Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17..Допълнителна информация
 2. Становище относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
 3. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Допълнителна информация
 4. Становище относно междубанковия клиринг и сетълмент (CON/2017/37), 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), 8.6.2017.
 6. Становище относно Закона за платежните услуги, услугите по издаване на електронни пари и платежните системи (CON/2017/15), 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Становище относно установяването на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2017/10), 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Становище относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент (CON/2017/5), 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), 28.12.2016.
 10. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (CON/2016/49), 12.10.2016.
 11. Становище относно измененията на Закона за безналичните ценни книжа (CON/2016/46), 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Становище относно надзора върху платежните схеми (CON/2016/38), 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Становище относно задължителните изисквания за кредитни преводи и директни дебити (CON/2016/13), Румъния, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Становище относно законопроект за пазара за финансови инструменти (CON/2015/34), 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище относно публикуването на документи и използването на пенсионния резерв (CON/2014/91), 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Становище относно безналични ценни книжа (CON/2014/81), 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (CON/2014/58), OВ C 352, 7.10.2014 г., стр. 4..Допълнителна информация
 19. Становище относно одобряване на платежни системи (CON/2014/53), 10.7.2014.
 20. Становище относно надзора на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2014/33), 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Становище относно операции, свързани с държавни ценни книжа (CON/2014/26), Румъния, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Становище относно финансов надзор, макропруденциален надзор и надзор върху платежни системи (CON/2014/21), 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Становище относно надзора на кредитни преводи и директни дебити в евро (CON/2014/20), Румъния, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Становище относно статута и надзора на кредитни институции (CON/2014/17), 14.2.2014.
 25. Становище относно сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2014/13), 12.2.2014.
 26. Становище относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика (CON/2014/11), 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2014/10), OВ C 193, 5.2.2014 г., стр. 2..Допълнителна информация
 28. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (CON/2014/9), 5.2.2014.Допълнителна информация
 29. Становище относно предложение за регламент относно отлагане на датата за преминаване към ЕЗПЕ (CON/2014/3), OВ C 80, 19.3.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
 30. Становище относно платежни средства и платежни системи (CON/2013/84), 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Становище относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и относно пруденциалния надзор на макроравнище (CON/2013/82), 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Становище относно мерки за стабилизиране и фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/80), Румъния, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (CON/2013/77), OВ C 51, 22.2.2014 г., стр. 3..Допълнителна информация
 34. Становище относно предоставянето на обезпечение на Danmarks Nationalbank чрез автоматично обезпечаване (CON/2013/60), 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Становище относно извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (CON/2013/59), 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 36. Становище относно новите надзорни задачи на Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Становище относно измененото изчисляване на годишната вноска за финансова стабилност (CON/2013/13), 18.2.2013.
 38. Становище относно операции по кредитен превод и директен дебит (CON/2013/7), 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Становище година относно различни проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари на Комисията, за да бъдат приети под формата на делегирани регламенти и регламенти за изпълнение на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции  (CON/2012/95), OВ C 60, 1.3.2013 г., стр. 1..
 40. Становище относно консолидирана правна рамка за платежни услуги (CON/2012/72), 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Становище относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа (CON/2012/62), OВ C 310, 13.10.2012 г., стр. 12..
 42. Становище относно въвеждането на правна рамка за дейността на централни контрагенти (CON/2012/41), 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Становище относно надзор върху услугите и системите за плащания на дребно (CON/2012/38), 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Становище относно ограничения за плащания в брой (CON/2012/37), 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Становище относно ограничения за сетълмент на пари в брой (CON/2012/36), 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Становище относно ограничения за плащания в брой (CON/2012/33), 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Становище относно белгийски обезпечени облигации и относно мерки за улесняване на събиране на вземания по кредити  (CON/2012/28), 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 48. Становище относно системата за наблюдение на транзакции с безналични ценни книжа  (CON/2012/8), 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Становище относно дематериализирани ценни книжа (CON/2012/3), 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Становище относно законодателство за пазарите на ценни книжа (CON/2011/101), 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Становище относно въвеждането на омнибусни сметки в правната рамка на системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/63), 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Становище относно измененията в правната рамка за платежните системи и системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/62), 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Становище относно хармонизирането на законодателството, свързано с TARGET2-Securities и правомощията на Banka Slovenije за санкциониране, отнасящи се до инвестиционни услуги (CON/2011/55), 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Становище относно структурата на капитала и управлението на Централния депозитар (CON/2011/50), България, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 55. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska във връзка с финансовия надзор и потребителския кредит (CON/2011/49), 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Становище относно някои изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), 18.5.2011.
