Odpowiednie opinie EBC

 1. Opinia w sprawie nadzoru nad systemami płatności i podmiotami prowadzącymi systemy płatności (CON/2020/9), Cypr, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych (CON/2020/3), Niemcy, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinia w sprawie usług płatniczych i systemów płatności (CON/2019/45), Bułgaria, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinia EBC w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych (CON/2019/38), Hiszpania, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Opinia w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych  (CON/2019/17), Cypr, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Opinia w sprawie wyznaczenia usług kluczowych i operatorów usług kluczowych na potrzeby bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych  (CON/2018/47), Słowenia, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Opinia w sprawie zmiany fińskiej ustawy dotyczącej obowiązków w zakresie zapewnienia gotowości w sektorze finansowym (CON/2018/46), Finlandia, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinia w sprawie infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczonych obligacji (CON/2018/39), Słowacja, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (CON/2018/38), Dz.U. C 382 z 23.10.2018, str. 7.Dodatkowe informacje
 10. Opinia w sprawie niektórych przepisów prawa finansowego (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
 11. Opinia w sprawie ustanowienia ram bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych działających w interesie ogólnym  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Opinia w sprawie identyfikacji i nadzoru infrastruktury krytycznej na potrzeby bezpieczeństwa informatycznego (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Opinia w sprawie bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Opinia w sprawie zmian unijnych ram zarządzania kryzysowego (CON/2017/47), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 17.Dodatkowe informacje
 15. Opinia w sprawie zmian unijnych ram prawnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2017/46), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
 16. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (CON/2017/38), Dz.U. C 372 z 1.11.2017, str. 6.Dodatkowe informacje
 17. Opinia w sprawie rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych (CON/2017/37), Polska, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 18. Opinia w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 19. Opinia w sprawie ustawy dotyczącej usług płatniczych, usług emisji pieniądza elektronicznego oraz systemów płatności (CON/2017/15), Słowenia, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinia w sprawie określenia kluczowej infrastruktury dla bezpieczeństwa informatycznego  (CON/2017/10), Niemcy, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinia w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku (CON/2017/5), Polska, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 22. Opinia w sprawie belgijskiego projektu ustawy dotyczącego nadzoru nad podmiotami przetwarzającymi transakcje płatnicze (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
 23. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE  (CON/2016/49), 12.10.2016.Dodatkowe informacje
 24. Opinia w sprawie zmian w ustawie o zdematerializowanych papierach wartościowych (CON/2016/46), Słowenia, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinia w sprawie nadzoru systemowego nad schematami płatniczymi (CON/2016/38), Polska, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 26. Opinia w sprawie wyłączenia prawa do potrącenia w stosunku do wierzytelności użytych jako zabezpieczenie na rzecz banku centralnego należącego do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (CON/2016/37), Francja, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Opinia w sprawie wymogów dotyczących przelewów oraz poleceń zapłaty (CON/2016/13), Rumunia, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinia w sprawie projektu ustawy o rynku instrumentów finansowych (CON/2015/34), Słowenia, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinia w sprawie publikacji dokumentów oraz wykorzystania rezerwy emerytalnej (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinia w sprawie zdematerializowanych papierów wartościowych (CON/2014/81), Słowenia, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii  (CON/2014/58), Dz.U. C 352 z 7.10.2014, str. 4.Dodatkowe informacje
 32. Opinia w sprawie zatwierdzania systemów płatności (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 33. Opinia o nadzorze nad systemami płatności i rozrachunku papierów wartościowych (CON/2014/33), Litwa, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinia w sprawie operacji dotyczących rządowych papierów wartościowych (CON/2014/26), Rumunia, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinia w sprawie nadzoru finansowego, nadzoru makroostrożnościowego i nadzoru nad systemami płatności (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinia w sprawie nadzoru dotyczącego poleceń przelewu i poleceń zapłaty (CON/2014/20), Rumunia, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinia w sprawie statusu instytucji kredytowych i nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
 38. Opinia w sprawie rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
 39. Opinia w sprawie danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej (CON/2014/11), Polska, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 40. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę  (CON/2014/10), Dz.U. C 193 z 5.2.2014, str. 2.Dodatkowe informacje
 41. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (CON/2014/9), 5.2.2014.Dodatkowe informacje
 42. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie opóźnienia daty przejścia na SEPA (CON/2014/3), Dz.U. C 80 z 19.3.2014, str. 1.Dodatkowe informacje
 43. Opinia w sprawie środków płatniczych i systemów płatności (CON/2013/84), Francja, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Opinia w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i nadzoru makroostrożnościowego (CON/2013/82), Finlandia, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinia w sprawie środków stabilizujących oraz funduszu gwarantowania depozytów (CON/2013/80), Rumunia, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (CON/2013/77), Dz.U. C 51 z 22.2.2014, str. 3.Dodatkowe informacje
 47. Opinia w sprawie automatycznego sposobu ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Danmarks Nationalbank (CON/2013/60), Dania, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 49. Opinia w sprawie nowych zadań nadzorczych Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Węgry, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinia w sprawie zmienionej metody obliczania rocznych wpłat z tytułu stabilności finansowej (CON/2013/13), Belgia, 18.2.2013.
