Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ

 1. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και των διαχειριστών συστημάτων πληρωμών (CON/2020/9), Κύπρος, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 2. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CON/2020/3), Γερμανία, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες και τα συστήματα πληρωμών  (CON/2019/45), Βουλγαρία, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Γνώμη σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών  (CON/2019/38), Ισπανία, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Γνωμη σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (CON/2019/17), Κύπρος, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 6. Γνώμη σχετικά με τον καθορισμό βασικών υπηρεσιών και διαχειριστών βασικών υπηρεσιών για τον σκοπό της ασφάλειας δικτύου και πληροφοριακών συστημάτων (CON/2018/47), Σλοβενία, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση φινλανδικού νόμου για τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις ετοιμότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα  (CON/2018/46), Φινλανδία, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Γνώμη σχετικά με κρίσιμες υποδομές, την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και τις καλυμμένες ομολογίες (CON/2018/39), Σλοβακία, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Γνωμη σχετικά με πρόταση κανονισμού όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και τα τέλη συναλλαγματικών μετατροπών (CON/2018/38), EE  C 382 της 23.10.2018, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
 10. Γνώμη σχετικά με σειρά διατάξεων του χρηματοοικονομικού δικαίου (CON/2018/29), Βέλγιο, 8.6.2018.
 11. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ασφαλείας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος (CON/2018/27), Βέλγιο, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Γνώμη σχετικά με τον εντοπισμό και την εποπτεία των κρίσιμων υποδομών για σκοπούς ασφαλείας της τεχνολογίας των πληροφοριών (CON/2018/22), Εσθονία, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Γνώμη σχετικά με την ασφάλεια και προστασία των υποδομών κρίσιμης σημασίας (CON/2018/15), Βέλγιο, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Γνώμη σχετικά με αναθεωρήσεις του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης (CON/2017/47), EE  C 34 της 31.1.2018, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
 15. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου της Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2017/46), EE  C 34 της 31.1.2018, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
 16. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και (ΕΕ) 2015/2365 (CON/2017/38), EE  C 372 της 1.11.2017, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
 17. Γνώμη σχετικά με τη διατραπεζική εκκαθάριση και τον διακανονισμό (CON/2017/37), Πολωνία, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Γνώμη σχετικά με μια νέα κατηγορία χρεογράφων, ένα νέο μακροπροληπτικό εργαλείο, τη ​​δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ιδρύματος διακανονισμού και τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων συμψηφισμού (CON/2017/23), Βέλγιο, 8.6.2017.
 19. Γνώμη σχετικά με τον νόμο για τις υπηρεσίες πληρωμών, τις υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και τα συστήματα πληρωμών  (CON/2017/15), Σλοβενία, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Γνώμη σχετικά με τον εντοπισμό κρίσιμων υποδομών για τους σκοπούς της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (CON/2017/10), Γερμανία, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών από τα συστήματα και τους μηχανισμούς πληρωμών, τα αποθετήρια τίτλων και τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2017/5), Πολωνία, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Γνώμη σχετικά με βελγικό σχέδιο νόμου για την επίβλεψη των φορέων επεξεργασίας συναλλαγών πληρωμών (CON/2016/61), Βέλγιο, 28.12.2016.
 23. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ  (CON/2016/49), 12.10.2016.
 24. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί τίτλων σε λογιστική μορφή (CON/2016/46), Σλοβενία, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών (CON/2016/38), Πολωνία, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Γνώμη σχετικά με την εξαίρεση δικαιωμάτων συμψηφισμού σε σχέση με απαιτήσεις που παρέχονται ως ασφάλεια σε κεντρική τράπεζα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών  (CON/2016/37), Γαλλία, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικών όρων όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις (CON/2016/13), Ρουμανία, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για την αγορά χρηματοδοτικών μέσων (CON/2015/34), Σλοβενία, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Γνώμη σχετικά με τη δημοσίευση εγγράφων και τη χρήση του αποθεματικού συντάξεων (CON/2014/91), Αυστρία, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Γνώμη σχετικά με τίτλους σε λογιστική μορφή (CON/2014/81), Σλοβενία, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (CON/2014/58), EE  C 352 της 7.10.2014, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
 32. Γνώμη σχετικά με την έγκριση των συστημάτων πληρωμών (CON/2014/53), Μάλτα, 10.7.2014.
