Menu

Aanverwante ECB-adviezen

 1. Advies inzake wijzigingen in de Letse wetgeving betreffende nationale veiligheid, noodsituaties en mobilisatie (CON/2020/15), Letland, 11.5.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Advies inzake de hervorming van Sveriges Riksbank (CON/2020/13), Zweden, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Advies inzake oversight van betalingssystemen en beheerders van betalingssystemen (CON/2020/9), Cyprus, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen  (CON/2020/3), Duitsland, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Advies inzake betaaldiensten en betaalsystemen (CON/2019/45), Bulgarije, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/38), Spanje, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/17), Cyprus, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Advies inzake de aanwijzing van essentiële diensten en aanbieders van essentiële diensten met het oog op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2018/47), Slovenië, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Advies inzake de herziening van de Finse wet inzake paraatheidsverplichtingen in de financiële sector (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Advies inzake kritieke infrastructuren, cyberveiligheid en gedekte obligaties (CON/2018/39), Slowakije, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (CON/2018/38), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 7.Aanvullende informatie
 12. Advies inzake meerdere bepalingen van financieel recht (CON/2018/29), België, 8.6.2018.Aanvullende informatie
 13. Advies inzake de vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang (CON/2018/27), België, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 14. Advies inzake de identificatie van en het toezicht op kritieke infrastructuren ten behoeve van informatietechnologiebeveiliging  (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Advies inzake beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren (CON/2018/15), België, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 16. Advies betreffende herzieningen van het crisisbeheerkader van de Unie (CON/2017/47), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 17.Aanvullende informatie
 17. Advies inzake wijzigingen van het Uniekader voor kapitaalvereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2017/46), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
 18. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), PB C 372 van 1.11.2017, blz. 6.Aanvullende informatie
 19. Advies inzake interbancaire clearing en afwikkeling  (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België, 8.6.2017.Aanvullende informatie
 21. Advies inzake de Wet op de Betaaldiensten, op de Diensten voor de uitgifte van elektronisch geld en Betalingssystemen (CON/2017/15), Slovenië, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Advies inzake de identificatie van kritische infrastructure binnen het kader van informatietechnologiesecurity (CON/2017/10), Duitsland, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties (CON/2016/61), België, 28.12.2016.Aanvullende informatie
 25. Advies van de ECB van 12 oktober 2016 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aanvullende informatie
 26. Advies inzake wijzigingen van de Wet Giraal Effectenverkeer (CON/2016/46), Slovenië, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Advies inzake het oversight op betalingssystemen (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van central banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen (CON/2016/37), Frankrijk, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Advies inzake bindende vereiste voor overmakingen en automatische afschrijvingen (CON/2016/13), Roemenië, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Advies inzake een voorstel van wet betreffende markt van financiële instrumenten (CON/2015/34), Slovenië, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Advies inzake de publicatie van documenten en het gebruik van de pensioenreserve  (CON/2014/91), Oostenrijk, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Advies inzake girale effecten (CON/2014/81), Slovenië, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen  (CON/2014/58), PB C 352 van 7.10.2014, blz. 4.Aanvullende informatie
 34. Advies inzake de goedkeuring van betalingssystemen (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 35. Advies inzake oversight op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2014/33), Litouwen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Advies inzake met overheidseffecten verbandhoudende transacties (CON/2014/26), Roemenië, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Advies inzake financieel toezicht, macroprudentieel toezicht en oversight op betalingssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Advies inzake oversight op geldovermakingen en incasso's in euro (CON/2014/20), Roemenië, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Advies inzake de status van en het toezicht op kredietinstellingen (CON/2014/17), België, 14.2.2014.Aanvullende informatie
 40. Advies inzake gedematerialiseerde in vreemde valuta luidende effectenrekeningen (CON/2014/13), België, 12.2.2014.Aanvullende informatie
 41. Advies inzake de verzending van voor het definieren van monetair beleid noodzakelijke gegevens (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties  (CON/2014/10), PB C 193 van 5.2.2014, blz. 2.Aanvullende informatie
 43. Advies van de ECB van 5 februari 2014 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG  (CON/2014/9), 5.2.2014.Aanvullende informatie
 44. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende het uitstellen van de SEPA-migratiedatum  (CON/2014/3), PB C 80 van 19.3.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