 57. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/41), 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 58. Становище относно измененията в правилата за регистрите на финансовите активи  (CON/2011/40), 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Становище относно процедурата за управление на риска при сетълмент за системи за нетен сетълмент (CON/2011/35), Румъния, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Становище относно предложение за регламент за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро (CON/2011/32), OВ C 155, 25.5.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 61. Становище относно законодателството, свързано с обезпечени облигации (CON/2011/27), 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/26), Румъния, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Становище относно платежните услуги (CON/2011/23), 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/14), 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Становище относно прилагането на принципите за развитието на финансовите надзорни структури в Белгия (CON/2011/5), 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 66. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (CON/2011/1), OВ C 57, 23.2.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 67. Становище относно ратифицирането или прилагането на Споразумението за услугите по пощенските плащания (CON/2010/85), 1.12.2010.
 68. Становище относно ограничаване на плащанията в брой (CON/2010/79), България, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 69. Становище относно законодателна рамка, позволяваща на кредитните институции да емитират обезпечени облигации (CON/2010/73), 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Становище относно някои правомощия на управителния съвет на Българската народна банка (CON/2010/61), България, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 71. Становище относно предоставянето на информация и други задължения на Banka Slovenije като доставчик на платежни услуги за субекти на бюджетна издръжка (CON/2010/55), 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Становище относно изменения на Закона за обезпечените облигации (Pfandbriefe) (CON/2010/47), 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Становище относно проектозакон за възстановяване на справедливостта на данъчното облагане и избягването на данъци (CON/2010/36), 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Становище относно подготовката за въвеждане на еврото (CON/2010/16), 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Становище относно процедурата на специалната администрация, която се стартира от Banca Naţională a României за кредитни институции в затруднение (CON/2010/12), Румъния, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Становище относно мерките за възстановяване, които се прилагат за предприятия от банковия и финансов сектор, относно надзора над финансовия сектор и финансовите услуги и относно устройствения закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 77. Становище относно удължаването на срока на австрийските държавни гаранции за междубанковия пазар (CON/2009/99), 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Становище относно общите условия и оперативните и технически изисквания за доставчиците на клирингови услуги за платежната система в Унгария (CON/2009/98), 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Становище относно извършвания от De Nederlandsche Bank надзор върху услугите за клиринг и сетълмент (CON/2009/84), 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Становище относно платежните услуги  (CON/2009/75), 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Становище относно платежните услуги (CON/2009/72), Румъния, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Становище относно изменение на правната рамка за клиринговите операции (CON/2009/66), 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Становище относно изменения на правилата, уреждащи централния депозитар за ценни книжа (CON/2009/55), 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Становище относно разширяването на надзорната роля на Banque Centrale du Luxembourg посредством законопроект за платежните услуги, институциите за електронни пари и окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2009/46), 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Становище относно либерализирането на услугите за плащания в национална валута на база на кореспондентски отношения и относно свързаните изисквания за статистическа отчетност (CON/2009/43), Румъния, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Становище относно надзора над платежните институции от страна на Lietuvos bankas (CON/2009/40), 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Становище относно платежните услуги и платежните системи (CON/2009/36), 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Становище относно платежните услуги и платежните системи (CON/2009/27), 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Становище относно условията и оперативните правила на централния депозитар за ценни книжа, клиринговата къща и централния контрагент (CON/2009/9), 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Становище относно нов регламент относно трансграничните плащания в рамките на Общността (CON/2009/1), OВ C 21, 28.1.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 91. Становище относно изменения на Закона за платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2008/87), 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Становище относно модернизиране на правната рамка за финансови инструменти (CON/2008/85), 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Становище относно привеждането на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank в съответствие с правото на Общността  (CON/2008/83), 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Становище относно ролята на Българска народна банка по отношение на платежни институции и оператори на платежни системи и надзора над платежни и сетълмент системи (CON/2008/78), България, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 95. Становище относно създаването на регистър за финансови институции, поддържан от Българска народна банка (CON/2008/71), България, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 96. Становище относно управлението на информация за емитентите в контекста на дематериализацията на техни ценни книжа  (CON/2008/64), 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 97. Становище относно държавна гаранция, покриваща кредит, отпуснат от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique в контекста на нейния принос за финансовата стабилност (CON/2008/46), 8.10.2008.
