Menu

Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

 1. Решение на ЕЦБ от 24 юли 2007 година относно условията на TARGET2–ЕЦБ (ЕЦБ/2007/7), OВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 71..
  1. Решение на ЕЦБ от 9 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2009/13), OВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 39..
  2. Решение на ЕЦБ от 6 октомври 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2009/22), OВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 38..Допълнителна информация
  3. Решение на ЕЦБ от 10 май 2010 година относно управлението на пакет от двустранни заеми в полза на Република Гърция и за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 (ЕЦБ/2010/4), OВ L 119, 13.5.2010 г., стр. 24..
  4. Решение на ЕЦБ от 2 ноември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2010/19), OВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 53..
  5. Решение на ЕЦБ от 15 ноември 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 – ЕЦБ  (ЕЦБ/2011/19), OВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 44..
  6. Решение на ЕЦБ от 11 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2012/31), OВ L 13, 17.1.2013 г., стр. 8..
  7. Решение на ЕЦБ от 16 юни 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2014/27), OВ L 192, 1.7.2014 г., стр. 68..
  8. Решение (ЕС) 2015/929 на ЕЦБ от 26 май 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/22), OВ L 155, 19.6.2015 г., стр. 1..
  9. Решение (ЕС) 2016/821 на ЕЦБ от 26 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/9), OВ L 136, 2.5.2016 г., стр. 12..
  10. Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/30), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 89..Допълнителна информация
  11. Решение (ЕС) 2018/1625 на ЕЦБ от 8 октомври 2018 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ  (ЕЦБ/2018/24), OВ L 280, 9.11.2018 г., стр. 1..
  12. Решение ЕЦБ/2007/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 9.11.2018 г., стр. ..
  13. Решение (ЕС) 2019/1848 На ЕЦБ от 29 октомври 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ  (ЕЦБ/2019/32), OВ L 283, 5.11.2019 г., стр. 57..
 2. Решение на ЕЦБ от 29 юли 2010 година относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2010/9), OВ L 211, 12.8.2010 г., стр. 45..
  1. Решение (ЕС) 2017/2080 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/9 относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2017/29), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 86..
  2. Решение ЕЦБ/2010/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 14.11.2017 г., стр. ..
 3. Насоки на ЕЦБ от 5 декември 2012 година относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)(преработен текст) (ЕЦБ/2012/27), OВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
  1. Насоки на ЕЦБ от 26 септември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2013/37), OВ L 332, 12.12.2013 г., стр. 82..
  2. Насоки на ЕЦБ от 5 юни 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2014/25), OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 120..
  3. Насоки (ЕС) 2015/930 на ЕЦБ от 2 април 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2015/15), OВ L 155, 19.6.2015 г., стр. 38..
  4. Насоки (ЕС) 2016/579 на ЕЦБ от 16 март 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2016/6), OВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 21..
  5. Насоки (ЕС) 2017/2082 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2017/28), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 97..
  6. Насоки (ЕС) 2018/1626 на ЕЦБ от 3 август 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2018/20), OВ L 280, 9.11.2018 г., стр. 40..
  7. Насоки ЕЦБ/2012/27. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 9.11.2018 г., стр. ..
  8. Насоки (ЕС) 2019/1849 на ЕЦБ от 4 октомври 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2019/30), OВ L 283, 5.11.2019 г., стр. 64..
 4. Решение на ЕЦБ от 13 август 2014 година за идентифицирането на TARGET2 като системно важна платежна система съгласно Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/35), 13.8.2014.
 5. Решение (ЕС) 2019/137 на ЕЦБ от 23 януари 2019 година относно подбора на доставчици на мрежови услуги за единния портал на пазарните инфраструктури на Евросистемата (ESMIG) (ЕЦБ/2019/2), OВ L 25, 23.1.2019 г., стр. 34..