 45. Advies inzake betaalmiddelen en betalingssystemen (CON/2013/84), Frankrijk, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Advies inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en inzake macro-prudentieel oversight (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Advies inzake stabilisatiemaatregelen en het depositogarantiefonds (CON/2013/80), Roemenië, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Advies van de ECB inzake het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (CON/2013/77), PB C 51 van 22.2.2014, blz. 3.Aanvullende informatie
 49. Advies inzake het verstrekken van onderpand aan Danmarks Nationalbank middels automatische collateralisatie (CON/2013/60), Denemarken, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Advies betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2013/59), België, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 51. Advies inzake nieuwe toezichthoudende taken van de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Hongarije, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Advies inzake de gewijzigde berekening van de jaarlijkse bijdrage betreffende de financiële stabiliteit (CON/2013/13), België, 18.2.2013.Aanvullende informatie
 53. Advies inzake geldovermakingen en automatische-incasso transacties (CON/2013/7), Italië, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Advies betreffende verschillende reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten aan de Commissie zijn voorgelegd met het oog op vaststelling middels een gedelegeerde verordening van de Commissie en uitvoeringsverordeningen tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters  (CON/2012/95), PB C 60 van 1.3.2013, blz. 1.
 55. Advies inzake een geconsolideerd rechtskader voor betalingsdiensten (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (CON/2012/62), PB C 310 van 13.10.2012, blz. 12.
 57. Advies inzake de invoering van een rechtskader voor de activiteiten van centrale tegenpartijen (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Advies inzake oversight op retailbetalingsdiensten en -systemen (CON/2012/38), Italië, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Advies inzake betalingen in contanten  (CON/2012/37), Denemarken, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Advies inzake beperkingen op verrekeningen in contant geld  (CON/2012/36), Litouwen, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Advies inzake betalingen in contanten (CON/2012/33), Spanje, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Advies inzake Belgische covered bonds en inzake maatregelen ter vergemakkelijking van mobilisering van schuldvorderingen (CON/2012/28), België, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 63. Advies inzake het controlestelsel voor transacties in giraal overdraagbare effecten (CON/2012/8), Griekenland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Advies inzake gedematerialiseerde effecten (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Advies inzake wetgeving betreffende effectenmarkten (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Advies inzake de invoering van omnibusrekeningen binnen het kader van afwikkeling (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Advies inzake het gewijzigde juridische kader voor betalingssystemen en afwikkelingssystemen (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Advies inzake de harmonisatie van wetgeving met betrekking tot TARGET2-Securities en de sanctioneringsbevoegdheden van Banka Slovenije ten aanzien van beleggingsdiensten (CON/2011/55), Slovenië, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Advies inzake de kapitaal- en beheersstructuur van het gecentraliseerde effectendepot (CON/2011/50), Bulgarije, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska aangaande financieel toezicht en consumentenkrediet (CON/2011/49), Slowakije, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Advies inzake diverse wijzigingen van de Wet op de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 72. Advies inzake wijzigingen in de wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties en financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2011/41), België, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 73. Advies inzake de regels betreffende het register van financiële activa (CON/2011/40), Slovenië, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Advies inzake de beheerprocedure van afwikkelingsrisico’s voor netto-vereveningssystemen  (CON/2011/35), Roemenië, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Advies van de ECB van 7 april 2011 inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro  (CON/2011/32), PB C 155 van 25.5.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 76. Advies inzake wetgeving betreffende gedekte obligaties (CON/2011/27), Cyprus, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling en financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2011/26), Roemenië, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkelingen en betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten  (CON/2011/14), Litouwen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Advies inzake de implementatie van de beginselen voor de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector in België  (CON/2011/5), België, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 81. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2011/1), PB C 57 van 23.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 82. Advies inzake de ratificatie of implementatie van een Overeenkomst betreffende Postale Betalingsdiensten (CON/2010/85), 1.12.2010.
