ECB/2017/30

  1. ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), EUT L 295, 14.11.2017, s. 89.

    Ytterligare information

    1. Rättelse av ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB , EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.