 98. Становище относно мерки за финансова подкрепа за кредитни институции (CON/2008/44), 3.10.2008.
 99. Становище относно изменението на Директивата относно окончателност на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директивата относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (CON/2008/37), OВ C 216, 23.8.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 100. Становище относно освобождаване на изискванията на дружественото право на някои сделки, извършвани от кредитни институции (CON/2008/24), 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Становище относно ролята на Narodowy Bank Polski при клиринга и сетълмента на ценни книжа и централната система за депозиране на ценни книжа (CON/2008/20), 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Становище относно правната уредба на платежните системи, която осигурява съответствие с Договора и улеснява плавната миграция на националната платежна система към TARGET2 (CON/2008/18), 25.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Становище относно измененията в правната уредба на чековете, менителниците и записите на заповед (CON/2008/7), Румъния, 11.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Становище относно надзора, който Banca Naţională a României упражнява върху платежните системи, системите за сетълмент на ценни книжа и платежните инструменти  (CON/2007/27), Румъния, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Становище относно измененията на законодателството за платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа в подготовка за TARGET2 (CON/2007/25), 23.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Становище относно измененията на закона за платежните транзакции във връзка с достъпа до данни от регистъра на сметките  (CON/2007/18), 20.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Становище относно надзора върху кредитни и финансови институции и относно допустимите обезпечения по операциите на паричната политика  (CON/2007/15), 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Становище относно идентифицирането и обозначаването на европейска критична инфраструктура и оценката на необходимостта от подобряване на нейната защита (CON/2007/11), OВ C 116, 26.5.2007 г., стр. 1..
 109. Становище относно измененията на закона за предотвратяване и борба срещу прането на пари, отнасящи се до режима на санкции и надзор, и тяхното приложното поле спрямо националните централни банки (CON/2007/10), 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2006/56), 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Становище относно надзора върху операторите за клиринг и сетълмент (CON/2006/53), 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Становище относно системата за сетълмент на ценни книжа на Latvijas Banka (CON/2006/52), 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Становище относно унгарски законодателен проект, уреждащ платежните транзакции, платежните услуги и електронните платежни инструменти (CON/2006/46), 30.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Становище относно разширяване на списъка на преките участници в системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2006/34), 5.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Становище относно изменениe на Закона за финансовите обезпечения (CON/2006/24), 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Становище относно създаването на правно основание за присъединяването на Lietuvos bankas към модела за кореспондентски отношения между централните банки (CON/2006/16), 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Становище относно обединяването на банковия и застрахователен надзор, надзора върху капиталовите пазари и надзора върху пенсионните фондове (CON/2006/15), 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Становище относно изменения на регулаторната рамка на Централния депозитар и централния регистър за ценни книжа (CON/2006/9), 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Становище относно общите условия и вътрешния правилник на клиринговите къщи за кредитни институции (CON/2006/7), 20.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Становище относно разширяването на обхвата на законодателството за окончателност на сетълмента в платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2006/5), 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Становище относно общите условия и правилата за работа на организациите, извършващи дейност на клирингова къща (CON/2006/1), 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Становище относно материалните и технически изисквания и за изискванията за сигурност и непрекъсваемост на работата за клиринговите транзакции (CON/2005/42), 1.11.2005.
