Relaterede ECB-udtalelser

 1. Udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer (CON/2019/45), Bulgarien, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Udtalelse om sikkerheden for net- og informationssystemer (CON/2019/38), Spanien, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Udtalelse om net- og informationssikkerhed (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Udtalelse om udpegning af væsentlige tjenester og operatører af væsentlige tjenester med henblik på sikkerhed i net- og informationssystemer (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Udtalelse om revisionen af finsk lovgivning vedrørende beredskabspligten, som finder anvendelse på den finansielle sektor (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Udtalelse om kritiske infrastrukturer, internetsikkerhed og dækkede obligationer (CON/2018/39), Slovakiet, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Udtalelse om et forslag til forordning om ændring af gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (CON/2018/38), EUT C 382 af 23.10.2018, s. 7.Læs mere
 8. Udtalelse om visse finansretlige bestemmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
 9. Udtalelse om oprettelsen af rammer for sikkerheden af generelle net- og informationssystemer (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 10. Udtalelse om identificeringen af og tilsynet med kritiske infrastrukturer med henblik på informationsteknologisk sikkerhed (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Udtalelse om sikkerheden og beskyttelsen af kritiske infrastructurer (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Udtalelse om revision af EU's ramme for krisestyring (CON/2017/47), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 17.Læs mere
 13. Udtalelse om ændringer til EU's ramme for kapitalkrav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2017/46), EUT C 34 af 31.1.2018, s. 5.Læs mere
 14. ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), EUT C 372 af 1.11.2017, s. 6.Læs mere
 15. Udtalelse om interbankclearing og -afvikling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 17. Udtalelse om loven om betalingstjenester, tjenester vedrørende udstedelse af elektroniske penge og betalingssystemer (CON/2017/15), Slovenien, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Udtalelse om indkredsning af kritisk infrastruktur med henblik på IT-sikkerhed (CON/2017/10), Tyskland, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Udtalelse om de oplysninger og data, som betalingssystemer, betalingsordninger, værdipapircentraler og clearing- og afviklingssystemer skal tilvejebringe (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Udtalelse om et udkast til en belgisk lov om overvågning af betalingstransaktionsprocessorer (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
 21. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (CON/2016/49), 12.10.2016.Læs mere
 22. Udtalelse om ændringer til loven om dematerialiserede værdipapirer (CON/2016/46), Slovenien, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Udtalelse om overvågning af betalingsordninger (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Udtalelse om udelukkelsen af modregningsret med hensyn til gældsfordringer mobiliseret som sikkerhed i en centralbank i ESCB (CON/2016/37), Frankrig, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Udtalelse om obligatoriske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer  (CON/2016/13), Rumænien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Udtalelse om et lovforslag om markedet for finansielle instrumenter (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Udtalelse om offentliggørelse af dokumenter og om anvendelse af pensionsreserver (CON/2014/91), Østrig, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Udtalelse om registrerede værdipapirer (CON/2014/81), Slovenien, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (CON/2014/58), EUT C 352 af 7.10.2014, s. 4.Læs mere
 30. Udtalelse om godkendelse af betalingssystemer (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 31. Udtalelse om overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2014/33), Litauen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Udtalelse om operationer vedrørende statspapirer (CON/2014/26), Rumænien, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Udtalelse om finansielt tilsyn, makroprudentielt tilsyn og overvågning af betalingssystemer (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Udtalelse om overvågningen af kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro (CON/2014/20), Rumænien, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Udtalelse om status for og tilsyn med kreditinstitutter (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
 36. Udtalelse om konti til dematerialiserede værdipapirer, der er denomineret i udenlandsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
 37. Udtalelse om indberetning af data, som er nødvendige for fastlæggelsen af pengepolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (CON/2014/10), EUT C 193 af 5.2.2014, s. 2.Læs mere
 39. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF  (CON/2014/9), 5.2.2014.Læs mere
 40. Udtalelse om et forslag til en forordning om udsættelse af datoen for omstillingen til SEPA (CON/2014/3), EUT C 80 af 19.3.2014, s. 1.Læs mere
 41. Udtalelse om betalingsmidler og betalingssystemer (CON/2013/84), Frankrig, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Udtalelse om prudentielt tilsyn med kreditinstitutter og om makroprudentielt tilsyn (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger og indskydergarantifonden (CON/2013/80), Rumænien, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til at oprette og anvende betalingskonti med basale funktioner (CON/2013/77), EUT C 51 af 22.2.2014, s. 3.Læs mere
 45. Udtalelse om brug af sikkerhedsretten i forbindelse med sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank (CON/2013/60), Danmark, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 46. Udtalelse om OTC-derivater, centrale modparter og værdipapircentraler (CON/2013/59), Belgien, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 47. Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks nye tilsynsopgaver  (CON/2013/40), Ungarn, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Udtalelse om den ændrede beregning af det årlige finansielle stabilitetsbidrag (CON/2013/13), Belgien, 18.2.2013.
