Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k dozoru nad platebními systémy a provozovateli platebních systémů (CON/2020/9), Kypr, 19. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize ústředních protistran (CON/2020/3), Německo, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k platebním službám a platebním systémům (CON/2019/45), Bulharsko, 17. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2019/38), Španělsko, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů  (CON/2019/17), Kypr, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k určení základních služeb a provozovatelů základních služeb pro účely bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k revizi finského zákona o požadavcích na připravenost platných ve finančním sektoru (CON/2018/46), Finsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko ke kritické infrastruktuře, kybernetické bezpečnosti a krytým dluhopisům (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k návrhu nařízení o některých poplatcích za přeshraniční platby v Unii a poplatcích za konverzi měny (CON/2018/38), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 7.Dodatečné informace
 10. Stanovisko k různým ustanovením finančního práva  (CON/2018/29), Belgie, 8. 6. 2018.
 11. Stanovisko k zavedení rámce pro bezpečnost sítí a informačních systémů veřejného zájmu (CON/2018/27), Belgie, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Stanovisko k určení kritické infrastruktury a dohledu nad ní pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2018/22), Estonsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k bezpečnosti a ochraně kritických infrastruktur (CON/2018/15), Belgie, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Stanovisko k úpravám rámce Unie pro řízení krizí (CON/2017/47), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatečné informace
 15. Stanovisko ke změnám unijního rámce kapitálových požadavků pro úvěrové instituce a investiční podniky (CON/2017/46), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatečné informace
 16. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), Úř. věst. C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatečné informace
 17. Stanovisko k mezibankovnímu clearingu a zúčtování v Polsku (CON/2017/37), Polsko, 20. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
 19. Stanovisko k zákonu o platebních službách, službách vydávání elektronických peněz a platebních systémech (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k určování kritických infrastruktur pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2017/10), Německo, 6. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k poskytování informací a údajů platebními systémy, platebními schématy, depozitáři cenných papírů a zúčtovacími a vypořádacími systémy  (CON/2017/5), Polsko, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dozoru nad zpracovateli platebních transakcí (CON/2016/61), Belgie, 28. 12. 2016.
 23. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatečné informace
 24. Stanovisko ke změnám zákona o zaknihovaných cenných papírech (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k dozoru nad platebními schématy (CON/2016/38), Polsko, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k vyloučení práv na započtení pohledávek, které jsou u centrální banky Evropského systému centrálních bank mobilizovány jako zajištění (CON/2016/37), Francie, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k závazným požadavkům na úhrady a inkasa (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k návrhu zákona o trhu finančních nástrojů (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko ke zveřejňování dokumentů a k použití rezervy na důchody (CON/2014/91), Rakousko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k zaknihovaným cenným papírům (CON/2014/81), Slovinsko, 13. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (CON/2014/58), Úř. věst. C 352, 7. 10. 2014, s. 4.Dodatečné informace
 32. Stanovisko k povolení provozování platebních systémů (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
 33. Stanovisko k dozoru nad platebními systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k operacím se státními cennými papíry (CON/2014/26), Rumunsko, 14. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Stanovisko k dohledu nad finančním trhem, k makroobezřetnostnímu dohledu a k dozoru nad platebními systémy (CON/2014/21), Estonsko, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k dozoru nad úhradami a inkasy v eurech (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko k postavení úvěrových institucí a k dohledu nad nimi (CON/2014/17), Belgie, 14. 2. 2014.