 33. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2014/33), Λιθουανία, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Γνώμη σχετικά με πράξεις που αφορούν τίτλους του Δημοσίου (CON/2014/26), Ρουμανία, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Γνώμη σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, την μακροπρολητπική εποπτεία και την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών. (CON/2014/21), Εσθονία, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των μεταφορών πιστώσεων και των άμεσων χρεώσεων σε ευρώ (CON/2014/20), Ρουμανία, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Γνώμη σχετικά με την κατάσταση και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2014/17), Βέλγιο, 14.2.2014.
 38. Γνώμη σχετικά με λογαριασμούς άυλων τίτλων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα  (CON/2014/13), Βέλγιο, 12.2.2014.
 39. Γνώμη σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής (CON/2014/11), Πολωνία, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Γνώμη της EKT, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών (CON/2014/10), EE  C 193 της 5.2.2014, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 41. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ  (CON/2014/9), 5.2.2014.Πρόσθετες πληροφορίες
 42. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για τη μετάθεση της ημερομηνίας μετάβασης στον SEPA (CON/2014/3), EE  C 80 της 19.3.2014, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 43. Γνώμη σχετικά με τα μέσα πληρωμών και τα συστήματα πληρωμών (CON/2013/84), Γαλλία, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Γνώμη σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη μακροπροληπτική επίβλεψη (CON/2013/82), Φινλανδία, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων σταθερότητας και με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2013/80), Ρουμανία, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Γνώμη επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (CON/2013/77), EE  C 51 της 22.2.2014, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 47. Γνώμη σχετικά με την παροχή ασφάλειας στην Danmarks Nationalbank μέσω αυτόματης εξασφάλισης (CON/2013/60), Δανία, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Γνώμη σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (CON/2013/59), Βέλγιο, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 49. Γνώμη σχετικά με τα νέα εποπτικά καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Ουγγαρία, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Γνώμη σχετικά με τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2013/13), Βέλγιο, 18.2.2013.
 51. Γνώμη σχετικά με συναλλαγές μεταφοράς πιστώσεων και άμεσης χρέωσης  (CON/2013/7), Ιταλία, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Γνώμη σχετικά με διάφορα σχέδια κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων τα οποία υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή προκειμένου να εκδοθούν από την τελευταία κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί κανονισμοί για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών  (CON/2012/95), EE  C 60 της 1.3.2013, σ. 1.
 53. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση ενοποιημένου νομικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2012/72), Πολωνία, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CON/2012/62), EE  C 310 της 13.10.2012, σ. 12.
 55. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη λειτουργία κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CON/2012/41), Πολωνία, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών και των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας (CON/2012/38), Ιταλία, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2012/37), Δανία, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στους διακανονισμούς με χρήση μετρητών (CON/2012/36), Λιθουανία, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2012/33), Ισπανία, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Γνώμη σχετικά με βελγικές καλυμμένες ομολογίες και μέτρα για τη διευκόλυνση της παροχής δανειακών απαιτήσεων ως ασφαλειών (CON/2012/28), Βέλγιο, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 61. Γνωμη σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (CON/2012/8), Ελλάδα, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 62. Γνώμη σχετικά με άυλους τίτλους (CON/2012/3), Λουξεμβούργο, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Γνώμη σχετικά με νομοθεσία που διέπει τις αγορές κινητών αξιών (CON/2011/101), Φινλανδία, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή συγκεντρωτικών λογαριασμών στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2011/63), Πολωνία, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου που διέπει τα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2011/62), Πολωνία, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Γνώμη σχετικά με την εναρμόνιση νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με το TARGET2-Securities και τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων της Banka Slovenije όσον αφορά επενδυτικές υπηρεσίες (CON/2011/55), Σλοβενία, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Γνώμη σχετικά με την κεφαλαιακή και διοικητική διάρθρωση του κεντρικού αποθετηρίου (CON/2011/50), Βουλγαρία, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Γνώμη σχετικά με το ρόλο της Národná banka Slovenska όσον αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και την καταναλωτική πίστη  (CON/2011/49), Σλοβακία, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Μάλτα, 18.5.2011.