 49. Udtalelse om kreditoverførsler og direkte debiteringer (CON/2013/7), Italien, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Udtalelse om en række forslag til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen til vedtagelse ved hjælp af Kommissionens delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre  (CON/2012/95), EUT C 60 af 1.3.2013, s. 1.
 51. Udtalelse om konsoliderede retlige rammer for betalingstjenester (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Udtalelse om et forslag til en forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CON/2012/62), EUT C 310 af 13.10.2012, s. 12.
 53. Udtalelse om indførelsen af retlige rammer for driften af centrale modparter  (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Udtalelse om tilsyn med detailbetalingstjenester og -systemer  (CON/2012/38), Italien, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Udtalelse om begrænsning af adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/37), Danmark, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 56. Udtalelse om begræsninger i adgangen til frigørelse ved kontantbetaling (CON/2012/36), Litauen, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Udtalelse om begrænsning af adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/33), Spanien, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Udtalelse om belgiske dækkede obligationer og om foranstaltninger, der skal lette anvendelsen af fordringer som sikkerhed (CON/2012/28), Belgien, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Udtalelse om systemet til overvågning af transaktioner med dematerialiserede værdipapirer (CON/2012/8), Grækenland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Udtalelse om dematerialiserede værdipapirer (CON/2012/3), Luxembourg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Udtalelse om lovgivningen om værdipapirmarkeder (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Udtalelse om indførelsen af samlekonti i de retlige rammer for clearing- og afviklingssystemer (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Udtalelse om ændringer af lovrammen for betalingssystemer samt clearing- og afviklingssystemer (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Udtalelse om harmonisering af lovgivningen i forbindelse med TARGET2-Securities and Banka Slovenije’s beføjelser til at pålægge sanktioner med hensyn til investeringstjenester (CON/2011/55), Slovenien, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Udtalelse om kapital- og ledelsesstrukturen i værdipapircentralen (CON/2011/50), Bulgarien, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Udtalelse om Národná banka Slovenska’s opgaver vedrørende finansielt tilsyn og forbrugerkredit (CON/2011/49), Slovakiet, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Udtalelse om forskellige ændringer af lov om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 68. Udtalelse om ændringer af lovgivningen om endelig afregning og ordninger om finansiel sikkerhed (CON/2011/41), Belgien, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 69. Udtalelse om ændringer af reglerne om registret over finansielle aktiver (CON/2011/40), Slovenien, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Udtalelse om proceduren til håndtering af afviklingsricisi i nettoafviklingssystemer (CON/2011/35), Rumænien, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Udtalelse om et forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro  (CON/2011/32), EUT C 155 af 25.5.2011, s. 1.Læs mere
 72. Udtalelse om lovgivning vedrørende dækkede obligationer (CON/2011/27), Cypern, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Udtalelse om ændring af lovgivningen om endelig afvikling og finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2011/26), Rumænien, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Udtalelse om betalingstjenester  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Udtalelse om ændringer til lovgivningen om endelig afregning og aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2011/14), Litauen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Udtalelse om gennemførelsen af principperne om udvikling af finansielle tilsynsstrukturer (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 77. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (CON/2011/1), EUT C 57 af 23.2.2011, s. 1.Læs mere
 78. Udtalelse om ratifikation eller gennemførelse af aftalen om postbetalingstjenester [Udtalelsen er ikke vedtaget på dansk] (CON/2010/85), 1.12.2010.