 38. Stanovisko k účtům zaknihovaných cenných papírů v cizí měně (CON/2014/13), Belgie, 12. 2. 2014.
 39. Stanovisko k předávání údajů nezbytných pro stanovení měnové politiky (CON/2014/11), Polsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách  (CON/2014/10), Úř. věst. C 193, 5. 2. 2014, s. 2.Dodatečné informace
 41. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES (CON/2014/9), 5. 2. 2014.Dodatečné informace
 42. Stanovisko k návrhu nařízení o odložení data přechodu na systém SEPA  (CON/2014/3), Úř. věst. C 80, 19. 3. 2014, s. 1.Dodatečné informace
 43. Stanovisko k platebním prostředkům a platebním systémům (CON/2013/84), Francie, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Stanovisko k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a k makroobezřetnostnímu dohledu (CON/2013/82), Finsko, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko ke stabilizačním opatřením a k fondu pojištění vkladů (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (CON/2013/77), Úř. věst. C 51, 22. 2. 2014, s. 3.Dodatečné informace
 47. Stanovisko k poskytování zajištění ve prospěch Danmarks Nationalbank pomocí automatického zajištění (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k OTC derivátům, ústředním protistranám a registrům obchodních údajů  (CON/2013/59), Belgie, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 49. Stanovisko k novým úkolům Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohledu  (CON/2013/40), Maďarsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k úpravě výpočtu ročního příspěvku na finanční stabilitu  (CON/2013/13), Belgie, 18. 2. 2013.
 51. Stanovisko k úhradám a inkasním transakcím (CON/2013/7), Itálie, 30. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Stanovisko k několika návrhům regulačních a prováděcích technických norem, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předložil Komisi a které mají být přijaty ve formě nařízení Komise v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení Komise, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  (CON/2012/95), Úř. věst. C 60, 1. 3. 2013, s. 1.
 53. Stanovisko ke konsolidovanému právnímu rámci pro platební služby  (CON/2012/72), Polsko, 21. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k návrhu nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (CON/2012/62), Úř. věst. C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
 55. Stanovisko k zavedení právního rámce pro fungování ústředních protistran (CON/2012/41), Polsko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Stanovisko k dohledu nad maloobchodními platebními službami a systémy (CON/2012/38), Itálie, 21. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/37), Dánsko, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko k omezením týkajícím se vyrovnávání peněžních závazků v hotovosti (CON/2012/36), Litva, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/33), Španělsko, 8. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k belgickým krytým dluhopisům a k opatřením, které usnadní mobilizaci úvěrových pohledávek (CON/2012/28), Belgie, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 61. Stanovisko k systému sledování transakcí se zaknihovanými cennými papíry (CON/2012/8), Řecko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k zaknihovaným cenným papírům (CON/2012/3), Lucembursko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k právním předpisům o trzích s cennými papíry (CON/2011/101), Finsko, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Stanovisko k začlenění souhrnných účtů do právního rámce pro systémy zúčtování a vypořádání (CON/2011/63), Polsko, 17. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Stanovisko ke změnám právního rámce pro platební systémy a systémy zúčtování a vypořádání (CON/2011/62), Polsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k harmonizaci právních předpisů, které se týkají TARGET2-Securities, a k sankčním pravomocem Banka Slovenije v oblasti investičních služeb  (CON/2011/55), Slovinsko, 30. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko ke kapitálové a řídící struktuře centrálního depozitáře (CON/2011/50), Bulharsko, 20. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska, pokud jde o finanční dohled a spotřebitelské úvěry (CON/2011/49), Slovensko, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko k některým změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 70. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a dohod o finančním zajištění  (CON/2011/41), Belgie, 29. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Stanovisko ke změnám pravidel týkajících se registru finančních aktiv (CON/2011/40), Slovinsko, 27. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Stanovisko týkající se postupů řízení rizik při zúčtování v systémech čistého vypořádání (CON/2011/35), Rumunsko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech  (CON/2011/32), Úř. věst. C 155, 25. 5. 2011, s. 1.Dodatečné informace
 74. Stanovisko k právní úpravě týkající se krytých dluhopisů (CON/2011/27), Kypr, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a finančního zajištění (CON/2011/26), Rumunsko, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k platebním službám  (CON/2011/23), Polsko, 15. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a finančního zajištění (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Stanovisko k realizaci zásad rozvoje struktur finančního dohledu v Belgii  (CON/2011/5), Belgie, 28. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 79. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  (CON/2011/1), Úř. věst. C 57, 23. 2. 2011, s. 1.Dodatečné informace
