Saistītie ECB atzinumi

 1. Atzinums par maksājumu sistēmu un maksājumu sistēmu operatoru pārraudzību (CON/2020/9), Kipra, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Atzinums par centrālo darījuma partneru atveseļošanu un noregulējumu (CON/2020/3), Vācija, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem un maksājumu sistēmām (CON/2019/45), Bulgārija, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību (CON/2019/38), Spānija, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību (CON/2019/17), Kipra, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Atzinums par to, kā apstiprina būtiskos pakalpojumus un būtiskos pakalpojumu operatorus tīkla un informācijas sistēmu drošības vajadzībām (CON/2018/47), Slovēnija, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Atzinums par Somijas tiesību aktu pārskatīšanu saistībā ar finanšu sektoram piemērojamiem sagatavotības pienākumiem (CON/2018/46), Somija, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Atzinums par kritisko infrastruktūru, kiberdrošību un nodrošinātajām obligācijām (CON/2018/39), Slovākija, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Atzinums par priekšlikumu regulai par konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu (CON/2018/38), OV C 382, 23.10.2018, 7. lpp..Papildus informācija
 10. Atzinums par dažām finanšu tiesību aktu normām (CON/2018/29), Beļģija, 8.6.2018.
 11. Atzinums par regulējuma izveidi tīkla un vispārējas intereses informācijas sistēmu drošībai  (CON/2018/27), Beļģija, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju un uzraudzību informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2018/22), Igaunija, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Atzinums par kritiskās infrastruktūras drošību un aizsardzību (CON/2018/15), Beļģija, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Atzinums par pārmaiņām Savienības krīzes pārvaldības regulējumā (CON/2017/47), OV C 34, 31.1.2018, 17. lpp..Papildus informācija
 15. Atzinums par grozījumiem kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību kapitāla prasību Savienības regulējumā (CON/2017/46), OV C 34, 31.1.2018, 5. lpp..Papildus informācija
 16. ECB atzinums (2017. gada 20. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), OV C 372, 1.11.2017, 6. lpp..Papildus informācija
 17. Atzinums par starpbanku klīringu un norēķiniem (CON/2017/37), Polija, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Atzinums par parāda instrumentu jaunu kategoriju, jaunu makroprudenciālo instrumentu, norēķinu iestāžu jaunas kategorijas izveidi un ieskaita tiesību nepiemērošanu (CON/2017/23), Beļģija, 8.6.2017.
 19. Atzinums par Maksājumu pakalpojumu, elektroniskās naudas emisijas pakalpojumu un maksājumu sistēmu likumu (CON/2017/15), Slovēnija, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2017/10), Vācija, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Atzinums par to, kā informāciju un datus sniedz maksājumu sistēmas, maksājumu shēmas, vērtspapīru depozitāriji un klīringa un norēķinu sistēmas (CON/2017/5), Polija, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Atzinums par Beļģijas likumprojektu, kas attiecas uz maksājumu darījumu apstrādātāju pārraudzību  (CON/2016/61), Beļģija, 28.12.2016.
 23. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un groza Direktīvu 2009/101/EK (CON/2016/49), 12.10.2016.Papildus informācija
 24. Atzinums par Dematerializēto vērtspapīru likuma grozījumiem (CON/2016/46), Slovēnija, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Please insert title (CON/2016/38), Polija, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Atzinums par ieskaita tiesību nepieļaušanu attiecībā uz prasībām, kas kā nodrošinājums mobilizētas Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālajā bankā (CON/2016/37), Francija, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Atzinums par obligātajām prasībām kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem (CON/2016/13), Rumānija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Atzinums par finanšu instrumentu tirgus likuma projektu (CON/2015/34), Slovēnija, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Atzinums par dokumentu publicēšanu un pensiju rezerves izmantošanu (CON/2014/91), Austrija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Atzinums par dematerializētiem vērtspapīriem (CON/2014/81), Slovēnija, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā (CON/2014/58), OV C 352, 7.10.2014, 4. lpp..Papildus informācija
 32. Atzinums par maksājumu sistēmu apstiprināšanu (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 33. Atzinums par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2014/33), Lietuva, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Atzinums par operācijām, kas saistītas ar valdības vērtspapīriem (CON/2014/26), Rumānija, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Atzinums par finanšu uzraudzību, makroprudenciālu uzraudzību un maksājumu sistēmu pārraudzību (CON/2014/21), Igaunija, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Atzinums par euro kredīta pārvedumu un tiešā debeta pārraudzību (CON/2014/20), Rumānija, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Atzinums par kredītiestāžu statusu un uzraudzību (CON/2014/17), Beļģija, 14.2.2014.
