CON/2001/34

  1. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i euro (CON/2001/34), EGT C 308, 1.11.2001, s. 17.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets fördordning om gränsöverskridande betalningar i euro (KOM(2001)439)