 80. Stanovisko k ratifikaci či provedení Ujednání o poštovních peněžních službách (CON/2010/85), 1. 12. 2010.
 81. Stanovisko k omezení hotovostních plateb (CON/2010/79), Bulharsko, 10. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Stanovisko k právnímu rámci, který úvěrovým institucím umožní vydávat kryté dluhopisy  (CON/2010/73), Kypr, 14. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k některým pravomocím Řídící rady Българска народна банка (Bulharské národní banky) (CON/2010/61), Bulharsko, 3. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Stanovisko k poskytování informací a jiným povinnostem Banka Slovenije jako poskytovatele platebních služeb pro veřejnoprávní subjekty financované z veřejných rozpočtů  (CON/2010/55), Slovinsko, 9. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko ke změnám zákona o krytých dluhopisech (CON/2010/47), Německo, 14. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Stanovisko k návrhu zákona o obnovení spravedlnosti při zdaňování a o řešení daňových úniků  (CON/2010/36), Řecko, 30. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k přípravám na zavedení eura (CON/2010/16), Estonsko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Stanovisko k režimu zvláštní správy, který Banca Naţională a României zavádí v případě úvěrových institucí v potížích  (CON/2010/12), Rumunsko, 27. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Stanovisko k opatřením na podporu hospodářské obnovy, která se vztahují na bankovní a finanční sektor, k dohledu nad finančním sektorem a finančními službami a ke statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgie, 11. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 90. Stanovisko k prodloužení období pro vydávání státních záruk ve prospěch mezibankovního trhu v Rakousku (CON/2009/99), Rakousko, 10. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Stanovisko k všeobecným podmínkám a provozním a technickým požadavkům poskytovatelů zúčtovacích služeb, které se týkají platebního systému v Maďarsku (CON/2009/98), Maďarsko, 7. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Stanovisko k dohledu De Nederlandsche Bank nad poskytováním zúčtovacích a vypořádacích služeb  (CON/2009/84), Nizozemsko, 26. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Stanovisko k platebním službám  (CON/2009/75), Slovensko, 29. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Stanovisko k platebním službám (CON/2009/72), Rumunsko, 15. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Stanovisko ke změnám právního rámce pro clearingové operace  (CON/2009/66), Finsko, 7. 8. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Stanovisko ke změnám právní úpravy centrálního depozitáře (CON/2009/55), Polsko, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Stanovisko k rozšíření působnosti Banque Centrale du Luxembourg v oblasti dohledu v souvislosti s návrhem zákona o platebních službách, institucích elektronických peněz a neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2009/46), Lucembursko, 14. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Stanovisko k liberalizaci korespondenčních bankovních služeb, pokud jde o platby v národní měně, a k souvisejícím požadavkům na statistické vykazování  (CON/2009/43), Rumunsko, 5. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Stanovisko k dohledu Lietuvos bankas nad platebními institucemi (CON/2009/40), Litva, 24. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Stanovisko k platebním službám a systémům (CON/2009/36), Kypr, 16. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Stanovisko k platebním službám a systémům (CON/2009/27), Slovinsko, 24. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Stanovisko k podmínkám a provozním pravidlům centrálního depozitáře cenných papírů, clearingové instituce a centrální protistrany (CON/2009/9), Maďarsko, 4. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Stanovisko k novému nařízení o přeshraničních platbách ve Společenství (CON/2009/1), Úř. věst. C 21, 28. 1. 2009, s. 1.Dodatečné informace
 104. Stanovisko ke změnám zákona o platebních systémech a systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2008/87), Španělsko, 12. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko k modernizaci právního rámce pro finanční nástroje (CON/2008/85), Francie, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Stanovisko k zajišťování souladu statutu Magyar Nemzeti Bank s právem Společenství  (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Stanovisko k úloze Българска народна банка (Bulharská národní banka) ve vztahu k platebním institucím a provozovatelům platebního systému a k dohledu nad platebními a vypořádacími systémy (CON/2008/78), Bulharsko, 26. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko ke zřízení rejstříku finančních institucí, který vede Българска народна банка (the Bulgarian National Bank)  (CON/2008/71), Bulharsko, 18. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Stanovisko ke správě informací o emitentech v souvislosti s dematerializací jimi vydaných cenných papírů (CON/2008/64), Belgie, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Stanovisko ke státní záruce za úvěr poskytnutý ze strany Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v souvislosti s jejím příspěvkem k finanční stabilitě (CON/2008/46), Belgie, 8. 10. 2008.