 38. Atzinums par dematerializēto vērtspapīru kontiem ārvalstu valūtā (CON/2014/13), Beļģija, 12.2.2014.
 39. Atzinums par monetārās politikas noteikšanai vajadzīgo datu nosūtīšanu (CON/2014/11), Polija, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (CON/2014/10), OV C 193, 5.2.2014, 2. lpp..Papildus informācija
 41. Atzinums (2014. gada 5. februāris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/110/EK un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (CON/2014/9), 5.2.2014.Papildus informācija
 42. Atzinums par priekšlikumu regulai par migrācijas uz SEPA termiņa atlikšanu  (CON/2014/3), OV C 80, 19.3.2014, 1. lpp..Papildus informācija
 43. Atzinums par maksāšanas līdzekļiem un maksājumu sistēmām (CON/2013/84), Francija, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Atzinums par kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību un makroprudenciālu pārraudzību (CON/2013/82), Somija, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Atzinums par stabilizācijas pasākumiem un noguldījumu garantiju fondu (CON/2013/80), Rumānija, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. ECB Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (CON/2013/77), OV C 51, 22.2.2014, 3. lpp..Papildus informācija
 47. Atzinums par nodrošinājuma sniegšanu Danmarks Nationalbank caur automatizētu nodrošinājuma sistēmu (CON/2013/60), Dānija, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Atzinums par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (CON/2013/59), Beļģija, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 49. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank jaunajiem uzdevumiem uzraudzības jomā (CON/2013/40), Ungārija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Atzinums par finanšu stabilitātes gada iemaksas grozīto aprēķinu (CON/2013/13), Beļģija, 18.2.2013.
 51. Atzinums par kredīta pārvedumu un tiešā debeta darījumiem (CON/2013/7), Itālija, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Atzinums par dažādu regulatīvo un īstenojošo tehnisko standartu projektiem, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iesniegusi Komisijai pieņemšanai, izmantojot Komisijas deleģētās un īstenojošās regulas, ar kurām papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem  (CON/2012/95), OV C 60, 1.3.2013, 1. lpp..
 53. Atzinums par maksājumu pakalpojumu konsolidēto tiesisko regulējumu (CON/2012/72), Polija, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Atzinums par priekšlikumu regulai par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CON/2012/62), OV C 310, 13.10.2012, 12. lpp..
 55. Atzinums par centrālo darījuma partneru tiesiskā regulējuma ieviešanu (CON/2012/41), Polija, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Atzinums par neliela apjoma maksājumu pakalpojumu un sistēmu pārraudzību (CON/2012/38), Itālija, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem  (CON/2012/37), Dānija, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2012/36), Lietuva, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2012/33), Spānija, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Atzinums par Beļģijas nodrošinātajām obligācijām un kredītprasību mobilizācijas pasākumiem (CON/2012/28), Beļģija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 61. Atzinums par dematerializētu vērtspapīru darījumu uzraudzības sistēmu (CON/2012/8), Grieķija, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Atzinums par dematerializētiem vērtspapīriem (CON/2012/3), Luksemburga, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Atzinums par vērtspapīru tirgu tiesību aktiem (CON/2011/101), Somija, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Atzinums par apvienoto kontu ieviešanu klīringa un norēķinu sistēmu tiesiskajā regulējumā (CON/2011/63), Polija, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Atzinums par grozījumiem maksājumu sistēmu un klīringa un norēķinu sistēmu tiesiskajā regulējumā (CON/2011/62), Polija, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Atzinums par tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar TARGET2 vērtspapīriem un par Banka Slovenije pilnvarām noteikt sankcijas ieguldījumu pakalpojumu jomā (CON/2011/55), Slovēnija, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Atzinums par centrālā depositārija kapitāla un pārvaldes struktūru (CON/2011/50), Bulgārija, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu uzraudzībā un patērētāju kreditēšanā (CON/2011/49), Slovākija, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Atzinums par vairākiem grozījumiem Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta likumā (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 70. Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2011/41), Beļģija, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Atzinums par grozījumiem noteikumos par finanšu aktīvu reģistru (CON/2011/40), Slovēnija, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Atzinums par norēķinu riska pārvaldības procedūru neto norēķinu sistēmās  (CON/2011/35), Rumānija, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka tehniskās prasības kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem euro  (CON/2011/32), OV C 155, 25.5.2011, 1. lpp..Papildus informācija
 74. Atzinums par tiesību aktiem saistībā ar nodrošinātajām obligācijām (CON/2011/27), Kipra, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2011/26), Rumānija, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem  (CON/2011/23), Polija, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2011/14), Lietuva, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Atzinums par Beļģijas finanšu uzraudzības struktūru attīstības principu īstenošanu (CON/2011/5), Beļģija, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 79. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (CON/2011/1), OV C 57, 23.2.2011, 1. lpp..Papildus informācija
