ЕЦБ/2017/30

  1. Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/30), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 89..

    Допълнителна информация

    1. Поправка на Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ, OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..