 51. Opinia w sprawie przepisów dotyczących transakcji polecenia przelewu i polecenia zapłaty (CON/2013/7), Włochy, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Opinia w sprawie projektów technicznych standardów regulacyjnych i wykonawczych przedstawionych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych Komisji do przyjęcia w drodze rozporządzeń delegowanych i wykonawczych Komisji uzupełniających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji  (CON/2012/95), Dz.U. C 60 z 1.3.2013, str. 1.
 53. Opinia w sprawie skonsolidowanych przepisów dotyczących usług płatniczych (CON/2012/72), Polska, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 54. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CON/2012/62), Dz.U. C 310 z 13.10.2012, str. 12.
 55. Opinia w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących działania partnerów centralnych (CON/2012/41), Polska, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 56. Opinia w sprawie nadzoru nad usługami i systemami płatności detalicznych (CON/2012/38), Włochy, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych  (CON/2012/37), Dania, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2012/36), Litwa, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2012/33), Hiszpania, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Opinia w sprawie belgijskich zabezpieczonych obligacji oraz środków umożliwiających mobilizację należności kredytowych (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 61. Opinia w sprawie systemu monitorowania transakcji na zdematerializowanych papierach wartościowych (CON/2012/8), Grecja, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinia w sprawie zdematerializowanych papierów wartościowych (CON/2012/3), Luksemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinia w sprawie przepisów dotyczących rynków papierów wartościowych  (CON/2011/101), Finlandia, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Opinia w sprawie wprowadzenia rachunków zbiorczych do przepisów dotyczących systemów rozrachunku papierów wartościowych  (CON/2011/63), Polska, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 65. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/2011/62), Polska, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 66. Opinia w sprawie harmonizacji ustawodawstwa dotyczącego TARGET2-Securities oraz uprawnień Banka Slovenije do nakładania sankcji w odniesieniu do usług inwestycyjnych (CON/2011/55), Słowenia, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Opinia w sprawie struktury kapitałowej i struktury zarządzania centralnego depozytu papierów wartościowych (CON/2011/50), Bułgaria, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Opinia o roli Národná banka Slovenska w nadzorze nad rynkiem finansowym i udzielaniem kredytów konsumenckich (CON/2011/49), Słowacja, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Opinia o zmianach w ustawie o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 70. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących ostateczności rozrachunku i zabezpieczeń finansowych (CON/2011/41), Belgia, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących rejestru aktywów finansowych (CON/2011/40), Słowenia, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Opinia w sprawie procedury zarządzania ryzykiem rozrachunku w systemach rozrachunku netto (CON/2011/35), Rumunia, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro  (CON/2011/32), Dz.U. C 155 z 25.5.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
 74. Opinia w sprawie przepisów związanych z zabezpieczonymi obligacjami (CON/2011/27), Cypr, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Opinia w sprawie zmiany przepisów dotyczących ostateczności rozrachunku oraz uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2011/26), Rumunia, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2011/23), Polska, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 77. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących ostateczności rozrachunku i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2011/14), Litwa, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Opinia w sprawie wdrożenia zasad rozwoju struktur nadzoru finansowego w Belgii (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 79. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (CON/2011/1), Dz.U. C 57 z 23.2.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
 80. Opinia w sprawie ratyfikacji lub implementacji Porozumienia o pocztowych usługach płatniczych (CON/2010/85), 1.12.2010.