 80. Atzinums par Pasta maksājumu pakalpojumu nolīguma ratifikāciju vai īstenošanu (CON/2010/85), 1.12.2010.
 81. Atzinums par skaidras naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2010/79), Bulgārija, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Atzinums par kredītiestāžu veiktas nodrošināto obligāciju emisijas tiesisko regulējumu  (CON/2010/73), Kipra, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Atzinums par dažiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) Padomes kompetences jautājumiem (CON/2010/61), Bulgārija, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Atzinums par informācijas nodrošināšanu un citiem pienākumiem, kas Banka Slovenije jāveic kā maksājumu pakalpojumu sniedzējai budžeta lietotājiem (CON/2010/55), Slovēnija, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Atzinums par grozījumiem Likumā par nodrošinātajām obligācijām (Pfandbriefe)  (CON/2010/47), Vācija, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Atzinums par likumprojektu par godīguma atjaunošanu nodokļu iekasēšanā un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (CON/2010/36), Grieķija, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Atzinums par sagatavošanās darbiem euro ieviešanai (CON/2010/16), Igaunija, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Atzinums par īpašo administrācijas procedūru, ko Banca Naţională a României var ierosināt attiecībā uz grūtībās nonākušām kredītiestādēm (CON/2010/12), Rumānija, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Atzinums par palīdzības pasākumiem, ko piemēro banku un finanšu nozares uzņēmumiem, par finanšu nozares un finanšu pakalpojumu uzraudzību un par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtiem (CON/2010/7), Beļģija, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 90. Atzinums par Austrijas valsts garantiju attiecināšanu un starpbanku tirgu (CON/2009/99), Austrija, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Atzinums par vispārīgajiem līguma noteikumiem un darbības un tehniskajām prasībām attiecībā uz maksājumu sistēmu norēķinu pakalpojumu sniedzējiem Ungārijā (CON/2009/98), Ungārija, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Par klīringa un norēķinu pakalpojumu uzraudzību, ko veic De Nederlandsche Bank (CON/2009/84), Nīderlande, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2009/75), Slovākija, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2009/72), Rumānija, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Atzinums par grozījumiem klīringa operāciju tiesiskajā regulējumā (CON/2009/66), Somija, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Atzinums par grozījumiem centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumos (CON/2009/55), Polija, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Atzinums par Banque Centrale du Luxembourg uzraudzības lomas paplašināšanu saskaņā ar likumprojektu par maksājumu pakalpojumiem, elektroniskās naudas iestādēm un norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (CON/2009/46), Luksemburga, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Atzinums par korespondentbanku pakalpojumu tirgus liberalizāciju maksājumiem nacionālajā valūtā un ar to saistītajām statistikas ziņošanas prasībām (CON/2009/43), Rumānija, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Atzinums par maksājumu iestāžu uzraudzību, ko veic Lietuvos bankas  (CON/2009/40), Lietuva, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem un sistēmām (CON/2009/36), Kipra, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem un sistēmām (CON/2009/27), Slovēnija, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Atzinums par centrālā vērtspapīru depositārija, klīringa iestādes un centrālā darījumu partnera darbības noteikumiem un nosacījumiem (CON/2009/9), Ungārija, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Atzinums par jaunu regulu par pārrobežu maksājumiem Kopienā (CON/2009/1), OV C 21, 28.1.2009, 1. lpp..Papildus informācija
 104. Atzinums par grozījumiem Likumā par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmām (CON/2008/87), Spānija, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Atzinums par finanšu instrumentu tiesiskā regulējuma modernizāciju (CON/2008/85), Francija, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank Statūtu saskaņošanu ar Kopienas tiesībām (CON/2008/83), Ungārija, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lomu saistībā ar maksājumu iestādēm un maksājumu sistēmu operatoriem, kā arī maksājumu un norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2008/78), Bulgārija, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Atzinums par Българска народна банка pārvaldīta finanšu iestāžu reģistra izveidošanu (CON/2008/71), Bulgārija, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Atzinums par emitentu informācijas pārvaldību vērtspapīru dematerializācijas kontekstā (CON/2008/64), Beļģija, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Atzinums par valsts garantiju kredītiem, ko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique sniegusi finanšu stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/46), Beļģija, 8.10.2008.