 70. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού και για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2011/41), Βέλγιο, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των κανόνων για το μητρώο χρηματοοικονομικών στοιχείων (CON/2011/40), Σλοβενία, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Γνώμη σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου διακανονισμού για συστήματα καθαρού διακανονισμού (CON/2011/35), Ρουμανία, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ (CON/2011/32), EE  C 155 της 25.5.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 74. Γνώμη σχετικά με νομοθετικές διατάξεις περί καλυμμένων αξιογράφων (CON/2011/27), Κύπρος, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 75. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού και για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2011/26), Ρουμανία, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών  (CON/2011/23), Πολωνία, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού και για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2011/14), Λιθουανία, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή των αρχών που διέπουν την ανάπτυξη των δομών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο Βέλγιο (CON/2011/5), Βέλγιο, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 79. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (CON/2011/1), EE  C 57 της 23.2.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 80. Γνωμη σχετικά με την επικύρωση ή την εφαρμογή συμφωνίας για τις υπηρεσίες ταχυδρομικών πληρωμών (CON/2010/85), 1.12.2010.
 81. Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2010/79), Βουλγαρία, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Γνωμη σχετικά με τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων από πιστωτικά ιδρύματα  (CON/2010/73), Κύπρος, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 83. Γνώμη σχετικά με ορισμένες αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Βουλγαρία, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Γνώμη σχετικά με την παροχή πληροφοριών και άλλες υποχρεώσεις της Banka Slovenije ως παρόχου υπρεσιών πληρωμής για χρήστες του προϋπολογισμού  (CON/2010/55), Σλοβενία, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τις καλυμμένες ομολογίες (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Γερμανία, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36), Ελλάδα, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 87. Γνώμη σχετικά με την προετοιμασία για την εισαγωγή του ευρώ (CON/2010/16), Εσθονία, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Γνώμη σχετικά με την κίνηση διαδικασίας ειδικής διαχείρισης από την Banca Naţională a României όσον αφορά πιστωτικά ιδρύματα που τελούν σε οικονομική δυσπραγία (CON/2010/12), Ρουμανία, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Γνώμη σχετικά με μέτρα ανάκαμψης που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, σχετικά με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και με το καταστατικό της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Βέλγιο, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 90. Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των αυστριακών κρατικών εγγυήσεων όσον αφορά τη διατραπεζική αγορά (CON/2009/99), Αυστρία, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και με τις λειτουργικές και τεχνικές προϋποθέσεις όσον αφορά τους φορείς παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης στο σύστημα πληρωμών της Ουγγαρίας  (CON/2009/98), Ουγγαρία, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισμού από την De Nederlandsche Bank  (CON/2009/84), Κάτω Χώρες, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών  (CON/2009/75), Σλοβακία, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2009/72), Ρουμανία, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά τις πράξεις εκκαθάρισης (CON/2009/66), Φινλανδία, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των κανόνων που διέπουν το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (CON/2009/55), Πολωνία, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση του εποπτικού ρόλου της Banque Centrale du Luxembourg βάσει σχεδίου νόμου που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2009/46), Λουξεμβούργο, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Γνώμη σχετικά με την απελευθέρωση των υπηρεσιών παροχής τραπεζικών εργασιών μέσω ανταποκριτών για πληρωμές στο εθνικό νόμισμα και σχετικά με συναφείς υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (CON/2009/43), Ρουμανία, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών από την Lietuvos bankas (CON/2009/40), Λιθουανία, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες και τα συστήματα πληρωμών (CON/2009/36), Κύπρος, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Γνώμη σχετικά με υπηρεσίες και συστήματα πληρωμών (CON/2009/27), Σλοβενία, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Γνώμη σχετικά με τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας του κεντρικού αποθετηρίου αξιών, του γραφείου συμψηφισμού και του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου (CON/2009/9), Ουγγαρία, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Γνώμη σχετικά με νέο κανονισμό για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα (CON/2009/1), EE  C 21 της 28.1.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 104. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2008/87), Ισπανία, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Γνώμη σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τα χρηματοπιστωτικά μέσα (CON/2008/85), Γαλλία, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Γνώμη σχετικά με την προσαρμογή του καταστατικού της Magyar Nemzeti Bank στο κοινοτικό δίκαιο (CON/2008/83), Ουγγαρία, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Γνώμη σχετικά με το ρόλο της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) όσον αφορά τα ιδρύματα πληρωμών και τους χειριστές συστημάτων πληρωμών, καθώς και την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού (CON/2008/78), Βουλγαρία, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Γνώμη σχετικά με τη δημιουργία μητρώου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη διαχείριση της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Βουλγαρία, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών για τους εκδότες στο πλαίσιο της αποϋλοποίησης των τίτλων τους (CON/2008/64), Βέλγιο, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση πιστώσεων που χορηγεί η Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique στο πλαίσιο της συμβολής της στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (CON/2008/46), Βέλγιο, 8.10.2008.
