Menu

CON/2011/32

  1. Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro  (CON/2011/32), Dz.U. C 155 z 25.5.2011, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (KOM(2010) 775)