 79. Udtalelse om begrænsning for kontantbetalinger (CON/2010/79), Bulgarien, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Udtalelse om det retlige grundlag for kreditinstitutters udstedelse af dækkede obligationer (CON/2010/73), Cypern, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Udtalelse om visse beføjelser for Styrelsesrådet i Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Bulgarien, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Udtalelse om udlevering af oplysninger og andre forpligtelser for Banka Slovenije som leverer af betalingstjenester for kontohavere under offentlige budgetter (CON/2010/55), Slovenien, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Udtalelse om ændring af lov om dækkede obligationer (pantebreve) (CON/2010/47), Tyskland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Udtalelse om genoprettelse af retfærdighed med hensyn til skat og om behandling af skatteunddragelse (CON/2010/36), Grækenland, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Udtalelse om forberedelser til indførelse af euroen (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Udtalelse om den særlige administrative procedure, som indledes af Banca Naţională a României over for nødlidende kreditinstitutter (CON/2010/12), Rumænien, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Udtalelse om hjælpeforanstaltninger gældende for virksomheder i banksektoren og den finansielle sektor og om statutterne for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgien, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 88. Udtalelse om forlængelse af den østriske stats garantier for interbank-markedet (CON/2009/99), Østrig, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Udtalelse om clearingstjenesteudbyderes forretningsvilkår og driftsmæssige og tekniske krav  (CON/2009/98), Ungarn, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Udtalelse om De Nederlandsche Banks tilsyn med clearing- og afviklingstjenester (CON/2009/84), Nederlandene, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Udtalelse om betalingstjenester (CON/2009/75), Slovakiet, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Udtalelse om betalingstjenester (CON/2009/72), Rumænien, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Udtalelse om ændring af de retlige rammer for clearingaktiviteter (CON/2009/66), Finland, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Udtalelse om ændring af reglerne om værdipapircentralen (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Udtalelse om en udvidelse af Banque Centrale du Luxembourgs overvågningsrolle ved et lovforslag om betalingstjenester, udstedere af elektroniske penge og endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2009/46), Luxembourg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Udtalelse om liberalisering af korrespondentbankydelser for betalinger i den nationale valuta og om relaterede statistiske rapporteringskrav (CON/2009/43), Rumænien, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Udtalelse om Lietuvos bankas tilsyn med betalingsinstitutioner  (CON/2009/40), Litauen, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Udtalelse om betalingstjenester og -systemer (CON/2009/36), Cypern, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer (CON/2009/27), Slovenien, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Udtalelse om betingelser og driftsregler for værdipapircentralen, clearingscentralen og den centrale modpart (CON/2009/9), Ungarn, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Udtalelse om en ny forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet (CON/2009/1), EUT C 21 af 28.1.2009, s. 1.Læs mere
 102. Udtalelse om ændring af loven om betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2008/87), Spanien, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Udtalelse om modernisering af grundlaget for finansielle instrumenter (CON/2008/85), Frankrig, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Udtalelse om tilpasning af statutterne for Magyar Nemzeti Bank til fællesskabslovgivningen (CON/2008/83), Ungarn, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Udtalelse om opgaven for Българска народна банка (Bulgarian National Bank) i forbindelse med betalingsinstitutioner og -systemoperatører og overvågning af betalings- og afviklingssystemer  (CON/2008/78), Bulgarien, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Udtalelse om oprettelse af et register over finansielle institutioner under adminstration af Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Bulgarien, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Udtalelse om adminstration af udstederoplysninger i forbindelse med dematerialisering af værdipapirer (CON/2008/64), Belgien, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 108. Udtalelse om statsgaranti for kredit ydet af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique i forbindelse med dens støtte til finansiel stabilitet (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