 111. Γνώμη σχετικά με μέτρα στήριξης χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2008/44), Ιρλανδία, 3.10.2008.
 112. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και της οδηγίας για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας όσον αφορά τα συνδεδεμένα συστήματα και τις πιστωτικές απαιτήσεις (CON/2008/37), EE  C 216 της 23.8.2008, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 113. Γνώμη σχετικά με παρέκκλιση από το δίκαιο των εταιρειών όσον αφορά ορισμένες συναλλαγές πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2008/24), Ελλάδα, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 114. Γνώμη σχετικά με το ρόλο της Narodowy Bank Polski όσον αφορά την εκκαθάριση και το διακανονισμό τίτλων και το σύστημα κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (CON/2008/20), Πολωνία, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Γνώμη σχετικά με το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τα συστήματα πληρωμών με σκοπό τη διασφάλιση της συμβατότητάς του με τη Συνθήκη και τη διευκόλυνση της ομαλής μετάπτωσης του εθνικού συστήματος πληρωμών στο TARGET2 (CON/2008/18), Σλοβακία, 25.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των νόμων περί επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων (CON/2008/7), Ρουμανία, 11.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών, συστημάτων διακανονισμού τίτλων και μέσων πληρωμών από την Banca Naţională a României  (CON/2007/27), Ρουμανία, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού τίτλων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το TARGET2  (CON/2007/25), Ισπανία, 23.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στο δίκαιο των πράξεων πληρωμών σχετικά με την πρόσβαση σε στοιχεία του μητρώου των λογαριασμών συναλλαγών (CON/2007/18), Σλοβενία, 20.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την αποδεκτή ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής (CON/2007/15), Ελλάδα, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 121. Γνώμη σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της έναντι βλάβης ή καταστροφής  (CON/2007/11), EE  C 116 της 26.5.2007, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 122. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσον αφορά στις ποινές και τα καθεστώτα εποπτείας καθώς και το πεδίο εφαρμογής τους στην εθνική κεντρική τράπεζα (CON/2007/10), Ουγγαρία, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Γνώμη σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (CON/2006/56), Λουξεμβούργο, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των φορέων εκκαθάρισης και διακανονισμού Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των φορέων εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2006/53), Πολωνία, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Γνώμη σχετικά με το σύστημα διακανονισμού τίτλων της Latvijas Banka (CON/2006/52), Λεττονία, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Γνώμη σχετικά με ουγγρικό σχέδιο νομοθετικών διατάξεων περί πληρωμών, υπηρεσιών πληρωμών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (CON/2006/46), Ουγγαρία, 30.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Γνώμη σχετικά με την επέκταση του καταλόγου των άμεσων συμμετεχόντων στα συστήματα διακανονισμού τίτλων (CON/2006/34), Βέλγιο, 5.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2006/24), Σλοβενία, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (CON/2006/21), EE  C 109 της 9.5.2006, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
 130. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση νομικής βάσης για την προσχώρηση της Lietuvos bankas στο μοντέλο ανταποκριτριών κεντρικών τραπεζών (CON/2006/16), Λιθουανία, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Γνώμη σχετικά με την ενοποίηση της εποπτείας τραπεζών, αγορών κεφαλαίου, ασφαλίσεων και συνταξιοδοτικών ταμείων (CON/2006/15), Πολωνία, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (CON/2006/9), Κύπρος, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 133. Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς των εταιρειών εκκαθάρισης όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2006/7), Ουγγαρία, 20.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Γνώμη σχετικά με την επέκταση του ρυθμιστικού πεδίου της νομοθεσίας που αφορά το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2006/5), Λιθουανία, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους κανόνες λειτουργίας οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες εταιρειών εκκαθάρισης  (CON/2006/1), Ουγγαρία, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Γνώμη για τις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (CON/2005/56), EE  C 336 της 31.12.2005, σ. 109.Πρόσθετες πληροφορίες
 137. Γνώμη σχετικά με τις απαιτήσεις υλικοτεχνικής φύσης και τις απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της συνέχισης της ροής των εργασιών όσον αφορά τις συναλλαγές συμψηφισμού  (CON/2005/42), Ουγγαρία, 1.11.2005.
