Menu

CON/2011/32

  1. EKP arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreeditkorraldustele ja otsearveldustele tehnilised nõuded, 7. aprill 2011 (CON/2011/32), ELT C 155, 25.5.2011, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreeditkorraldustele ja otsearveldustele tehnilised nõuded ja muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (KOM(2010) 775)