 81. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych  (CON/2010/79), Bułgaria, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Opinia w sprawie ram prawnych umożliwiających instytucjom kredytowym emitowanie zabezpieczonych obligacji (CON/2010/73), Cypr, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Opinia w sprawie niektórych kompetencji Rady Zarządzającej Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii) (CON/2010/61), Bułgaria, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Opinia w sprawie przekazywania informacji oraz innych obowiązków ciążących na Banka Slovenije jako świadczącym usługi płatnicze na rzecz podmiotów finansowanych ze środków publicznych (CON/2010/55), Słowenia, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinia w sprawie zmian w ustawie o zabezpieczonych obligacjach  (CON/2010/47), Niemcy, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Opinia w sprawie projektu ustawy dotyczącej przywrócenia sprawiedliwych zasad opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od obciążeń podatkowych (CON/2010/36), Grecja, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinia w sprawie przygotowań do wprowadzenia euro (CON/2010/16), Estonia, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Opinia w sprawie specjalnej procedury zarządczej wszczętej przez Banca Naţională a României w odniesieniu do instytucji kredytowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (CON/2010/12), Rumunia, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Opinia w sprawie środków naprawczych dla przedsiębiorstw w sektorze bankowym i finansowym, w sprawie nadzoru nad sektorem finansowym i świadczeniem usług finansowych oraz w sprawie ustawy regulującej działalność Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 90. Opinia w sprawie przedłużenia obowiązywania gwarancji państwa austriackiego dla rynku międzybankowego (CON/2009/99), Austria, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Opinia w sprawie warunków ogólnych oraz wymogów operacyjnych i technicznych mających zastosowanie do podmiotów świadczących usługi rozliczeniowe na rzecz systemów płatniczych na Węgrzech (CON/2009/98), Węgry, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Opinia w sprawie nadzoru De Nederlandsche Bank nad usługami rozliczeniowymi i rozrachunkowymi (CON/2009/84), Holandia, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2009/75), Słowacja, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2009/72), Rumunia, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Opinia w sprawie zmiany ram prawnych regulujących operacje rozliczeniowe (CON/2009/66), Finlandia, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (CON/2009/55), Polska, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 97. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu nadzoru wykonywanego przez Banque Centrale du Luxembourg w drodze projektu ustawy o usługach płatniczych, instytucjach pieniądza elektronicznego oraz ostateczności rozrachunku w systemach płatniczych i systemach rozrachunku papierów wartościowych (CON/2009/46), Luksemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Opinia w sprawie liberalizacji usług bankowości korespondenckiej w odniesieniu do płatności w walucie krajowej oraz w sprawie odpowiednich wymogów statystyczno-sprawozdawczych (CON/2009/43), Rumunia, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Opinia w sprawie prowadzenia nadzoru nad instytucjami płatniczymi przez Lietuvos bankas (CON/2009/40), Litwa, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Opinia w sprawie usług i systemów płatniczych (CON/2009/36), Cypr, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Opinia w sprawie usług płatniczych i systemów płatności (CON/2009/27), Słowenia, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Opinia w sprawie warunków funkcjonowania oraz regulaminu centralnego depozytu papierów wartościowych, izby rozliczeniowej oraz partnera centralnego (CON/2009/9), Węgry, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Opinia w sprawie nowych regulacji dotyczących płatności transgranicznych we Wspólnocie (CON/2009/1), Dz.U. C 21 z 28.1.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
 104. Opinia w sprawie zmian w ustawie o systemach płatniczych i rozrachunku papierów wartościowych (CON/2008/87), Hiszpania, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Opinia w sprawie zmiany ram prawnych dotyczących instrumentów finansowych (CON/2008/85), Francja, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Opinia w sprawie dostosowania ustawy o Magyar Nemzeti Bank (banku centralnym Węgier) do prawa wspólnotowego (CON/2008/83), Węgry, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Opinia w sprawie roli Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii) w zakresie instytucji płatniczych i operatorów systemów płatniczych oraz nadzoru nad systemami płatniczymi i rozliczeniowymi (CON/2008/78), Bułgaria, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinia w sprawie utworzenia rejestru instytucji finansowych prowadzonego przez Българска народна банка (bank centralny Bułgarii)  (CON/2008/71), Bułgaria, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Opinia w sprawie zarządzania danymi dotyczącymi emitentów w kontekście dematerializacji emitowanych przez nich papierów wartościowych (CON/2008/64), Belgia, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Opinia w sprawie gwarancji państwa dla kredytu udzielonego przez Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w kontekście jego uczestnictwa w zapewnieniu stabilności finansowej (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