 138. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας (CON/2005/41), Ιταλία, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή κανόνων που αφορούν τη μεταβίβαση κυριότητας χρηματοπιστωτικών μέσων (CON/2005/40), Γαλλία, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου με τον οποίο μεταφέρεται στο κυπριακό δίκαιο η οδηγία 98/26/EΚ για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (οδηγία για το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/2005/28), Κύπρος, 10.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 141. Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση της εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και των συστημάτων διακανονισμού τίτλων (CON/2005/24), Τσεχική Δημοκρατία, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Γνώμη σχετικά με τη Σύμβαση της Χάγης όσον αφορά τίτλους που κατέχονται από διαμεσολαβητές (CON/2005/7), EE  C 81 της 2.4.2005, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
 143. Γνώμη σχετικά με τη νέα διοικητική διάρθρωση του συστήματος εκκαθάρισης όσον αφορά τις πληρωμές μικρής αξίας (CON/2004/39), Ισπανία, 23.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή επιχειρήσεων ηλεκτρονικού χρήματος (CON/2004/37), Τσεχική Δημοκρατία, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού χρήματος (CON/2004/25), Εσθονία, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Γνώμη σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας χρηματοπιστωτικών μέσεων (CON/2004/22), Γαλλία, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Γνώμη σχετικά με μέτρα που επηρεάζουν την οικονομική θέση της Suomen Pankki και διατάξεις που αφορούν την κανονιστική της αρμοδιότητα  (CON/2004/1), Φινλανδία, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Γνώμη αναφορικά με τροποποιήσεις του νόμου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων νόμων (CON/2003/25), Βέλγιο, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Suomen Pankki και συναφών νομοθετικών διατάξεων (CON/2003/22), Φινλανδία, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Σουηδία, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Γνώμη σχετικά με τα συστήματα πληρωμών, τις υποδομές πληρωμών και τα μέσα πληρωμής (CON/2003/14), Ιταλία, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας (CON/2003/10), Σουηδία, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Γνώμη σχετικά με νόμο του 2003 για το ξένο συνάλλαγμα και την τροποποίηση του νόμου για τις διασυνοριακές μεταφορές χρηματικών ποσών (CON/2003/8), Αυστρία, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Γνώμη σχετικά με βασιλικό διάταγμα περί εξωχρηματιστηριακής αγοράς γραμμικών ομολόγων, ομολόγων με αποκοπή τοκομεριδίου και έντοκων γραμματίων του Δημοσίου (CON/2003/7), Βέλγιο, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Γνώμη σχετικά με την αντικατάσταση του νόμου για τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και σχετικά με το νόμο για τα ενυπόθηκα δάνεια και τα ενυπόθηκα ομόλογα (CON/2003/2), Δανία, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CON/2002/24), Βέλγιο, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή των «ειδικών συστάσεων της FATF» όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CON/2002/19), Αυστρία, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νόμου περί συναλλαγών επί κινητών αξιών όσον αφορά τις ασφάλειες και με την αποσαφήνιση ορισμένων αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα χρηματιστήρια αξιών, την προστασία δεδομένων και την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών (CON/2002/8), Δανία, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προς αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CON/2002/4), Δανία, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση του νόμου περί πιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να συμπεριληφθεί το ηλεκτρονικό χρήμα (CON/2002/1), Φινλανδία, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ (CON/2001/34), EE  C 308 της 1.11.2001, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
 162. Γνώμη σχετικά με νομοθετικό διάταγμα περί θέσπισης διατάξεων επείγοντος χαρακτήρα για την εισαγωγή και προστασία του ευρώ (CON/2001/22), Ιταλία, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις νόμων που διέπουν τη λειτουργία της ισπανικής χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2001/12), Ισπανία, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Γνώμη σχετικά με ορισμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου του 2001 περί μετάβασης στο ευρώ («ποσά») (CON/2001/5), Ιρλανδία, 20.4.2001.
 165. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών (CON/2001/2), Γαλλία, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Γνώμη σχετικά με το νόμο περί διαπραγμάτευσης χρεογράφων (CON/2000/24), Δανία, 1.11.2000.
 167. Γνώμη σχετικά με νόμο περί κυκλοφορίας χρεογράφων και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων και περί μεταβίβασης κυριότητας προς εξασφάλιση απαιτήσεων (τροποποίηση και συμπλήρωση διαφόρων άλλων νόμων) (CON/2000/18), Λουξεμβούργο, 9.10.2000.