 111. Atzinums par pasākumiem, lai sniegtu finansiālu atbalstu kredītiestādēm (CON/2008/44), Īrija, 3.10.2008.
 112. Atzinums par grozījumiem attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām Direktīvā par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvā par finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2008/37), OV C 216, 23.8.2008, 1. lpp..Papildus informācija
 113. Atzinums par uzņēmējdarbības tiesību normu nepiemērošanu dažiem kredītiestāžu darījumiem (CON/2008/24), Grieķija, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Atzinums par Narodowy Bank Polski lomu attiecībā uz vērtspapīru klīringu un norēķiniem un centrālā vērtspapīru depozitārija sistēmu (CON/2008/20), Polija, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Atzinums par juridisko režīmu attiecībā uz maksājumu sistēmām, lai nodrošinātu tā atbilstību Līgumam un veicinātu iekšzemes maksājumu sistēmas raitu pāreju uz TARGET2  (CON/2008/18), Slovākija, 25.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Atzinums par grozījumiem likumos par čekiem, vekseļiem un parādzīmēm (CON/2008/7), Rumānija, 11.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Atzinums par Banca Naţională a României veikto maksājumu sistēmu, vērtspapīru norēķinu sistēmu un maksājumu instrumentu pārraudzību (CON/2007/27), Rumānija, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Atzinums par grozījumiem, kas, gatavojoties TARGET2, veikti maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu tiesību aktos (CON/2007/25), Spānija, 23.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Atzinums par maksājumu darījumu likuma grozījumiem saistībā ar piekļuvi darījumu kontu reģistra datiem (CON/2007/18), Slovēnija, 20.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Atzinums par kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību un atbilstošo nodrošinājumu monetārās politikas operācijās (CON/2007/15), Grieķija, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Atzinums par Eiropas Kritisko infrastruktūru apzināšanu un noteikšanu, kā arī par novērtējumu tam, vai nepieciešams pilnveidot to aizsardzību pret darbības traucējumiem un iznīcināšanu  (CON/2007/11), OV C 116, 26.5.2007, 1. lpp..Papildus informācija
 122. Atzinums par likuma par naudas atmazgāšanas novēršanu un apkarošanu grozījumiem saistībā ar sankciju un uzraudzības režīmu, kā arī par to piemērošanu nacionālajai centrālajai bankai (CON/2007/10), Ungārija, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2006/56), Luksemburga, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Atzinums par klīringa un norēķinu sistēmu operatoru uzraudzību' (CON/2006/53), Polija, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Atzinums par Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmu (CON/2006/52), Latvija, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 126. Atzinums par Ungārijas tiesību aktu projektiem, kuri regulē maksājumu darījumus, maksājumu pakalpojumus un elektroniskos maksājumu instrumentus (CON/2006/46), Ungārija, 30.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Atzinums par vērtspapīru norēķinu sistēmu tiešo dalībnieku saraksta paplašināšanu (CON/2006/34), Beļģija, 5.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu nodrošinājumu (CON/2006/24), Slovēnija, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (CON/2006/21), OV C 109, 9.5.2006, 10. lpp..Papildus informācija
 130. Atzinums par tiesiskās bāzes izveidošanu, lai Lietuvos bankas varētu pievienoties centrālās korespondentbankas modelim (CON/2006/16), Lietuva, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Atzinums par banku, kapitāla tirgu, apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības integrāciju (CON/2006/15), Polija, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Atzinums par grozījumiem Centrālā depozitārija un Centrālā vērtspapīru reģistra darbības regulējumā (CON/2006/9), Kipra, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Atzinums par kredītiestāžu klīringa institūciju vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un iekšējiem noteikumiem (CON/2006/7), Ungārija, 20.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Atzinums par piemērošanas jomas paplašinājumu tiesību aktiem, kas attiecas uz norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (CON/2006/5), Lietuva, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Atzinums par to organizāciju vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības noteikumiem, kuras veic klīringa centra darbības (CON/2006/1), Ungārija, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Atzinums par naudas pārvedumiem pievienoto informāciju par maksātāju (CON/2005/56), OV C 336, 31.12.2005, 109. lpp..Papildus informācija
 137. Atzinums par klīringa darījumu saturiskajām, tehniskajām, drošības un darbības nepārtrauktības prasībām (CON/2005/42), Ungārija, 1.11.2005.
