CON/2008/37

  1. Stanovisko k návrhu na zmenu a doplnenie smernice o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernice o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (CON/2008/37), Ú. v. EÚ C 216, 23. 8. 2008, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (KOM(2008)213)