Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

 1. Решение на ЕЦБ от 24 юли 2007 година относно условията на TARGET2–ЕЦБ (ЕЦБ/2007/7), OВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 71..
  1. Решение на ЕЦБ от 9 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2009/13), OВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 39..
  2. Решение на ЕЦБ от 6 октомври 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2009/22), OВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 38..Допълнителна информация
  3. Решение на ЕЦБ от 10 май 2010 година относно управлението на пакет от двустранни заеми в полза на Република Гърция и за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 (ЕЦБ/2010/4), OВ L 119, 13.5.2010 г., стр. 24..
  4. Решение на ЕЦБ от 2 ноември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2010/19), OВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 53..
  5. Решение на ЕЦБ от 15 ноември 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 – ЕЦБ  (ЕЦБ/2011/19), OВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 44..
  6. Решение на ЕЦБ от 11 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2012/31), OВ L 13, 17.1.2013 г., стр. 8..
  7. Решение на ЕЦБ от 16 юни 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2014/27), OВ L 192, 1.7.2014 г., стр. 68..
  8. Решение (ЕС) 2015/929 на ЕЦБ от 26 май 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/22), OВ L 155, 19.6.2015 г., стр. 1..
  9. Решение (ЕС) 2016/821 на ЕЦБ от 26 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/9), OВ L 136, 2.5.2016 г., стр. 12..
  10. Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/30), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 89..Допълнителна информация
  11. Решение ЕЦБ/2007/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 14.11.2017 г., стр. ..
 2. Решение на ЕЦБ от 29 юли 2010 година относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2010/9), OВ L 211, 12.8.2010 г., стр. 45..
  1. Решение (ЕС) 2017/2080 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/9 относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2017/29), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 86..
  2. Решение ЕЦБ/2010/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 14.11.2017 г., стр. ..
 3. Насоки на ЕЦБ от 5 декември 2012 година относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)(преработен текст) (ЕЦБ/2012/27), OВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
  1. Насоки на ЕЦБ от 26 септември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2013/37), OВ L 332, 12.12.2013 г., стр. 82..
  2. Насоки на ЕЦБ от 5 юни 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2014/25), OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 120..
  3. Насоки (ЕС) 2015/930 на ЕЦБ от 2 април 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2015/15), OВ L 155, 19.6.2015 г., стр. 38..
  4. Насоки (ЕС) 2016/579 на ЕЦБ от 16 март 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2016/6), OВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 21..
  5. Насоки (ЕС) 2017/2082 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2017/28), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 97..
  6. Насоки ЕЦБ/2012/27. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 14.11.2017.
 4. Решение на ЕЦБ от 13 август 2014 година за идентифицирането на TARGET2 като системно важна платежна система съгласно Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/35), 13.8.2014.