 138. Atzinums par nelielas vērtības maksājumu sistēmu uzraudzību (CON/2005/41), Itālija, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Atzinums par to, kā īstenot noteikumus par finanšu instrumentu īpašumtiesību nodošanu (CON/2005/40), Francija, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Atzinums par grozījumiem likumā, ar kuru īsteno Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīva) (CON/2005/28), Kipra, 10.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības reorganizāciju un par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2005/24), Čehijas Republika, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Atzinums par Hāgas Konvenciju par starpnieku turētiem vērtspapīriem (CON/2005/7), OV C 81, 2.4.2005, 10. lpp..
 143. Atzinums par neliela apjoma maksājumu klīringa sistēmas jauno vadības struktūru (CON/2004/39), Spānija, 23.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Atzinums par e-naudas iestāžu izveidošanu (CON/2004/37), Čehijas Republika, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Atzinums par e-naudas iestāžu noteikumiem (CON/2004/25), Igaunija, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Atzinums par finanšu instrumentu īpašumtiesību nodošanu (CON/2004/22), Francija, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Atzinums par pasākumiem, kas ietekmē Suomen Pankki finanšu pozīciju, un noteikumiem, kas saistīti ar tās pilnvarām izdot normatīvos aktus (CON/2004/1), Somija, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Atzinums par grozījumiem Likumā par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nolūkā novēršanu un grozījumiem citos likumos (CON/2003/25), Beļģija, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Atzinums par grozījumiem Suomen Pankki statūtos un ar tiem saistītajos tiesību aktos (CON/2003/22), Somija, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2003/15), Zviedrija, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Atzinums par maksājumu sistēmām, maksājumu infrastruktūrām un maksāšanas instrumentiem (CON/2003/14), Itālija, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Atzinums par banku un finanšu likumu reformu (CON/2003/10), Zviedrija, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Atzinums par 2003. gada Ārvalstu valūtu likumu un grozījumiem Pārrobežu pārskaitījumu likumā (CON/2003/8), Austrija, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Atzinums par Lineāro obligāciju, sadalīto obligāciju un valsts kases vekseļu ārpusbiržas tirgus likumu (CON/2003/7), Beļģija, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Atzinums par Finanšu uzņēmējdarbības likuma un Hipotekāro aizdevumu un hipotekāro ķīlu zīmju likuma aizstāšanu (CON/2003/2), Dānija, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Atzinums par finanšu sistēmas izmantošanas naudas atmazgāšanas mērķiem novēršanu (CON/2002/24), Beļģija, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Atzinums par to „FATF īpašo ieteikumu” ieviešanu, kas attiecas uz naudas atmazgāšanu un cīņu pret terorisma finansēšanu (CON/2002/19), Austrija, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Atzinums par Vērtspapīru tirdzniecības akta grozījumiem, kas attiecas uz nodrošinājumiem un kompetenču precizējumu saistībā ar biržām, datu aizsardzību un iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu (CON/2002/8), Dānija, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Atzinums par Akta par naudas atmazgāšanu grozījumiem, lai novērstu terorisma finansēšanu (CON/2002/4), Dānija, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Atzinums par Kredītiestāžu akta pārskatīšanu, lai iekļautu tajā noteikumus par elektronisko naudu (CON/2002/1), Somija, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par pārrobežu maksājumiem euro (CON/2001/34), OV C 308, 1.11.2001, 17. lpp..
 162. Atzinums par likumu, ar kuru nosaka ārkārtas noteikumus euro ieviešanai un drošībai (CON/2001/22), Itālija, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Atzinums par grozījumiem dažos likumos, kas regulē Spānijas finanšu tirgu (CON/2001/12), Spānija, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Atzinums par dažiem noteikumiem 2001. gada Likumā par naudas maiņu uz euro (CON/2001/5), Īrija, 20.4.2001.
