ECB/2009/22

  1. Rozhodnutie ECB zo 6. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009, s. 38.