CON/2014/3

  1. Mišljenje o prijedlogu uredbe o odgodi datuma migracije na SEPA-u (CON/2014/3), SL C 80, 19.3.2014., str. 1.

       
      Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 o prijelazu na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije (COM(2013)937)