 168. Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την αναταξινόμηση των διακανονισμών υπό συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και υπό προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (CON/2000/10), EE  C 103 της 3.4.2001, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
 169. Γνώμη σχετικά με την συγκέντρωση των μητρώων άυλων τίτλων σε ένα κεντρικό αποθετήριο (CON/2000/8), Φινλανδία, 5.5.2000.
 170. Γνώμη σχετικά με την αργία της De Nederlandsche Bank την 5η Μαΐου 2000 (CON/2000/5), Κάτω Χώρες, 24.2.2000.
 171. Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/2000/4), Πορτογαλία, 30.3.2000.
 172. Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού)  (CON/1999/19), Λουξεμβούργο, 20.1.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Γνώμη σχετικά με ληξιπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα την 31η Δεκεμβρίου 1999 (CON/1999/17), Λουξεμβούργο, 25.11.1999.
 174. Γνώμη σχετικά με την προστασία των πιστωτικών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αργία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού χρεογράφων την 31η Δεκεμβρίου 1999 (CON/1999/13), Κάτω Χώρες, 14.9.1999.
 175. Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/1999/9), Σουηδία, 26.8.1999.
 176. Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 97/5/EΚ για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/1999/7), Αυστρία, 23.7.1999.
 177. Γνώμη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων (οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού) (CON/1999/1), Ισπανία, 26.5.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Γνώμη σχετικά με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικών Αγορών (CON/1998/52), Γαλλία, 18.11.1998.
 179. Γνώμη σχετικά με την εκκαθάριση και το συμψηφισμό των συναλλαγών επί κινητών αξιών (CON/1998/49), Φινλανδία, 2.11.1998.
 180. Γνώμη σχετικά με την καταγραφή των χρηματοδοτικών μέσων (CON/1998/26), Σουηδία, 10.6.1998.
 181. Γνώμη σχετικά με την παροχή ασφάλειας υπό μορφή περιθωρίου σε σχέση με την εκκαθάριση και τον συμψηφισμό των συναλλαγών επί κινητών αξιών (CON/1998/20), Δανία, 22.6.1998.
 182. Με την ίδρυσή της την 1η Ιουνίου 1998, η ΕΚΤ ανέλαβε τα συμβουλευτικά καθήκοντα του ΕΝΙ.
 183. Γνώμη σχετικά με την έκδοση και θέση σε κυκλοφορία νομίσματος στα υπερπόντια εδάφη Μαγιότ και Σεν Πιερ και Μικελόν και σχετικά με την προστασία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/1998/9), Γαλλία, 19.2.1998.
 184. Γνώμη σχετικά με κωδικοποιημένο νόμο για χρηματοπιστωτικά θέματα (CON/1998/3), Ιταλία, 26.2.1998.
 185. Γνώμη σχετικά με το συμψηφισμό και διακανονισμό των μεταβιβάσεων τίτλων (CON/1997/29), Φινλανδία, 3.12.1997.
 186. Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της σύμβασης χρηματαγοράς (CON/1997/28), Ηνωμένο Βασίλειο, 6.2.1998.
 187. Γνώμη σχετικά με την αφερεγγυότητα συμμετεχόντων στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/1997/11), Κάτω Χώρες, 11.11.1997.
 188. Γνώμη σχετικά με το συμψηφισμό στις συναλλαγές επί τίτλων και στις πράξεις συναλλάγματος (CON/1997/6), Φινλανδία, 30.4.1997.
 189. Γνώμη σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα συστήματα εκκαθάρισης τίτλων (CON/1997/5), Βέλγιο, 17.6.1997.
 190. Γνώμη σχετικά με την παροχή ασφαλειών (CON/1996/15), Σουηδία, 20.11.1996.
 191. Γνώμη σχετικά με την οδηγία για το αμετάκλητο του διακανονισμού και τη σύσταση ασφαλειών (CON/1996/9), EE  C 156 της 21.5.1998, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
 192. Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Ιρλανδία, 28.5.1996.
 193. Γνώμη σχετικά με τις πράξεις συμψηφισμού και διακανονισμού (CON/1995/18), Σουηδία, 30.1.1996.
 194. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Βέλγιο, 30.8.1995.
 195. Γνώμη σχετικά με τους κανονισμούς για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την αφερεγγυότητα (χρηματαγορά) (CON/1995/10), Ηνωμένο Βασίλειο, 21.7.1995.
 196. Γνώμη σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης (CON/1995/3), 20.3.1995.Πρόσθετες πληροφορίες