 109. Udtalelse om finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
 110. Udtalelse om ændring af direktiv om endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer og af direktiv om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og fordringer (CON/2008/37), EUT C 216 af 23.8.2008, s. 1.Læs mere
 111. Udtalelse om dispensation fra aktieselskabsloven med hensyn til visse transaktioner foretaget af kreditinstitutter (CON/2008/24), Grækenland, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Udtalelse om Narodowy Bank Polski’s opgaver mht værdipapirclearing og -afvikling og værdipapircentralsystem  (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Udtalelse om det retlige grundlag vedrørende betalingssystemer med henblik på at sikre dets overensstemmelse med traktaten og at fremme en smidig overgang af det nationale betalingssystem til TARGET2  (CON/2008/18), Slovakiet, 25.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Udtalelse om ændring af lov om check og veksler og egenveksler (CON/2008/7), Rumænien, 11.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Udtalelse om Banca Naţională a României's overvågning af betalingssystemer, værdipapirafviklingssystemer og betalingsinstrumenter (CON/2007/27), Rumænien, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Udtalelse om ændring af lovgivningen om betalings- og afviklingssystemer som led i forberedelsen af TARGET2 (CON/2007/25), Spanien, 23.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Udtalelse om ændring af loven om betalingstransaktioner med hensyn til adgang til data fra transaktionskontoregistret  (CON/2007/18), Slovenien, 20.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Udtalelse om tilsyn med kreditinstitutter og finansielle institutter og om godkendt sikkerhed vedrørende pengepolitiske operationer (CON/2007/15), Grækenland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Udtalelse om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den mod forstyrrelse og ødelæggelse (CON/2007/11), EUT C 116 af 26.5.2007, s. 1.Læs mere
 120. Udtalelse om ændring af lov om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask med hensyn til sanktions- og tilsynsforanstaltninger og deres anvendelse på nationale centralbanker (CON/2007/10), Ungarn, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2006/56), Luxembourg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Udtalelse om tilsyn med operatører af clearing- og afviklingssystemer (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Udtalelse om Latvijas Banka’s afviklingssystem for værdipapirer (CON/2006/52), Letland, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Udtalelse om betalingstransaktioner og betalingstjenester og elektroniske betalingsinstrumenter (CON/2006/46), Ungarn, 30.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Udtalelse om udvidelse af listen over direkte deltagere i værdipapirafviklingssystemer (CON/2006/34), Belgien, 5.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Udtalelse om ændring af loven om finansiel sikkerhedshedsstillelse (CON/2006/24), Slovenien, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Udtalelse om betalingstjenester i det indre marked (CON/2006/21), EUT C 109 af 9.5.2006, s. 10.Læs mere
 128. Udtalelse om indførelse af lovgrundlag for Lietuvos bankas' deltagelse i korrespondentcentralbankmodellen (CON/2006/16), Litauen, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Udtalelse om integration af tilsynet med banker, kapitalmarkeder, forsikring og pensionskasser (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Udtalelse om ændringer af grundlaget for den retlige regulering af værdipapircentralen (CON/2006/9), Cypern, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Udtalelse om de almindelige forretningsbetingelser og de interne regler for clearingscentraler for kreditinstitutter (CON/2006/7), Ungarn, 20.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Udtalelse om udvidelse af anvendelsesområdet for lovgivningen om endelighed i betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2006/5), Litauen, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Udtalelse om almindelige vilkår og driftsregler for selskaber, som udøver værdipapirclearingvirksomhed (CON/2006/1), Ungarn, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Udtalelse om oplysninger om indbetaler i forbindelse med pengeoverførsler  (CON/2005/56), EUT C 336 af 31.12.2005, s. 109.Læs mere
 135. Udtalelse om krav til clearing af materiel, teknisk samt driftskontinuitets- og sikkerhedsmæssig art  (CON/2005/42), Ungarn, 1.11.2005.
