Menu

CON/2000/10

  1. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (CON/2000/10), EYVL C 103, 3.4.2001, s. 8.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, joka koskee neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamista swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (KOM(1999) 749)