 111. Stanovisko k finanční podpoře úvěrových institucí (CON/2008/44), Irsko, 3. 10. 2008.
 112. Stanovisko ke změně směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky (CON/2008/37), Úř. věst. C 216, 23. 8. 2008, s. 1.Dodatečné informace
 113. Stanovisko k výjimce z práva obchodních společností, pokud jde o určité transakce úvěrových institucí (CON/2008/24), Řecko, 4. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Stanovisko k úloze Narodowy Bank Polski, pokud jde o zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry a systém centrální evidence cenných papírů  (CON/2008/20), Polsko, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Stanovisko k právní úpravě platebního styku s cílem zajistit soulad se Smlouvou a usnadnit hladký přechod vnitrostátního platebního systému na TARGET2  (CON/2008/18), Slovensko, 25. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko ke změnám zákonné úpravy šeků a směnek (CON/2008/7), Rumunsko, 11. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k dohledu nad platebními systémy, systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a platebními nástroji ze strany Banca Naţională a României  (CON/2007/27), Rumunsko, 21. 9. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Stanovisko ke změnám právní úpravy platebních systémů a systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci příprav na TARGET2 (CON/2007/25), Španělsko, 23. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Stanovisko ke změnám zákona o platebních transakcích, pokud jde o přístup k údajům z rejstříku transakčních účtů  (CON/2007/18), Slovinsko, 20. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko k dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi a ke způsobilému zajištění pro operace měnové politiky (CON/2007/15), Řecko, 15. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Stanovisko k určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu před narušením a zničením (CON/2007/11), Úř. věst. C 116, 26. 5. 2007, s. 1.Dodatečné informace
 122. Stanovisko ke změnám zákona o předcházení a boji proti praní peněz, pokud jde o úpravu sankcí a dohledu a rozsah, v jakém se tato úprava vztahuje na národní centrální banku  (CON/2007/10), Maďarsko, 16. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2006/56), Lucembursko, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Stanovisko k dohledu nad subjekty, které působí v oblasti zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2006/53), Polsko, 16. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k vypořádacímu systému Latvijas Banka  (CON/2006/52), Lotyšsko, 14. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Stanovisko k návrhům maďarských právních předpisů o platebních transakcích a platebních službách a elektronických platebních prostředcích  (CON/2006/46), Maďarsko, 30. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Stanovisko k rozšíření seznamu přímých účastníků systémů vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2006/34), Belgie, 5. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko ke změnám zákona o finančním zajištění  (CON/2006/24), Slovinsko, 22. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Stanovisko k platebním službám na vnitřním trhu (CON/2006/21), Úř. věst. C 109, 9. 5. 2006, s. 10.Dodatečné informace
 130. Stanovisko k vytvoření právního základu pro přistoupení Lietuvos bankas k modelu korespondentské centrální banky  (CON/2006/16), Litva, 10. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Stanovisko ke sjednocení dohledu nad bankovnictvím, kapitálovými trhy, pojišťovnictvím a penzijními fondy (CON/2006/15), Polsko, 9. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Stanovisko ke změnám právní úpravy centrálního depozitáře a centrální evidence cenných papírů  (CON/2006/9), Kypr, 22. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko ke všeobecným podmínkám a vnitřním předpisům zúčtovacích středisek pro úvěrové instituce (CON/2006/7), Maďarsko, 20. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Stanovisko k rozšíření oblasti působnosti právních předpisů o neodvolatelnosti zúčtování v platebních a vypořádacích systémech  (CON/2006/5), Litva, 16. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k všeobecným podmínkám a provozním pravidlům subjektů, které vykonávají činnosti zúčtovacích center (CON/2006/1), Maďarsko, 4. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Stanovisko k informacím o plátci podávaným v souvislosti s převody finančních prostředků  (CON/2005/56), Úř. věst. C 336, 31. 12. 2005, s. 109.Dodatečné informace
 137. Stanovisko k materiálním, technickým a bezpečnostním požadavkům a požadavkům na zapezpečení nepřetržitého provozu pro zúčtovací transakce  (CON/2005/42), Maďarsko, 1. 11. 2005.
