CON/2008/37

  1. Arvamus makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides arvelduse lõplikkust käsitleva direktiivi ja ühendatud süsteemide ja krediidinõuete finantstagatisi käsitleva direktiivi muutmise kohta (CON/2008/37), ELT C 216, 23.8.2008, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (KOM(2008)213)