 83. Advies inzake beperkingen van contante betalingen (CON/2010/79), Bulgarije, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Advies inzake wetgevend kader dat kredietinstelling in staat stelt gedekte obligaties uit te geven (CON/2010/73), Cyprus, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Advies inzake bepaalde bevoegdheden van de Raad van bestuur van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Bulgarije, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Advies inzake informatieverstrekking en andere verplichtingen van Banka Slovenije als verstrekker van betalingsdiensten voor begrotingsmiddels in aanmerking komende overheidsinstanties (CON/2010/55), Slovenië, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Advies inzake de Wet op gedekte obligaties (CON/2010/47), Duitsland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Advies inzake een wetsontwerp betreffende de herinvoering van redelijkheid in belastingheffing en betreffende belastingontwijking (CON/2010/36), Griekenland, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Advies betreffende de voorbereidingen op de invoering van de euro (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Advies inzake de specifieke administratieve procedure die Banca Naţională a României toepast op in problemen verkerende kredietinstellingen  (CON/2010/12), Roemenië, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Advies inzake herstelmaatregelen die van toepassing zijn op ondernemingen in de bancaire en financiële sector, betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en inzake het statuut van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), België, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 92. Advies inzake de verlenging van Oostenrijkse overheidsgaranties voor de interbancaire markt  (CON/2009/99), Oostenrijk, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Advies inzake de algemene voorwaarden en de operationele en technische vereisten van afwikkelondernemingen voor het betalingssysteem in Hongarije (CON/2009/98), Hongarije, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Advies inzake toezicht door De Nederlandsche Bank op afwikkeldiensten (CON/2009/84), Nederland, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 95. Advies inzake betalingsdiensten (CON/2009/75), Slowakije, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Advies inzake betalingsdiensten (CON/2009/72), Roemenië, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Advies inzake de wijziging van het wettelijk kader voor clearing operaties (CON/2009/66), Finland, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Advies aangaande wijzigingen van de regels betreffende de centrale effectenbewaarnemer (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Advies inzake het uitbreiden van de oversight role van de Banque centrale du Luxembourg middels een ontwerp van wet betreffende betalingsdiensten, elektronisch-geld instellingen en het definitieve karakter van de afwikkeling in betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Advies inzake de liberalisatie van correspondent banking diensten voor betalingen in de nationale valuta en inzake de betreffende statistische rapportagevereisten (CON/2009/43), Roemenië, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Advies aangaande het toezicht op betalingsinstellingen door Lietuvos bankas (CON/2009/40), Litouwen, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Advies aangaande betalingsdiensten en -systemen (CON/2009/36), Cyprus, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Advies aangaande betaaldiensten-en systemen (CON/2009/27), Slovenië, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Advies aangaande de voorwaarden en de werkingsregels van de centrale effectenbewaarnemer, de clearinginstelling en de centrale tegenpartij  (CON/2009/9), Hongarije, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Advies inzake een nieuwe verordening inzake grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap (CON/2009/1), PB C 21 van 28.1.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 106. Advies betreffende wijzigingen aan de Wet op betalings- en effectenafwikkelingssystemen  (CON/2008/87), Spanje, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Advies betreffende de modernisering van het juridisch kader voor financiele instrumenten (CON/2008/85), Frankrijk, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Advies inzake het in overeenstemming brengen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapsrecht (CON/2008/83), Hongarije, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Avies inzake de rol van Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) betreffende de betalingsinstellingen en de exploitanten van betalingssystemen, en het oversight op betalings- en vereveningssystemen  (CON/2008/78), Bulgarije, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Advies inzake het opzetten van een register van door de Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) beheerde financiële instellingen (CON/2008/71), Bulgarije, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Opinion on the management of information about the issuers in the context of the dematerialisation of their securities (CON/2008/64), België, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 112. Advies betreffende de staatsgarantie ter dekking van het door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique verleende krediet in de context van haar bijdrage tot de finannciele stabiliteit (CON/2008/46), België, 8.10.2008.Aanvullende informatie