 138. Stanovisko k dohledu nad fungováním platebních systémů pro malé platby  (CON/2005/41), Itálie, 1. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Stanovisko k provádění pravidel o převodu vlastnického práva k finančním nástrojům (CON/2005/40), Francie, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Stanovisko ke změnám zákona, kterým se provádí směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/2005/28), Kypr, 10. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Stanovisko k reorganizaci dozoru nad finančním trhem a k dohledu nad platebními a vypořádacími systémy (CON/2005/24), Česká republika, 15. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 142. Stanovisko k Haagské úmluvě týkající se cenných papírů držených zprostředkovatelem (CON/2005/7), Úř. věst. C 81, 2. 4. 2005, s. 10.
 143. Stanovisko k nové řídící struktuře zúčtovacího systému pro drobné platby  (CON/2004/39), Španělsko, 23. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Stanovisko k zavedení institucí elektronických peněz  (CON/2004/37), Česká republika, 3. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 145. Stanovisko k právní úpravě institucí elektronických peněz  (CON/2004/25), Estonsko, 30. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Stanovisko k převodu vlastnictví finančních nástrojů  (CON/2004/22), Francie, 15. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Stanovisko k opatřením, která mají vliv na finanční pozici Suomen Pankki, a k ustanovením, která se týkají její pravomoci vydávat předpisy (CON/2004/1), Finsko, 20. 1. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Stanovisko ke změně zákona o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz a dalších zákonů (CON/2003/25), Belgie, 25. 11. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko ke změnám statutu Suomen Pankki a souvisejících zákonů (CON/2003/22), Finsko, 15. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank  (CON/2003/15), Švédsko, 8. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Stanovisko k platebním systémům, platební infrastruktuře a platebním nástrojům  (CON/2003/14), Itálie, 7. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Stanovisko k legislativní reformě bankovního a finančního práva  (CON/2003/10), Švédsko, 20. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k devizovému zákonu z roku 2003 a ke změně zákona o přeshraničních převodech  (CON/2003/8), Rakousko, 5. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Stanovisko ke královskému dekretu o mimoburzovním trhu pro lineární dluhopisy, dluhopisy, jejichž jistina a kupón jsou obchodovány odděleně, a státní pokladniční poukázky (CON/2003/7), Belgie, 7. 5. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Stanovisko k nahrazení zákona o finančním podnikání a k zákonu o hypotečních úvěrech a hypotečních zástavních listech  (CON/2003/2), Dánsko, 28. 2. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Stanovisko k předcházení využívání finančního systému k praní peněz (CON/2002/24), Belgie, 30. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Stanovisko k provádění zvláštních doporučení pracovní skupiny pro finanční opatření týkajících se praní peněz a boje proti financování terorismu  (CON/2002/19), Rakousko, 18. 7. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Stanovisko ke změně zákona o obchodování s cennými papíry, která se týká zajištění a vyjasnění určitých pravomocí ve vztahu k burzám cenných papírů, ochraně údajů a obchodování zasvěcených osob  (CON/2002/8), Dánsko, 8. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Stanovisko ke změnám zákona o praní peněz s cílem bojovat proti financování terorismu  (CON/2002/4), Dánsko, 18. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko ke změně zákona o úvěrových institucích s cílem zahrnout oblast elektronických peněz (CON/2002/1), Finsko, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v eurech  (CON/2001/34), Úř. věst. C 308, 1. 11. 2001, s. 17.
 162. Stanovisko k zákonu, kterým se zavádějí nezbytná ustanovení pro zavedení a ochranu eura  (CON/2001/22), Itálie, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Stanovisko ke změnám některých zákonů upravujících finanční trh ve Španělsku  (CON/2001/12), Španělsko, 31. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Stanovisko k určitým ustanovením návrhu zákona o přechodu na euro z roku 2001 (CON/2001/5), Irsko, 20. 4. 2001.
 165. Stanovisko ke změně měnového a finančního zákoníku v oblasti platebních systémů (CON/2001/2), Francie, 11. 4. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Stanovisko k zákonu o obchodování s cennými papíry  (CON/2000/24), Dánsko, 1. 11. 2000.
 167. Stanovisko k zákonu o pohybu cenných papírů a jiných finančních nástrojů a o převodu vlastnického práva jako zajištění (kterým se mění a doplňuje několik dalších zákonů) (CON/2000/18), Lucembursko, 9. 10. 2000.