 111. Opinia w sprawie środków pomocy finansowej dla instytucji kredytowych (CON/2008/44), Irlandia, 3.10.2008.
 112. Opinia w sprawie nowelizacji dyrektywy w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywy w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i wierzytelności kredytowych (CON/2008/37), Dz.U. C 216 z 23.8.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
 113. Opinia w sprawie odstąpienia od przepisów prawa spółek w odniesieniu do określonych transakcji podejmowanych przez instytucje kredytowe (CON/2008/24), Grecja, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Opinia w sprawie roli Narodowego Banku Polskiego w zakresie rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych oraz centralnego systemu depozytowego papierów wartościowych  (CON/2008/20), Polska, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 115. Opinia w sprawie ustawowej regulacji dotyczącej systemów płatności w celu zapewnienia ich zgodności z Traktatem i ułatwienia łagodnego przejścia krajowego systemu płatności do TARGET2. (CON/2008/18), Słowacja, 25.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Opinia w sprawie zmiany przepisów dotyczących czeków, weksli i skryptów dłużnych (CON/2008/7), Rumunia, 11.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinia w sprawie nadzoru systemowego (oversight) wykonywanego przez Banca Naţională a României w odniesieniu do systemów płatniczych, systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz instrumentów płatniczych (CON/2007/27), Rumunia, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Opinia w sprawie zmian w regulacjach dotyczących systemów płatniczych i rozrachunkowych w związku z przygotowaniami do wprowadzenia TARGET2 (CON/2007/25), Hiszpania, 23.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Opinia w sprawie zmiany ustawy o transakcjach płatniczych w zakresie regulacji dostępu do danych z rejestru rachunków transakcyjnych (CON/2007/18), Słowenia, 20.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Opinia w sprawie nadzoru nad instytucjami kredytowymi i finansowymi oraz w sprawie zabezpieczeń dopuszczanych w ramach operacji polityki pieniężnej (CON/2007/15), Grecja, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Opinia w sprawie wykrycia i wyznaczenia Europejskiej Infrastruktury Krytycznej oraz oceny potrzeby jej ochrony przed zakłóceniami i zniszczeniem, CON/2007/11 (CON/2007/11), Dz.U. C 116 z 26.5.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
 122. Opinia w sprawie zmiany ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy w zakresie nakładanych sankcji oraz zasad nadzoru, a także ich zastosowania w odniesieniu do krajowego banku centralnego (CON/2007/10), Węgry, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2006/56), Luksemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Opinia w sprawie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi rozliczenia i rozrachunek papierów wartościowych (CON/2006/53), Polska, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 125. Opinia w sprawie systemu rozrachunku papierów wartościowych Latvijas Banka (CON/2006/52), Łotwa, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Opinia w sprawie projektowanych przepisów prawa węgierskiego regulujących transakcje płatnicze, usługi płatnicze oraz elektroniczne instrumenty płatnicze (CON/2006/46), Węgry, 30.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Opinia w sprawie poszerzenia listy bezpośrednich uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/2006/34), Belgia, 5.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinia w sprawie zmian do ustawy o zabezpieczeniach finansowych (CON/2006/24), Słowenia, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Opinia o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (CON/2006/21), Dz.U. C 109 z 9.5.2006, str. 10.Dodatkowe informacje
 130. Opinia w sprawie podstawy prawnej dla przyłączenia Lietuvos bankas do Modelu Korespondencyjnych Banków Centralnych (CON/2006/16), Litwa, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Opinia w sprawie konsolidacji nadzoru nad rynkiem bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym oraz rynkiem funduszy emerytalnych (CON/2006/15), Polska, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 132. Opinia w sprawie zmian do ram prawnych Centralnego Depozytu i Centralnego Rejestru papierów wartościowych (CON/2006/9), Cypr, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Opinia w sprawie ogólnych warunków umów oraz regulacji wewnętrznych izb rozrachunkowych dla instytucji kredytowych (CON/2006/7), Węgry, 20.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Opinia w sprawie poszerzenia zakresu regulacji dotyczącej ostateczności rozrachunku w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (CON/2006/5), Litwa, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinia w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania oraz procedur operacyjnych organizacji pełniących funkcję izby rozliczeniowej (CON/2006/1), Węgry, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Opinia w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (CON/2005/56), Dz.U. C 336 z 31.12.2005, str. 109.Dodatkowe informacje
 137. Opinia w sprawie merytorycznych, technicznych, ekonomicznych oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wymogów warunkujących nieprzerwane funkcjonowanie transakcji rozliczeniowych (CON/2005/42), Węgry, 1.11.2005.