 123. Становище относно надзора върху платежни системи на дребно (CON/2005/41), 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Становище относно въвеждането на правила за прехвърлянето на право на собственост върху финансови инструменти (CON/2005/40), 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Становище относно изменение на Закона за прилагане на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директива относно окончателността на сетълмента) (CON/2005/28), 10.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Становище относно реорганизацията на надзора върху финансовите пазари и надзора върху платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа  (CON/2005/24), 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Становище относно новата управленска структура на системата за клиринг за плащания на дребно (CON/2004/39), 23.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Становище относно въвеждането на институции за електронни пари (CON/2004/37), 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Становище относно правната уредба на институциите за електронни пари (CON/2004/25), 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Становище относно прехвърлянето на право на собственост върху финансови инструменти (CON/2004/22), 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Становище относно мерките, оказващи влияние върху финансовата позиция на Suomen Pankki и разпоредбите, отнасящи се до правомощието й да издава правни норми (CON/2004/1), 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Становище относно изменение на Закона за предотвратяване използването на финансовата система за пране на пари и на други закони (CON/2003/25), 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Становище относно измененията в устройствения закон на Suomen Pankki и свързаните с това актове  (CON/2003/22), 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2003/15), 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Становище относно платежните системи, платежните инфраструктури и платежните инструменти (CON/2003/14), 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Становище относно законодателната реформа в банковото и финансово право (CON/2003/10), 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Становище относно Закона за чуждестранната валута от 2003 г. и изменението на Закона за трансграничните преводи (CON/2003/8), 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Становище относно Кралски указ за извънборсовия пазар за линейни облигации, стрип-облигации с нулев купон и държавни гаранции (CON/2003/7), 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Становище относно замяната на Закона за финансовата дейност и на Закона за ипотечните кредити и облигации (CON/2003/2), 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Становище относно мерките за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари (CON/2002/24), 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Становище относно прилагането на Специалните препоръки на FATF относно борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (CON/2002/19), 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Становище относно изменението на Закона за търговията с ценни книжа по отношение на обезпеченията и изясняването на някои компетенции относно фондовите борси, защитата на данни и търговията с вътрешна информация (CON/2002/8), 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Становище относно изменението на Закона за изпирането на пари с цел да се противодейства срещу финансирането на тероризма (CON/2002/4), 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Становище относно изменението на Закона за кредитните институции с цел включване на електронните пари (CON/2002/1), 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Становище относно Декрет-закон за приемане на спешни разпоредби за въвеждането и защитата на еврото (CON/2001/22), 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Становище относно измененията на няколко закона, регулиращи испанския финансов пазар  (CON/2001/12), 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Становище относно определени разпоредби, включени в Законопроект за преминаване към еврото от 2001 г. (CON/2001/5), 20.4.2001.
 148. Становище относно изменението на Паричния и финансов кодекс в областта на платежните системи  (CON/2001/2), 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Становище относно Закона за търговия с ценни книжа (CON/2000/24), 1.11.2000.
 150. Становище относно Закон за обращението на ценни книжа и други финансови инструменти и прехвърлянето на право на собственост вместо обезпечение (изменящ и допълващ няколко други закона) (CON/2000/18), 9.10.2000.
 151. Становище относно централизирането на регистрите за счетоводни записвания при Централния депозитар за ценни книжа (CON/2000/8), 5.5.2000.
 152. Становище относно неработния ден за De Nederlandsche Bank на 5 май 2000 г. (CON/2000/5), 24.2.2000.
 153. Становище относно прилагането на Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента) (CON/2000/4), 30.3.2000.
 154. Становище относно прилагането на Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента) (CON/1999/19), 20.1.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Становище относно договорните задължения на финансовия сектор, дължими на 31 декември 1999 г. (CON/1999/17), 25.11.1999.
 156. Становище относно защитата на кредитни и други финансови институции срещу задължения, възникнали от спирането на дейност на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа на 31 декември 1999 г. (CON/1999/13), 14.9.1999.
 157. Становище относно прилагането на Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента)  (CON/1999/9), 26.8.1999.
 158. Становище относно прилагането на Директива 97/5/ЕО относно презграничните кредитни преводи и Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента) (CON/1999/7), 23.7.1999.
 159. Становище относно прилагането на Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (Директивата относно окончателност на сетълмента) (CON/1999/1), 26.5.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Становище относно Съвета по финансовите пазари (CON/1998/52), 18.11.1998.
 161. Становище относно клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа  (CON/1998/49), 2.11.1998.
 162. Становище относно регистрацията на финансови инструменти (CON/1998/26), 10.6.1998.
 163. Становище относно обезпеченията във връзка с клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа (CON/1998/20), 22.6.1998.