 168. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o novou klasifikaci vyrovnávacích plateb v rámci swapových dohod a dohod o budoucích úrokových sazbách (forward rate agreements)  (CON/2000/10), Úř. věst. C 103, 3. 4. 2001, s. 8.
 169. Stanovisko k centralizaci evidencí zaknihovaných cenných papírů v rámci centrálního depozitáře cenných papírů (CON/2000/8), Finsko, 5. 5. 2000.
 170. Stanovisko k uzavření De Nederlandsche Bank dne 5. května 2000  (CON/2000/5), Nizozemsko, 24. 2. 2000.
 171. Stanovisko k provádění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování)  (CON/2000/4), Portugalsko, 30. 3. 2000.
 172. Stanovisko k provádění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/1999/19), Lucembursko, 20. 1. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Stanovisko ke smluvním závazkům finančního sektoru splatným k 31. prosinci 1999  (CON/1999/17), Lucembursko, 25. 11. 1999.
 174. Stanovisko k ochraně úvěrových institucí a ostatních finančních institucí před závazky, které vyplývají z uzavření systémů zúčtování plateb a systémů vypořádání obchodů s cennými papíry dne 31. prosince 1999 (CON/1999/13), Nizozemsko, 14. 9. 1999.
 175. Stanovisko k provádění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/1999/9), Švédsko, 26. 8. 1999.
 176. Stanovisko k provádění směrnice 97/5/ES o přeshraničních převodech a směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/1999/7), Rakousko, 23. 7. 1999.
 177. Stanovisko k provádění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/1999/1), Španělsko, 26. 5. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko k Radě pro finanční trhy  (CON/1998/52), Francie, 18. 11. 1998.
 179. Stanovisko k zúčtování a vypořádání transakcí s cennými papíry (CON/1998/49), Finsko, 2. 11. 1998.
 180. Stanovisko k registraci finančních nástrojů  (CON/1998/26), Švédsko, 10. 6. 1998.
 181. Stanovisko k dozajištění v souvislosti se zúčtováním a vypořádáním obchodů s cennými papíry  (CON/1998/20), Dánsko, 22. 6. 1998.
 182. Od svého zřízení dne 1. června 1998 ECB převzala poradní funkce EMI.
 183. Stanovisko k emisi a uvedení peněz do oběhu v zámořských územích Mayotte a Saint Pierre a Miquelon a k ochraně systému zúčtování plateb a systému vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/1998/9), Francie, 19. 2. 1998.
 184. Stanovisko ke kodifikované právní úpravě finančního sektoru (CON/1998/3), Itálie, 26. 2. 1998.
 185. Stanovisko k zúčtování a vypořádání převodů cenných papírů (CON/1997/29), Finsko, 3. 12. 1997.
 186. Stanovisko k definici smlouvy peněžního trhu (CON/1997/28), Spojené království, 6. 2. 1998.
 187. Stanovisko k platební neschopnosti účastníků systému zúčtování plateb a systému vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/1997/11), Nizozemsko, 11. 11. 1997.
 188. Stanovisko k vzájemnému započtení (nettingu) u transakcí s cennými papíry a devizových transakcí (CON/1997/6), Finsko, 30. 4. 1997.
 189. Stanovisko k finančním nástrojům a systémům zúčtování obchodů s cennými papíry (CON/1997/5), Belgie, 17. 6. 1997.
 190. Stanovisko k zajištění (CON/1996/15), Švédsko, 20. 11. 1996.
 191. Stanovisko ke směrnici o neodvolatelnosti zúčtování a zajištění (CON/1996/9), Úř. věst. C 156, 21. 5. 1998, s. 17.
 192. Stanovisko ke statutu Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Irsko, 28. 5. 1996.
 193. Stanovisko k zúčtovacím a vypořádacím operacím (CON/1995/18), Švédsko, 30. 1. 1996.
 194. Stanovisko ke změnám statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgie, 30. 8. 1995.
 195. Stanovisko k předpisům o finančních trzích a platební neschopnosti (peněžní trh) (CON/1995/10), Spojené království, 21. 7. 1995.
 196. Stanovisko k přeshraničním platbám (CON/1995/3), 20. 3. 1995.