 138. Opinia w sprawie nadzoru nad niskokwotowymi systemami płatniczymi (CON/2005/41), Włochy, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Opinia w sprawie implementacji zasad dotyczących przeniesienia prawa własności instrumentów finansowych  (CON/2005/40), Francja, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Opinia w sprawie zmian w ustawie implementującej dyrektywę 98/26/WE w sprawie ostateczności rozrachunku w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywę o Ostateczności Rozrachunku) (CON/2005/28), Cypr, 10.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Opinia w sprawie reorganizacji nadzoru nad rynkiem finansowym oraz działalności nadzorczej dotyczącej systemów płatniczych i systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/2005/24), Republika Czeska, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Opinia dotycząca Konwencji Haskiej w sprawie papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej (CON/2005/7), Dz.U. C 81 z 2.4.2005, str. 10.
 143. Opinia w sprawie nowej struktury zarządzania systemem rozliczeniowym dla transakcji detalicznych (CON/2004/39), Hiszpania, 23.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Opinia w sprawie wprowadzenia instytucji pieniądza elektronicznego (CON/2004/37), Republika Czeska, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Opinia w sprawie regulacji instytucji pieniądza elektronicznego (CON/2004/25), Estonia, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Opinia w sprawie przenoszenia własności instrumentów finansowych (CON/2004/22), Francja, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Opinia w sprawie środków wpływających na pozycję finansową Suomen Pankki oraz jego kompetencję do wydawania przepisów prawa (CON/2004/1), Finlandia, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Opinia w sprawie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz o zmianie innych ustaw (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Opinia w sprawie zmian w Statucie Suomen Pankki oraz w związanych z nim aktach prawnych (CON/2003/22), Finlandia, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Opinia w sprawie zmian w Statucie Sveriges Riksbank  (CON/2003/15), Szwecja, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Opinia w sprawie systemów płatności, infrastruktury płatniczej oraz instrumentów płatniczych  (CON/2003/14), Włochy, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Opinia w sprawie reform legislacyjnych w zakresie prawa bankowego i finansowego (CON/2003/10), Szwecja, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Opinia w sprawie ustawy o obrocie dewizowym z 2003 r. oraz zmian w ustawie o przekazach transgranicznych  (CON/2003/8), Austria, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Opinia w sprawie rozporządzenia królewskiego o pozagiełdowym rynku obligacji liniowych, opcji łączonych oraz certyfikatów skarbowych (CON/2003/7), Belgia, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Opinia w sprawie uchylenia ustawy o działalności finansowej oraz ustawy o kredycie hipotecznym i listach zastawnych  (CON/2003/2), Dania, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Opinia w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Opinia w sprawie wprowadzenia Specjalnych Zaleceń FATF dotyczących zjawiska prania brudnych pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu (CON/2002/19), Austria, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Opinia w sprawie zmiany ustawy o obrocie papierami wartościowymi w zakresie zabezpieczeń finansowych oraz wyjaśnienia zakresu niektórych uprawnień w odniesieniu do giełd papierów wartościowych, ochrony danych osobowych oraz obrotu z wykorzystaniem informacji poufnych (CON/2002/8), Dania, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Opinia w sprawie zmian do ustawy o zjawisku prania brudnych pieniędzy związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu (CON/2002/4), Dania, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Opinia w sprawie zmian w ustawie o instytucjach kredytowych przeprowadzanych w celu uwzględnienia pieniądza elektronicznego (CON/2002/1), Finlandia, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w euro (CON/2001/34), Dz.U. C 308 z 1.11.2001, str. 17.
 162. Opinia w sprawie rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzającego pilne środki w zakresie wprowadzenia i ochrony waluty euro (CON/2001/22), Włochy, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Opinia w sprawie zmian do niektórych ustaw regulujących hiszpański rynek finansowy (CON/2001/12), Hiszpania, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Opinia w sprawie niektórych przepisów zawartych w projekcie ustawy o wymianie pieniądza gotówkowego (zagadnienia kwotowe) z 2001 r. (CON/2001/5), Irlandia, 20.4.2001.
 165. Opinia w sprawie zmian do kodeksu monetarnego i finansowego dotyczących systemów płatności (CON/2001/2), Francja, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Opinia w sprawie ustawy o obrocie papierami wartościowymi (CON/2000/24), Dania, 1.11.2000.
 167. Opinia w sprawie ustawy o obrocie papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi oraz przenoszenia praw tytułem zabezpieczenia (zmieniającej i uzupełniającej niektóre inne ustawy) (CON/2000/18), Luksemburg, 9.10.2000.