 136. Udtalelse om overvågning af betalingssystemer for små betalinger (CON/2005/41), Italien, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Udtalelse om gennemførelse af nærmere regler om overdragelse af ejendomsret over finansielle instrumenter (CON/2005/40), Frankrig, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Udtalelse om ændringer af gennemførelsesloven vedrørende direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet)  (CON/2005/28), Cypern, 10.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Udtalelse om omorganisering af tilsynet med det finansielle marked og om overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2005/24), Den Tjekkiske Republik, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Udtalelse om Haag-konventionen om værdipapirer, der opbevares af en mellemmand (CON/2005/7), EUT C 81 af 2.4.2005, s. 10.Læs mere
 141. Udtalelse om en ny ledelsesstruktur for clearingsystemet vedrørende detailbetalinger (CON/2004/39), Spanien, 23.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Udtalelse om indførelse af tilladelse for udstedere af elektroniske penge (CON/2004/37), Den Tjekkiske Republik, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Udtalelse om regulering af udstedere af elektroniske penge  (CON/2004/25), Estland, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Udtalelse om overførsel af ejendomsretten til finansielle instrumenter (CON/2004/22), Frankrig, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Udtalelse om foranstaltninger, der berører Suomen Pankkis finansielle position og bestemmelser vedrørende Suomen Pankkis beføjelse til at udstede normer (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Udtalelse om ændring af loven til forhindring af brug af det finansielle system til hvidvaskning af penge samt af andre love (CON/2003/25), Belgien, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Udtalelse om ændring af loven om Suomen Pankki og andre love (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Udtalelse om ændring af lov om Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Sverige, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Udtalelse om betalingssystemer, infrastrukturer for betalingssystemer og betalingsinstrumenter (CON/2003/14), Italien, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Udtalelse om reform af loven om bank- og finansvirksomhed (CON/2003/10), Sverige, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Udtalelse om loven om valuta 2003 og ændring til loven om grænseoverskridende pengeoverførsler. (CON/2003/8), Østrig, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Udtalelse om kongelig anordning om handel uden om børssystemet med statsobligationer (linear bonds), strips og skatkammerbeviser (CON/2003/7), Belgien, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Udtalelse om erstatning af loven om finansiel virksomhed og ændring af loven om realkreditlån og realkreditobligationer (CON/2003/2), Danmark, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 154. Udtalelse om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. (CON/2002/24), Belgien, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Udtalelse om gennemførelse af FATFs særlige anbefalinger vedrørende hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. (CON/2002/19), Østrig, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Udtalelse om ændring af lov om værdipapirhandel med hensyn til sikkerhedsstillelse, tydeliggørelse af kompetencefordeling vedrørende fondsbørser, databeskyttelse samt insiderhandel (CON/2002/8), Danmark, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 157. Udtalelse om ændring af lov om hvidvaskning af penge, i indsats mod finansiering af terrorisme (CON/2002/4), Danmark, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 158. Udtalelse om ændring af lov om kreditinstitutter, så den omfatter elektroniske penge. (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro (CON/2001/34), EFT C 308 af 1.11.2001, s. 17.Læs mere
 160. Udtalelse om lovdekret vedrørende hasteforanstaltninger i forbindelse med indførelse og beskyttelse af euroen  (CON/2001/22), Italien, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Udtalelse om ændringer af flere love vedrørende det spanske finansielle marked (CON/2001/12), Spanien, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Udtalelse om visse bestemmelser i lovforslag om overgangen til euro (beløb) 2001 (CON/2001/5), Irland, 20.4.2001.
 163. Udtalelse om ændring af retsakt inden for betalingssystemområdet (CON/2001/2), Frankrig, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Udtalelse om lov om værdipapirhandel (CON/2000/24), Danmark, 1.11.2000.Læs mere
 165. Udtalelse om lov om overdragelse af værdipapirer og andre finansielle instrumenter og overførelse af adkomst gennem sikkerhedsstillelse(hvorved en række andre love ændres og færdiggøres) (CON/2000/18), Luxembourg, 9.10.2000.
