií zaknihovaných cenných papierov v rámci centrálneho depozitára cenných papierov (CON/2000/8), Fínsko, 5. 5. 2000.
 170. Stanovisko k zatvoreniu De Nederlandsche Bank 5. mája 2000 (CON/2000/5), Holandsko, 24. 2. 2000.
 171. Stanovisko k vykonávaniu smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/2000/4), Portugalsko, 30. 3. 2000.
 172. Stanovisko k vykonávaniu smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/1999/19), Luxembursko, 20. 1. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Stanovisko k zmluvným záväzkom finančného sektora splatným k 31. decembru 1999 (CON/1999/17), Luxembursko, 25. 11. 1999.
 174. Stanovisko k ochrane úverových inštitúcií a ostatných finančných inštitúcií pred záväzkami vyplývajúcimi zo zatvorenia platobných systémov a systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi 31. decembra 1999 (CON/1999/13), Holandsko, 14. 9. 1999.
 175. Stanovisko k vykonávaniu smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/1999/9), Švédsko, 26. 8. 1999.
 176. Stanovisko k vykonávaniu smernice 97/5/ES o cezhraničných prevodoch a smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/1999/7), Rakúsko, 23. 7. 1999.
 177. Stanovisko k vykonávaniu smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/1999/1), Španielsko, 26. 5. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko k Rade pre finančné trhy (CON/1998/52), Francúzsko, 18. 11. 1998.
 179. Stanovisko k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s cennými papiermi (CON/1998/49), Fínsko, 2. 11. 1998.
 180. Stanovisko k registrácii finančných nástrojov (CON/1998/26), Švédsko, 10. 6. 1998.
 181. Stanovisko k dorovnávaciemu kolaterálu v súvislosti so zúčtovaním a vyrovnaním obchodov s cennými papiermi (CON/1998/20), Dánsko, 22. 6. 1998.
 182. Od svojho zriadenia 1. júna 1998 ECB prevzala poradné funkcie EMI.
 183. Stanovisko k emisii a uvádzaniu peňazí do obehu v zámorských územiach Mayotte a Saint Pierre a Miquelon a k ochrane platobných systémov a systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi (CON/1998/9), Francúzsko, 19. 2. 1998.
 184. Stanovisko ku kodifikovanej právnej úprave finančného sektora (CON/1998/3), Taliansko, 26. 2. 1998.
 185. Stanovisko k zúčtovaniu a vyrovnaniu prevodov cenných papierov (CON/1997/29), Fínsko, 3. 12. 1997.
 186. Stanovisko k definícii zmluvy peňažného trhu (CON/1997/28), Spojené kráľovstvo, 6. 2. 1998.
 187. Stanovisko k platobnej neschopnosti účastníkov platobných systémov a systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi (CON/1997/11), Holandsko, 11. 11. 1997.
 188. Stanovisko k vzájomnému započítaniu (nettingu) pri transakciách s cennými papiermi a devízových transakciách (CON/1997/6), Fínsko, 30. 4. 1997.
 189. Stanovisko k finančným nástrojom a systémom zúčtovania obchodov s cennými papiermi (CON/1997/5), Belgicko, 17. 6. 1997.
 190. Stanovisko ku kolaterálu (CON/1996/15), Švédsko, 20. 11. 1996.
 191. Stanovisko k smernici o konečnom zúčtovaní a zabezpečení zárukou (CON/1996/9), Ú. v. ES C 156, 21. 5. 1998, s. 17.
 192. Stanovisko k štatútu Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Írsko, 28. 5. 1996.
 193. Stanovisko k operáciám zúčtovania a vyrovnania (CON/1995/18), Švédsko, 30. 1. 1996.
 194. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgicko, 30. 8. 1995.
 195. Stanovisko k predpisom o finančných trhoch a platobnej neschopnosti (peňažný trh) (CON/1995/10), Spojené kráľovstvo, 21. 7. 1995.
 196. Stanovisko k cezhraničným prevodom (CON/1995/3), 20. 3. 1995.