ECB/2009/22

  1. ECB:s beslut av den 6 oktober 2009 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), EUT L 274, 20.10.2009, s. 38.