Menu

CON/2014/10

  1. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2014/10), OВ C 193, 5.2.2014 г., стр. 2..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (COM/2013/0550)