 166. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (CON/2000/10), EFT C 103 af 3.4.2001, s. 8.Læs mere
 167. Udtalelse om centralisering af registreringer i en værdipapircentral  (CON/2000/8), Finland, 5.5.2000.
 168. Udtalelse om lukning af De Nederlandsche Bank den 5. maj 2000 (CON/2000/5), Nederlandene, 24.2.2000.
 169. Udtalelse om gennemførelse af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet) (CON/2000/4), Portugal, 30.3.2000.
 170. Udtalelse om gennemførelse af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (CON/1999/19), Luxembourg, 20.1.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Udtalelse om kontraktlige forpligtelser i den finansielle sektor, der forfalder den 31. december 1999 (CON/1999/17), Luxembourg, 25.11.1999.
 172. Udtalelse om beskyttelse af kreditinstitutter og andre finansielle institutioner mod forpligtelser som følge af lukningen af betalings- og værdipapirafviklingssystemerne den 31. december 1999 (CON/1999/13), Nederlandene, 14.9.1999.
 173. Udtalelse om gennemførelse af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (CON/1999/9), Sverige, 26.8.1999.
 174. Udtalelse om gennemførelse af direktiv 97/5/EF om grænseoverskridende pengeoverførsler og af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet)  (CON/1999/7), Østrig, 23.7.1999.
 175. Udtalelse om gennemførelse af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet) (CON/1999/1), Spanien, 26.5.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Udtalelse om Rådet for Finansielle Markeder (CON/1998/52), Frankrig, 18.11.1998.
 177. Udtalelse om clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
 178. Udtalelse om registrering af finansielle instrumenter (CON/1998/26), Sverige, 10.6.1998.
 179. Udtalelse om sikkerhedsstillelse i form af margin i forbindelse med clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner (CON/1998/20), Danmark, 22.6.1998.Læs mere
 180. Da ECB blev oprettet den 1. juni 1998, overtog den EMI’s rådgivende funktioner.
 181. Udtalelse om udstedelse af og at sedler og mønter sættes i omløb i de oversøiske territorier Mayotte og St. Pierre og Miquelon, og beskyttelse af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/1998/9), Frankrig, 19.2.1998.
 182. Udtalelse om kodificeret finanslov (CON/1998/3), Italien, 26.2.1998.
 183. Udtalelse om clearing og afvikling af værdipapiroverførsler (CON/1997/29), Finland, 3.12.1997.
 184. Udtalelse om definitionen af pengemarkedskontrakt (CON/1997/28), Det Forenede Kongerige, 6.2.1998.
 185. Udtalelse om insolvens hos deltagerne i betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/1997/11), Nederlandene, 11.11.1997.
 186. Udtalelse om netting af værdipapirer og valutatransaktioner (CON/1997/6), Finland, 30.4.1997.
 187. Udtalelse om finansielle instrumenter og værdipapirafviklingssystemer (CON/1997/5), Belgien, 17.6.1997.
 188. Udtalelse om sikkerhedsstillelse (CON/1996/15), Sverige, 20.11.1996.
 189. Udtalelse om direktivet om endelig afregning og sikkerhedsstillelse (CON/1996/9), EFT C 156 af 21.5.1998, s. 17.Læs mere
 190. Udtalelse om statutten for Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irland, 28.5.1996.
 191. Udtalelse om clearing- og afviklingsoperationer (CON/1995/18), Sverige, 30.1.1996.
 192. Udtalelse om statutten for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgien, 30.8.1995.
 193. Udtalelse om Selskabsloven og forordninger om finansielle markeder og insolvens (pengemarked) (CON/1995/10), Det Forenede Kongerige, 21.7.1995.
 194. Udtalelse om grænseoverskridende betalinger (CON/1995/3), 20.3.1995.Læs mere