 113. Advies betreffende financiele steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2008/44), Ierland, 3.10.2008.
 114. Advies inzake de wijziging van de Richtlijn betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en van de Richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft  (CON/2008/37), PB C 216 van 23.8.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
 115. Advies inzake een uitzondering op de vennootschapswet met betrekking tot bepaalde transacties door kredietinstellingen (CON/2008/24), Griekenland, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Advies inzake de rol van Narodowy Bank Polski aangaande clearing en afwikkeling van effecten en het centrale effectendepositostelsel (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Advies inzake de wettelijke regeling aangaande betalingssystemen om verenigbaarheid met het Verdrag te verzekeren en een soepele overgang van het binnelandse betalingssysteem naar TARGET2 te vergemakkelijken (CON/2008/18), Slowakije, 25.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Advies inzake wijzigingen van de wetten betreffende cheques, wissels en promessen (CON/2008/7), Roemenië, 11.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Advies inzake Banca Naţională a României's oversight op betalingssystemen, effectenafwikkelingssystemen en betalingsinstrumenten (CON/2007/27), Roemenië, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende betalings- en effectenafwikkelingssystemen ter voorbereidng van TARGET2 (CON/2007/25), Spanje, 23.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Advies inzake wijzigingen aan de wet op betalingstransacties betreffende toegang tot gegevens van het register van transactierekeningen (CON/2007/18), Slovenië, 20.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Advies inzake het toezicht op kredietinstellingen en financiële instellingen en inzake beleenbaar onderpand voor monetaire-beleidstransacties (CON/2007/15), Griekenland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Advies inzake de inventarisatie van en de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur tegen verstoring en vernieling te verbeteren  (CON/2007/11), PB C 116 van 26.5.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
 124. Advies inzake wijzigingen van de wet betreffende het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld die verband houden met de sancties en de toezichtregelingen en de toepassing ervan op de nationale centrale bank (CON/2007/10), Hongarije, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Advies inzake het toezicht op exploitanten van verrekenings- en vereveningssystemen (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Advies inzake het effectenvereveningssysteem van Latvijas Banka (CON/2006/52), Letland, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Advies inzake Hongaarse ontwerpen van wettelijke bepalingen betreffende betalingstransacties, en betalingsdiensten en instrumenten voor elektronische betaling (CON/2006/46), Hongarije, 30.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Advies inzake een verlenging van de lijst van directe deelnemers in effectenafwikkelingssystemen (CON/2006/34), België, 5.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Advies inzake wijzigingen van de wet op financiële zekerheden (CON/2006/24), Slovenië, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Advies inzake betalingsdiensten in de interne markt (CON/2006/21), PB C 109 van 9.5.2006, blz. 10.Aanvullende informatie
 132. Advies inzake het verschaffen van een rechtsgrondslag voor Lietuvos bankas om toe te treden tot het Correspondentenmodel voor centrale banken (CON/2006/16), Litouwen, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Advies inzake de integratie van het toezicht op de bancaire sector, kapitaalmarkten, verzekerings- en pensioenfondsensector (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Advies inzake wijzigingen van het wettelijk kader betreffende de Centrale Bewaarinstelling en het Centrale Effectenregister  (CON/2006/9), Cyprus, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Advies inzake de algemene voorwaarden en interne regelingen van clearing houses voor kredietinstellingen (CON/2006/7), Hongarije, 20.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Advies inzake de uitbreiding van de werkingssfeer van wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/2006/5), Litouwen, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Advies inzake de algemene voorwaarden en modi operandi van clearing-house organisaties (CON/2006/1), Hongarije, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Advies inzake bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler (CON/2005/56), PB C 336 van 31.12.2005, blz. 109.Aanvullende informatie
 139. Advies inzake materiële, technische, veiligheids- en operationele vereisten voor clearing transacties (CON/2005/42), Hongarije, 1.11.2005.