 165. Atzinums par grozījumiem Monetārajā un finanšu kodeksā attiecībā uz maksājumu sistēmām (CON/2001/2), Francija, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Atzinums par Vērtspapīru tirdzniecības aktu (CON/2000/24), Dānija, 1.11.2000.
 167. Atzinums par Aktu attiecībā uz vērtspapīru un citu finanšu instrumentu apriti un īpašumtiesību nodošanu izmantojot vērtspapīrus (groza un papildina citus aktus) (CON/2000/18), Luksemburga, 9.10.2000.
 168. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz norēķinu iedalīšanu citā kategorijā atbilstoši mijmaiņas darījumu līgumiem un nestandartizētiem procentu likmes nākotnes līgumiem (CON/2000/10), OV C 103, 3.4.2001, 8. lpp..
 169. Atzinums par centrālā vērtspapīru depozitārija reģistru centralizāciju (CON/2000/8), Somija, 5.5.2000.
 170. Atzinums par De Nederlandsche Bank slēgšanu 2000. gada 5. maijā (CON/2000/5), Nīderlande, 24.2.2000.
 171. Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/2000/4), Portugāle, 30.3.2000.
 172. Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/1999/19), Luksemburga, 20.1.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Atzinums par finanšu sektora līgumsaistībām, kuru termiņš ir 1999. gada 31. decembrī (CON/1999/17), Luksemburga, 25.11.1999.
 174. Atzinums par kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu aizsardzību pret saistībām, kas izriet no maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu slēgšanas 1999. gada 31. decembrī (CON/1999/13), Nīderlande, 14.9.1999.
 175. Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/1999/9), Zviedrija, 26.8.1999.
 176. Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 97/5/EK par pārrobežu pārskaitījumiem un Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/1999/7), Austrija, 23.7.1999.
 177. Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/1999/1), Spānija, 26.5.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Atzinums par Finanšu tirgu padomi (CON/1998/52), Francija, 18.11.1998.
 179. Atzinums par vērtspapīru darījumu norēķiniem un mijieskaitu (CON/1998/49), Somija, 2.11.1998.
 180. Atzinums par finanšu instrumentu reģistrāciju (CON/1998/26), Zviedrija, 10.6.1998.
 181. Atzinums par drošības iemaksas nodrošinājumu saistībā ar vērtspapīru pārvedumu norēķiniem un mijieskaitu (CON/1998/20), Dānija, 22.6.1998.
 182. Kad 1998. gada 1. jūnijā tika izveidota ECB, tā pārņēma EMI padomdevēja funkcijas.
 183. Atzinums par naudas emisiju un laišanu apgrozībā Majotas un Senpjēras un Mikelonas aizjūras teritorijās, kā arī par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu aizsardzību (CON/1998/9), Francija, 19.2.1998.
 184. Atzinums par kodificēto likumu par finansēm (CON/1998/3), Itālija, 26.2.1998.
 185. Atzinums par vērtspapīru pārvedumu norēķiniem un mijieskaitu (CON/1997/29), Somija, 3.12.1997.
 186. Atzinums par naudas tirgus līguma definīciju (CON/1997/28), Apvienotā Karaliste, 6.2.1998.
 187. Atzinums par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu dalībnieku maksātnespēju (CON/1997/11), Nīderlande, 11.11.1997.
 188. Atzinums par ieskaitu darījumos ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtām (CON/1997/6), Somija, 30.4.1997.
 189. Atzinums par finanšu instrumentiem un vērtspapīru mijieskaita sistēmām (CON/1997/5), Beļģija, 17.6.1997.
 190. Atzinums par nodrošinājumu (CON/1996/15), Zviedrija, 20.11.1996.
 191. Atzinums par Norēķinu galīguma un nodrošinājuma direktīvu (CON/1996/9), OV C 156, 21.5.1998, 17. lpp..
 192. Atzinums par Central Bank of Ireland statūtiem (CON/1996/4), Īrija, 28.5.1996.
 193. Atzinums par mijieskaita un norēķinu operācijām (CON/1995/18), Zviedrija, 30.1.1996.
 194. Atzinums par grozījumiem Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtos  (CON/1995/12), Beļģija, 30.8.1995.
 195. Atzinums par Finanšu tirgus un maksātnespējas (Naudas tirgus) noteikumiem (CON/1995/10), Apvienotā Karaliste, 21.7.1995.
 196. Atzinums par pārrobežu pārskaitījumiem (CON/1995/3), 20.3.1995.