CON/2008/37

  1. Становище относно изменението на Директивата относно окончателност на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директивата относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (CON/2008/37), OВ C 216, 23.8.2008 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (COM(2008)213)