 140. Advies inzake het toezicht op betalingssystemen voor kleine betalingen (CON/2005/41), Italië, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Advies inzake de implementatie van regels betreffende de eigendomsoverdracht van financiële instrumenten (CON/2005/40), Frankrijk, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Advies inzake wijzigingen van de wet tot uitvoering van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelings-systemen (Finaliteitsrichtlijn)  (CON/2005/28), Cyprus, 10.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Advies inzake de reorganisatie van het toezicht op de financiële markt en van het toezicht op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2005/24), Tsjechië, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Advies inzake het Verdrag van Den Haag inzake effecten die bij een intermediair worden aangehouden (CON/2005/7), PB C 81 van 2.4.2005, blz. 10.Aanvullende informatie
 145. Advies inzake een nieuwe beheersstructuur voor het clearingssysteem voor retailbetalingen (CON/2004/39), Spanje, 23.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Advies inzake de invoering van instellingen voor elektronisch geld (CON/2004/37), Tsjechië, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Advies betreffende een verordening inzake instellingen voor elektronisch geld (CON/2004/25), Estland, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Advies inzake de eigendomsoverdracht van financiële instrumenten (CON/2004/22), Frankrijk, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Advies inzake maatregelen betreffende de financiële positie van Suomen Pankki en haar normgevende bevoegdheden (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Advies betreffende wijzigingen van de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en andere wetten (CON/2003/25), België, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 151. Advies betreffende wijzigingen van de statuten van Suomen Pankki en samenhangende wetten (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Advies betreffende wijzigingen van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Zweden, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Advies betreffende betalingssystemen, betalingsinfrastructuur en betalingsinstrumenten (CON/2003/14), Italië, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Advies betreffende de wijziging van bank- en financiële wetgeving (CON/2003/10), Zweden, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Advies betreffende de Deviezenwet 2003 en wijziging van de Wet betreffende grensoverschrijdende overboekingen (CON/2003/8), Oostenrijk, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Advies inzake een Koninklijk Besluit betreffende de buitenbeursmarkt van lineaire obligaties, gesplitste effecten en schatkistcertificaten (CON/2003/7), België, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 157. Advies betreffende de vervanging van de Wet Financiële Activiteiten, de Hypotheekwet en de Wet inzake Hypotheekobligaties (CON/2003/2), Denemarken, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Advies betreffende voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (CON/2002/24), België, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 159. Advies betreffende de tenuitvoerlegging van speciale FATF aanbevelingen ten aanzien van het witwassen van geld en de bestrijding van het financieren van terrorisme. (CON/2002/19), Oostenrijk, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Advies inzake wijziging van de wet op de effectenhandel betreffende onderpand en een toelichting op bepaalde bevoegdheden ten aanzien van aandelenbeurzen, de bescherming van gegevens en het handelen met voorkennis (CON/2002/8), Denemarken, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Advies betreffende wijziging van de wet inzake het witwassen van geld teneinde het financieren van terrorisme tegen te gaan (CON/2002/4), Denemarken, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Advies betreffende bepalingen inzake elektronisch geld toegevoegd aan de wet op de kredietinstellingen (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (CON/2001/34), PB C 308 van 1.11.2001, blz. 17.Aanvullende informatie
 164. Advies betreffende een noodwet inzake de invoering en beveiliging van de euro (CON/2001/22), Italië, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Advies inzake wijziging van verscheidene wetten ter regulering van de Spaanse financiële markt (CON/2001/12), Spanje, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Advies betreffende enkele bepalingen in het wetsvoorstel inzake de overgang op de euro (CON/2001/5), Ierland, 20.4.2001.
 167. Advies betreffende wijziging van het monetair en financieel wetboek inzake betaalsystemen (CON/2001/2), Frankrijk, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Advies inzake Deense Wet op de effectenhandel (CON/2000/24), Denemarken, 1.11.2000.
