Menu

CON/2011/32

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai  (CON/2011/32), OL C 155, 2011 5 25, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (KOM(2010) 775)