Menu

CON/2008/37

  1. Yttrande över ändringar i direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktivet om ställande av finansiell säkerhet när det gäller länkade system och kreditfordringar  (CON/2008/37), EUT C 216, 23.8.2008, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet med avseende på sammanlänkade system och kreditfordringar (KOM(2008)213 slutlig)