 169. Advies betreffende een wet op de omloop van effecten en andere financiële instrumenten en eigendomsoverdracht tot zekerheid (wijziging en voltooiing van verscheidene andere wetten) (CON/2000/18), Luxemburg, 9.10.2000.
 170. Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de herindeling van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (CON/2000/10), PB C 103 van 3.4.2001, blz. 8.Aanvullende informatie
 171. Advies betreffende centralisatie van girale-effectenregisters bij een centrale effecten-bewaarinstelling (CON/2000/8), Finland, 5.5.2000.
 172. Advies inzake sluiting van De Nederlandsche Bank op 5 Mei 2000 (CON/2000/5), Nederland, 24.2.2000.Aanvullende informatie
 173. Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/2000/4), Portugal, 30.3.2000.
 174. Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/1999/19), Luxemburg, 20.1.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Advies inzake de contractuele verplichtingen van de financiële sector die op 31 december 1999 vervallen (CON/1999/17), Luxemburg, 25.11.1999.
 176. Advies inzake de bescherming van kredietinstellingen en andere financiële instellingen tegen verplichtingen uit hoofde van de sluiting van betalings- en effecten-afwikkelingssystemen op 31 december 1999 (CON/1999/13), Nederland, 14.9.1999.
 177. Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/1999/9), Zweden, 26.8.1999.
 178. Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 97/5/EG betreffende grensoverschrijdende overmakingen en van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/1999/7), Oostenrijk, 23.7.1999.
 179. Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/1999/1), Spanje, 26.5.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Advies betreffende de Raad voor de financiële markten (CON/1998/52), Frankrijk, 18.11.1998.
 181. Advies inzake de clearing en verevening van effectentransacties (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
 182. Advies inzake de registratie van financiële instrumenten (CON/1998/26), Zweden, 10.6.1998.
 183. Advies inzake onderpand in verband met de clearing en verevening van effectentransacties (CON/1998/20), Denemarken, 22.6.1998.
 184. Toen de ECB op 1 juni 1998 werd opgericht, nam zij de adviesfuncties van het EMI over.
 185. Advies betreffende de uitgifte en in omloop brengen van geld in de overzeese gebiedsdelen Mayotte en Saint Pierre en Miquelon, en de bescherming van betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/1998/9), Frankrijk, 19.2.1998.
 186. Advies betreffende de gecodificeerde financiënwet (CON/1998/3), Italië, 26.2.1998.
 187. Advies betreffende de verrekening en afwikkeling van effectenoverdrachten (CON/1997/29), Finland, 3.12.1997.
 188. Advies betreffende de definitie van een geldmarktcontract (CON/1997/28), Verenigd Koninkrijk, 6.2.1998.
 189. Advies betreffende de insolventie van deelnemers in betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/1997/11), Nederland, 11.11.1997.Aanvullende informatie
 190. Advies betreffende de saldering van effecten- en deviezentransacties (CON/1997/6), Finland, 30.4.1997.
 191. Advies betreffende financiële instrumenten en effectenafrekeningssystemen (CON/1997/5), België, 17.6.1997.Aanvullende informatie
 192. Advies betreffende zekerheden (CON/1996/15), Zweden, 20.11.1996.
 193. Advies betreffende de richtlijn omtrent de finaliteit van de afrekening en onderpand (CON/1996/9), PB C 156 van 21.5.1998, blz. 17.Aanvullende informatie
 194. Advies betreffende de statuten van de Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Ierland, 28.5.1996.
 195. Advies betreffende verrekenings- en afwikkelingstransacties (CON/1995/18), Zweden, 30.1.1996.
 196. Advies betreffende wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), België, 30.8.1995.Aanvullende informatie
 197. Advies betreffende de wetgeving inzake Ondernemingen en Financiële markten en insolventie (geldmarkt) (CON/1995/10), Verenigd Koninkrijk, 21.7.1995.
 198. Advies inzake grensoverschrijdende overdrachten (CON/1995/3), 20.3.1995.Aanvullende informatie