 168. Opinia w sprawie rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 w zakresie reklasyfikacji rozrachunku dokonywanego w odniesieniu do transakcji swapowych oraz umów na przyszłą stopę procentową (CON/2000/10), Dz.U. C 103 z 3.4.2001, str. 8.
 169. Opinia w sprawie centralizacji rejestrów depozytowych w ramach centralnego depozytu papierów wartościowych (CON/2000/8), Finlandia, 5.5.2000.
 170. Opinia w sprawie zamknięcia De Nederlandsche Bank dnia 5 maja 2000 r. (CON/2000/5), Holandia, 24.2.2000.
 171. Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 98/26/WE o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/2000/4), Portugalia, 30.3.2000.
 172. Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 98/26/WE o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/1999/19), Luksemburg, 20.1.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Opinia w sprawie zobowiązań umownych sektora finansowego wymagalnych w dniu 31 grudnia 1999 r. (CON/1999/17), Luksemburg, 25.11.1999.
 174. Opinia w sprawie ochrony instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych przed roszczeniami wynikającymi z zamknięcia systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych w dniu 31 grudnia 1999 r. (CON/1999/13), Holandia, 14.9.1999.
 175. Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 98/25/WE w sprawie ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/1999/9), Szwecja, 26.8.1999.
 176. Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 95/5/WE w sprawie przelewów transgranicznych oraz Dyrektywy 98/26/WE o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/1999/7), Austria, 23.7.1999.
 177. Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 98/25/WE w sprawie ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/1999/1), Hiszpania, 26.5.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Opinia w sprawie Rady Rynków Finansowych (CON/1998/52), Francja, 18.11.1998.
 179. Opinia w sprawie rozliczeń i rozrachunku w obrocie papierami wartościowymi (CON/1998/49), Finlandia, 2.11.1998.
 180. Opinia w sprawie rejestracji instrumentów finansowych (CON/1998/26), Szwecja, 10.6.1998.
 181. Opinia w sprawie depozytu zabezpieczającego stosowanego w zakresie rozrachunku i rozliczeń transakcji na papierach wartościowych (CON/1998/20), Dania, 22.6.1998.
 182. Z chwilą ustanowienia EBC w dniu 1 czerwca 1998 r., przejął on zadania doradcze EIW.
 183. Opinia w sprawie emisji oraz wprowadzania do obrotu środków płatniczych w terytoriach zamorskich Mayotte oraz Saint Pierre i Miquelon, jak również w sprawie ochrony systemów płatniczych oraz systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/1998/9), Francja, 19.2.1998.
 184. Opinia w sprawie kodyfikacji prawa usług finansowych (CON/1998/3), Włochy, 26.2.1998.
 185. Opinia w sprawie rozrachunku i rozliczeń obrotu papierami wartościowymi (CON/1997/29), Finlandia, 3.12.1997.
 186. Opinia w sprawie definicji kontraktów rynku pieniężnego (CON/1997/28), Wielka Brytania, 6.2.1998.
 187. Opinia w sprawie niewypłacalności uczestników systemów płatniczych oraz systemów rozliczeń papierów wartościowych (CON/1997/11), Holandia, 11.11.1997.
 188. Opinia w sprawie kompensacji w transakcjach na papierach wartościowych oraz transakcjach walutowych (CON/1997/6), Finlandia, 30.4.1997.
 189. Opinia w sprawie instrumentów finansowych oraz systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/1997/5), Belgia, 17.6.1997.
 190. Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych  (CON/1996/15), Szwecja, 20.11.1996.
 191. Opinia w sprawie dyrektywy o ostateczności rozrachunku i zabezpieczeniach finansowych (CON/1996/9), Dz.U. C 156 z 21.5.1998, str. 17.
 192. Opinia w sprawie Statutu Central Bank of Ireland  (CON/1996/4), Irlandia, 28.5.1996.
 193. Opinia w sprawie operacji rozrachunkowych i rozliczeniowych (CON/1995/18), Szwecja, 30.1.1996.
 194. Opinia w sprawie zmiany Statutu Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique  (CON/1995/12), Belgia, 30.8.1995.
 195. Opinia w sprawie krajowego rozporządzenia dotyczącego rynków finansowych oraz niewypłacalności (w zakresie rynku pieniężnego) (CON/1995/10), Wielka Brytania, 21.7.1995.
 196. Opinia w sprawie przekazów transgranicznych  (CON/1995/3), 20.3.1995.