Menu

CON/2009/1

  1. Yttrande om en ny förordning om gränsöverskridande betalningar inom gemenskapen (CON/2009/1), EUT C 21, 28.1.2009, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen (KOM(2008) 640)